Vairuotojų vairavimo ir poilsio režimas

ATMINTINĖ VAIRUOTOJUI DĖL VAIRAVIMO IR POILSIO REŽIMO
Pagal Reglamentus (EB) Nr. 561/2006 ir (ES) Nr. 165/2014
TACHOGRAFO REGISTRACIJOS LAPŲ NAUDOJIMAS

Vairuotojai registracijos lapus naudoja kiekvieną dieną, kurią jie važiuoja transporto priemone, pradedant nuo tos akimirkos, kai jie perima transporto priemonės valdymą. Registracijos lapo neleidžiama ištraukti iki kasdienio darbo laiko pabaigos, nebent jį leidžiama ištraukti dėl kitų priežasčių. Registracijos lapo neleidžiama naudoti ilgiau nei 24 val. Vairuotojai negali naudoti nešvarių ar pažeistų registracijos lapų. Lapai turi būti tinkamai saugomi. Jei dėl to, kad vairuotojas yra ne transporto priemonėje, jis negali naudoti transporto priemonėje sumontuoto analoginio tachografo, savo veiklos laikotarpius – kitas darbas, buvimas darbo vietoje, pertrauka ar poilsis – nesutepant registracijos lapo įregistruoja ranka, automatinėmis ar kitomis priemonėmis.

Kiekvienas transporto priemonės, kurioje sumontuotas analoginis tachografas, vairuotojas į savo registracijos lapą įrašo šią informaciją:
  1. pradėdamas naudoti registracijos lapą – savo pavardę ir vardą;
  2. registracijos lapo naudojimo pradžios datą ir vietą, taip pat naudojimo pabaigos datą ir vietą;
  3. kiekvienos transporto priemonės, kuriai vairuotojas priskirtas, registracijos numerį, pirmosios į registracijos lapą įregistruotos kelionės pradžioje ir, jei persėdama į kita transporto priemonę, kai naudojamas registracijos lapas;
  4. odometro rodmenis: įregistruotus į registracijos lapą pirmos kelionės pradžioje; įregistruotus į registracijos lapą paskutinės kelionės pabaigoje; jei darbo dienos laikotarpiu persėdama į kitą transporto priemonę, pirmosios transporto priemonės, kuriai vairuotojas priskirtas, rodmenis ir kitos transporto priemonės rodmenis;
  5. bet kurio transporto priemonės pakeitimo laiką.
VAIRUOTOJO KORTELĖS NAUDOJIMAS
Vairuotojas vairuotojo kortelę naudoja kiekvieną dieną, kurią jis važiuoja transporto priemone, pradedant nuo tos akimirkos, kai jis perima transporto priemonės valdymą. Vairuotojo kortelės neleidžiama ištraukti iki kasdienio darbo laiko pabaigos, nebent ją leidžiama ištraukti dėl kitų priežasčių. Jei dėl to, kad vairuotojas yra ne transporto priemonėje, jis negali naudoti transporto priemonėje sumontuoto skaitmeninio tachografo, savo veiklos laikotarpius – kitas darbas, buvimas darbo vietoje, pertrauka ar poilsis – rašymo priemone įskaitomai užrašytus lape, naudojant tachografe numatytą rankinio įvedimo įtaisą, įveda į vairuotojo kortelę. Vairuotojas gali turėti tik vieną galiojančią vairuotojo kortelę. Jis privalo naudoti tik savo asmeninę kortelę. Vairuotojui neleidžiama naudoti defektinės kortelės arba kortelės, kurios galiojimo laikas yra pasibaigęs.

TACHOGRAFO REGISTRACIJOS LAPŲ IR (AR) VAIRUOTOJO KORTELĖS PATEIKIMAS
Vairuotojas paprašytas įgalioto kontroliuojančio pareigūno turi būti pasirengęs pateikti:

1. jei vairuoja transporto priemonę su joje sumontuotu analoginiu tachografu:
1.1. einamosios dienos registracijos lapus ir praėjusias 28 dienas naudotus registracijos lapus;
1.2. vairuotojo kortelę, jei ją turi išduotą;
1.3. tą dieną ir praėjusias 28 dienas ranka darytus visus įrašus ir atspausdintus spaudinius, kaip reikalaujama Reglamentuose (ES) Nr. 165/2014 ir (EB) Nr. 561/2006;
2. jei vairuoja transporto priemonę su joje sumontuotu skaitmeniniu tachografu:
2.1. savo vairuotojo kortelę;
2.2. tą dieną ir praėjusias 28 dienas ranka darytus visus įrašus ir atspausdintus spaudinius, kaip reikalaujama Reglamentuose (ES) Nr. 165/2014 ir (EB) Nr. 561/2006;
2.3. to paties laikotarpio registracijos lapus, jeigu jis vairavo transporto priemonę su joje sumontuotu analoginiu tachografu.

VAIRAVIMO IR POILSIO REŽIMAS
Vairavimo trukmė:
kasdienio vairavimo trukmė negali viršyti 9 valandų;
kasdienio vairavimo trukmę du kartus per savaitę galima pailginti iki 10 valandų;
kassavaitinio vairavimo trukmė negali viršyti 56 valandų;
bendra vairavimo trukmė per dvi savaites paeiliui negali viršyti 90 valandų.
Pertraukos:
po keturių su puse valandų vairavimo vairuotojas, jeigu nepradeda ilsėtis, turi daryti ne trumpesnę kaip 45 minučių pertrauką, šią 45 minučių pertrauką galima pakeisti dvejomis pertraukomis, kurių viena būtų ne trumpesnė kaip 15 minučių pertrauka, po kurios sektų ne trumpesnė kaip 30 minučių pertrauka; pertraukos metu vairuotojas negali vairuoti, dirbti kitų darbų.
Kasdienis poilsis:
per kiekvieną 24 valandų laiko tarpą po prieš tai pasinaudoto kasdienio1 ar kassavaitinio2 poilsio laikotarpio vairuotojas turi būti pasinaudojęs kitu kasdienio poilsio laikotarpiu; jei kasdienio poilsio laikotarpis trunka ilgiau kaip 9 valandas, bet yra trumpesnis nei 11 valandų, tai šis kasdienio poilsio laikotarpis laikomas sutrumpintu3 kasdienio poilsio laikotarpiu; tarp bet kurių dviejų kassavaitinio poilsio laikotarpių vairuotojas gali pasinaudoti daugiausiai trimis sutrumpintais kasdienio poilsio laikotarpiais; per 30 valandų laikotarpį po prieš tai pasinaudoto kasdienio ar kassavaitinio poilsio laikotarpio vairuotojas, dirbantis su porininkais4 , turi būti pasinaudojęs kitu mažiausiai 9 valandų kasdienio poilsio laikotarpiu; kasdienio poilsio laikotarpis gali būti pratęsiamas, kad sudarytų normalų5 arba sutrumpintą6 kassavaitinio poilsio laikotarpį; jei vairuotojas nusprendžia pasinaudoti kasdienio poilsio ir sutrumpinto kassavaitinio poilsio laikotarpiais ne transporto priemonės nuolatinio laikymo vietoje, galima pasinaudoti transporto priemone, jei joje kiekvienam vairuotojui yra įrengtos tinkamos miegojimo vietos, o transporto priemonė stovi vietoje.
Kassavaitinis poilsis:
per bet kurias dvi paeiliui einančias savaites vairuotojas turi pasinaudoti mažiausiai: dviem normaliais kassavaitinio poilsio laikotarpiais, arba vienu normaliu kassavaitinio poilsio laikotarpiu ir vienu sutrumpintu kassavaitinio poilsio laikotarpiu; sutrumpintas kassavaitinis poilsis turi būti kompensuojamas lygiaverčiu poilsiui skirtu laiko tarpu, kuris visas iš karto pridedamas prie kito ne trumpesnio kaip 9 valandų poilsio laikotarpio iki po atitinkamos savaitės praeis trys savaitės; bet koks laikas, praleistas vykstant į vietą, kurioje paimama transporto priemonė, kuriai taikomas Reglamentas (EB) Nr. 561/2006, ar grįžtant iš tokios vietos, jei transporto priemonė nėra vairuotojo namuose ar darbovietėje, nelaikomas poilsiu ar pertrauka, išskyrus atvejus, kai vairuotojas yra kelte arba traukinyje ir turi galimybę pasinaudoti gultu ar lova; bet koks laikas, vairuotojo praleistas vairuojant transporto priemonę, kuriai netaikomas Reglamentas (EB) Nr. 561/2006, vykstant iki ir nuo transporto priemonės, kuriai taikomas Reglamentas (EB) Nr. 561/2006, jei ji nėra vairuotojo namuose ar darbovietėje, laikomas kitu darbu.

NAUDOJAMI PAAIŠKINIMAI
1 normalus kasdienio poilsio laikotarpis – tai mažiausiai 11 valandų laikas skirtas poilsiui. Šis laikotarpis gali būti suskirstytas į du laikotarpius, kai pirmasis yra mažiausiai 3 valandų nepertraukiamas laikotarpis, o antrasis – mažiausiai 9 valandų nepertraukiamas laikotarpis;
2 kassavaitinio poilsio laikotarpis – tai kassavaitinis laiko tarpas, per kurį vairuotojas gali laisvai disponuoti savo laiku, apimantis normalų arba sutrumpintą kassavaitinio poilsio laikotarpį;
3 sutrumpintas kasdienio poilsio laikotarpis – mažiausiai 9 valandų, bet trumpesnis nei 11 valandų, laikas skirtas poilsiui;
4 darbas su porininkais – tai padėtis, kai kiekvieno vairavimo laikotarpio metu transporto priemonėje yra bent du vairuoti turintys vairuotojai. Pirmą darbo su porininkais valandą vienam vairuotojui ar vairuotojams būti transporto priemonėje nebūtina, tačiau likusį laikotarpį jų buvimas privalomas;
5 normalus kassavaitinio poilsio laikotarpis – tai mažiausiai 45 valandų laikas skirtas poilsiui;
6 sutrumpintas kassavaitinio poilsio laikotarpis – trumpesnis nei 45 valandų laikas skirtas poilsiui, kuris gali būti sutrumpintas ne daugiau kaip iki 24 paeiliui einančių valandų.  


Vairavimo laikas

9 valandos.
Du kartus per savaitę galima vairuoti iki 10 valandų.


Vienos savaitės vairavimo trukmė

Ne ilgesnė kaip 56 valandos.

Dviejų gretimų savaičių vairavimo trukmė

Ne ilgesnė kaip 90 valandų.

Pertrauka

Po 4,5 valandų vairavimo – 45 minutės pertrauka.
Ši 45 min. pertrauka gali būti pakeista ne trumpesne kaip 15 minučių pertrauka, po kurios sektų ne trumpesnė kaip 30 minučių pertrauka.


Kasdienis poilsis

Normalus kasdienis poilsis” – ne trumpesnis kaip 11 valandų per 24 val.
Kaip alternatyva, normalaus kasdienio poilsio laikotarpis gali būti suskirstytas į du laikotarpius, kai pirmas yra mažiausiai 3 valandų nepertraukiamas laikotarpis, o antras – mažiausiai 9 valandų nepertraukiamas laikotarpis.
“Sutrumpintas kasdienis poilsis” – mažiausiai 9val., bet trumpesnis nei 11val. poilsiui skirtas laiko tarpas per 24 val.
Vairuotojas gali pasinaudoti daugiausiai trimis sutrumpintais kasdienio poilsio laikotarpiais.
Per 30 valandų po kasdienio ar kassavaitinio poilsio laikotarpio pabaigos, vairuotojai, dirbantys poroje, turi pasinaudoti nauju mažiausiai 9 valandų kasdienio poilsio laikotarpiu.


Kassavaitinis poilsis

Normalus kassavaitinis poilsis” – turi būti ne trumpesnis kaip 45 valandos.
“Sutrumpintas kassavaitinis poilsis” – trumpesnis nei 45 val., kuris gali būti sutrumpintas iki 24 valandų.
Per bet kurias dvi paeiliui einančias savaites vairuotojas turi pasinaudoti mažiausiai:
- dviem normaliais kassavaitinio poilsio laikotarpiais (ne trumpiau kaip po 45h)
arba
- vienu normaliu kassavaitinio poilsio laikotarpiu (ne trumpiau 45h) ir vienu sutrumpintu kassavaitinio poilsio laikotarpiu (iki 24h).
Kassavaitinio poilsio sutrumpinimas iki 24 valandų, turi būti kompensuojamas lygiaverčiu poilsiui skirtu laiko tarpu, kuriuo visu iš karto pasinaudojama iki po sutrumpinto poilsio savaitės praeis trys savaitės.
Poilsis kaip kompensacija už sutrumpinta kassavaitinio poilsio laikotarpį, turi būti pridėtas prie ne trumpesnio kaip 9 val. poilsio laiko.


Kontrolės teisę turinčių pareigūnų reikalavimu, vairuotojas turi pateikti

1. Kai transporto priemonėje sumontuotas analoginis tachografas:
a) einamos dienos ir prieš tai ėjusių 28 dienų vairuotojo naudotus registracijos lapus;
b) vairuotojo kortelę, jei turi, ir
c) visus einamą dieną ir prieš tai ėjusius 28 dienų darytus ranka įrašus ir spaudinius.
2. Kai transporto priemonėje sumontuotas skaitmeninis tachografas:
a) savo asmeninę vairuotojo kortelę;
b) visus einamą dieną ir prieš tai ėjusius 28 dienų darytus ranka įrašus ir spaudinius ir
c) registracijos lapus atitinkančius aukščiau nurodytą laikotarpį, kurio metu jis vairavo transporto priemonę, kurioje sumontuota analoginio tachografo įrašymo įranga.


Duomenų perkėlimas iš skaitmeninio tachografo ir vairuotojo kortelės

Ilgiausias leistinas laikotarpis, per kurį turi būti perkelti susiję
duomenys, neturi būti ilgesnis kaip:
a) 90 dienų, jei tai yra duomenys iš transporto priemonės;
b) 28 dienų, jei tai yra duomenys iš vairuotojo kortelės.


delfi logo rgb
facebook
gmail
youtube
lrytas