Negyvenamųjų patalpų paskirties keitimas į gyvenamąją

Negyvenamųjų patalpų paskirties keitimas į gyvenamąją

Keičiant negyvenamųjų patalpų paskirtį į gyvenamąją privaloma vadovautis:

STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“;

Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“;
Lietuvos higienos normos HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“;
Lietuvos higienos normos HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“;
Dėl Lietuvos higienos normos HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“;
Dėl Lietuvos higienos normos HN 30:2009 „Infragarsas ir žemo dažnio garsai: ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose“;
Dėl Lietuvos higienos normos HN 35:2007 „Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios aplinkos ore“;
Dėl Lietuvos higienos normos HN 50:2003 „Visą žmogaus kūną veikianti vibracija: didžiausi leidžiami dydžiai ir matavimo reikalavimai gyvenamuosiuose bei visuomeniniuose pastatuose“;
Dėl Lietuvos higienos normos HN 80:2015 „Elektromagnetinis laukas gyvenamojoje aplinkoje. Parametrų normuojamos vertės ir matavimo reikalavimai 10 kHz-300 GHz radijo dažnių juostoje“;
Lietuvos higienos normos HN 60:2015 “Pavojingųjų cheminių medžiagų ribinės vertės dirvožemyje”
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.09.02:2005 „šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ ir kitais teisės aktai.

Turi būti:

Būsto visumos projekte mažiausiai turi būti suprojektuotos tokios inžinerinės sistemos:

1) patalpų šildymo (jei pastate esančioms ir planuojamoms patalpoms reikalingi skirtingi šilumos kiekiai ar skirtinga šilumos dinamika, turi būti projektuojamos atskiros šildymo sistemos gyvenamosioms ir negyvenamosioms patalpoms);

2) šalto ir karšto vandens tiekimo (projektuojamos gyvenamosios patalpos turi būti aprūpintos tinkamos kokybės geriamuoju vandeniu, taip pat numatytos priemonės Legioneliozės prevencijai);

3) buities nuotekų;

4) vėdinimo (į projektuojamas gyvenamąsias patalpas turi būti tiekiamas reikiamo grynumo oro kiekis; iš patalpų - šalinamos žmonių iškvepiamos dalelės ir iš statybos produktų išsiskyrusios oru pernešamos dalelės, drėgmė, blogas kvapas ir sveikatai kenksmingos medžiagos; jeigu pastato patalpos projektuojamos sandarios ir neleidžiančios patekti reikiamam išorės oro kiekiui, turi būti suprojektuota išorės oro tiekimo įranga);

5) elektros energijos tiekimo (trečiųjų asmenų apsauga nuo per didelės vibracijos, triukšmo lygio ir elektromagnetinių bangų sklidimo);

6) buitinių atliekų pašalinimo (buitinės atliekos (rūšiuotos ar nerūšiuotos) bute sudedamos į maišus ir nunešamos į pastate esančias patalpas arba sklype įrengtas aikšteles buitinėms atliekoms laikinai sandėliuoti). Buitinėms atliekoms laikinai saugoti konteinerių aikštelė įrengiama vadovaujantis Minimalių komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimų nuostat

Butai negali būti cokoliniame ir požeminiame pastato aukšte, išskyrus tuos atvejus, kai buto perimetro bent vienoje (iš 4) kraštinėje žemės paviršius ties buto siena yra žemiau negu grindų lygis, o buto kambarių insoliacija atitinka STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ reikalavimus.

Kiekviename 1-3 kambarių bute turi būti bent vienas, o 4 ir daugiau kambarių butuose – 2 gyvenamieji kambariai, kuriuose tarp kovo 22 d. ir rugsėjo 22 d. galimos insoliacijos (nepertraukiamos; bendros) laikas ne trumpesnis kaip 2,5 valandos. Urbanizuotose teritorijose, atsižvelgiant į esamą statinių išdėstymą, bendros insoliacijos laikas gali būti sumažintas iki 2 valandų.

Liftų šachtos bei liftų mašinų skyriai neturi ribotis su gyvenamosiomis patalpomis.

Įrengiant kelių aukštų butus, lifto sustojimas gali būti numatomas bet kuriame iš šių aukštų. Keliaaukštis butas, taip pat vienaaukštis, įrengtas mansardoje, gali ribotis su liftų šachta ar liftų mašinų skyriumi su sąlyga, kad bus neviršijamas leistinas triukšmo lygis buto patalpose.

Jeigu nėra galimybių įrengti vonios ir tualeto patalpų virš kituose aukštuose esančių šios paskirties patalpų (tarp jų ribų), leid˛iama jas įrengti virš kitos paskirties patalpų, u˛tikrinant vandens ir nuotekų nepratekamumą, mikrobinės taršos išvengimą, nepadidinant esamo triukšmo lygio ir nepabloginant kvapų, jei šių prietaisų nuotakai klojami virš perdangos ir prijungiami prie esamų stovų.

Jei nėra galimybių įrengti vonios ir tualeto patalpų virš kituose aukštuose esančių šios paskirties patalpų (tarp jų ribų), leid˛iama jas įrengti virš kitos paskirties patalpų, u˛tikrinant vandens ir nuotekų nepratekamumą, mikrobinės taršos išvengimą, nepadidinant esamo triukšmo lygio ir nepabloginant kvapų, jei šių prietaisų nuotakai klojami virš perdangos ir prijungiami prie esamų stovų.

Gyvenamosiose patalpose turi b ūti naudojami tokie statybos produktai bei įranga, kuri neskatintų sveikatai kenksmingų mikroorganizmų augimo .

Pastato konstrukcijos, įvairios paskirties kanalai, inžinerinės sistemos turi būti suprojektuotos taip, kad parazituojantys gyviai negalėtų patekti, veistis ir sklisti gyvenamojo pastato erdvėje.


Reikalavimai nurodomi skirtingose higienos normose priklausomai nuo numatomų teikti paslaugų:

Lietuvos higienos norma HN 39:2005 “Pirtys: įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai”
Lietuvos higienos norma HN 117:2007 “Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai”
Lietuvos higienos norma HN 130:2012 “Skalbyklų paslaugų sveikatos saugos reikalavimai”
Lietuvos higienos norma HN 91:2013 “Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai”
Dėl Lietuvos higienos normos HN 109:2005 „Baseinai. Įrengimo ir prie˛iūros saugos sveikatai reikalavimai“
Dėl Lietuvos higienos normos HN 71:2009 „Soliariumai. Sveikatos saugos reikalavimai“
Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“
Lietuvos higienos norma HN 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“
Lietuvos higienos norma HN 102:2011 „Įstaiga, vykdanti formaliojo profesinio mokymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“
Lietuvos higienos norma HN 20:2012 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“
Lietuvos higienos norma HN 129:2012 „Aukštoji mokykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“

delfi logo rgb
facebook
gmail
youtube
lrytas