Apvalios medienos ženklinimas ir klasifikavimas

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS
ĮSAKYMAS


DĖL APVALIOSIOS MEDIENOS KLASIFIKAVIMO IR ŽENKLINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO


2001 m. liepos 5 d. Nr. 358
Vilnius


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos miškų įstatymo (Žin., 1994, Nr. 96-1872; 1996, Nr. 110-2507; 1997, Nr. 96-2426; 1998, Nr. 56-1542; 1999, Nr. 110-3203; 2000, Nr. 111-3566; 2001, Nr. 35-1161) 9 straipsniu,
1. Tvirtinu Apvaliosios medienos klasifikavimo ir ženklinimo taisykles (pridedama).
2. Aplinkos ministerijos informacijos kompiuterinėje sistemoje vadovautis reikšminiu žodžiu „miškai“.


L. E. APLINKOS MINISTRO PAREIGAS HENRIKAS ŽUKAUSKAS
______________


PATVIRTINTA
aplinkos ministro 
2001 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. 358


APVALIOSIOS MEDIENOS KLASIFIKAVIMO IR ŽENKLINIMO TAISYKLĖS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šios taisyklės privalomos miškų urėdijoms ir nacionalinių parkų direkcijoms, gaminant ir parduodant apvaliąją medieną. Jos nustato pagrindinius apvaliosios medienos klasifikavimo pagal medžių rūšis, sortimentus (paskirtį), matmenis ir kokybę reikalavimus bei jos ženklinimo tvarką.
2. Privačių miškų savininkams, taip pat juridiniams ir fiziniams asmenims, pirkusiems nenukirstą valstybinį mišką ir gaminantiems apvaliąją medieną pardavimui, rekomenduojama naudotis šiomis taisyklėmis.
3. NETEKO GALIOS:
2007 07 13 įsakymu Nr. D1-410 (nuo 2007 07 22)
(Žin., 2007, Nr. 81-3335)


TERMINAI IR APIBRĖŽIMAI

4. Apvalioji mediena – nukirstas ir nugenėtas medis be viršūnės, kuris gali būti skersai supjaustytas arba ne.
5. Rąstas – skersai atpjauta apvaliosios medienos dalis.
6. Sortimentas – nustatytos paskirties apvalioji mediena.
7. Trumpa apvalioji mediena – iki 3 metrų ilgio apvalioji mediena, kurios tūris paprastai skaičiuojamas erdmetriais.
8. Ilga apvalioji mediena – apvalioji mediena, kurios ilgis 3 metrai ir daugiau, o tūris paprastai skaičiuojamas kietmetriais.
9. Kietmetris – vieno kubinio metro erdvinės apimties medienos masė be tuščių erdvės tarpų (ktm arba m3).
10. Erdmetris – vieno kubinio metro erdvinės apimties medienos masė, įskaitant tarp medienos esančius tuščius erdvės tarpus (erdm).
11. Pjautinasis rąstas – rąstas pjautinei medienai gaminti.
12. Kartis – iki 14 cm skersmens su žieve 1 m atstumu nuo storgalio ir ne mažiau kaip 3 cm skersmens be žievės laibgalyje ilgos apvaliosios medienos sortimentas.
13. Popiermedis – apvalioji mediena, skirta mechaniniam ir galbūt cheminiam perdirbimui, gaminant plaušieną ar medienos plokštes.
14. Plokščių mediena – apvalioji mediena plokštėms gaminti.
15. Stulpų rąstas – apvalioji mediena stulpams gaminti.
16. Pabėgių rąstas – apvalioji mediena pabėgiams ir iešminiams tašams gaminti.
17. Fanermedis – rąstas fanerai gaminti.
18. Malkos – apvalioji mediena, skirta kurui.
19. Stiebas – antžeminė medžio dalis be šakų.
20. NETEKO GALIOS: 
2004 11 22 įsakymu Nr. D1-601 (nuo 2005 01 01)
(Žin., 2004, Nr. 174-6454)

21. Kietųjų lapuočių mediena – ąžuolo, uosio, klevo, skroblo, guobinių mediena.
22. Minkštųjų lapuočių mediena – tuopos (drebulės), beržo, gluosnio, liepos, alksnių mediena.


APVALIOSIOS MEDIENOS KLASIFIKAVIMAS

23. Apvalioji mediena klasifikuojama pagal medžių rūšis, sortimentus (paskirtį), matmenis ir kokybę.
24. Pagal medžių rūšis apvalioji mediena klasifikuojama priklausomai nuo to, iš kokių medžių rūšių ji pagaminta. Gali būti klasifikuojama ir pagal medžių rūšių grupes: spygliuočių, lapuočių, kietųjų lapuočių, minkštųjų lapuočių, alksnių (juodalksnių ir baltalksnių), guobinių (guobos, skirpsto, vinkšnos) mediena ir pan.
25. Klasifikuojant pagal medžių rūšis, vartojamos tokios medžių rūšių ar jų grupių pavadinimų santrumpos:


P – pušis

B – beržas

M – maumedis

E – eglė

D – drebulė

L – liepa

Ą – ąžuolas

J – juodalksnis
Sp – spygliuočiai

U – uosis

Bt – baltalksnis

Lp – lapuočiai

K – klevas

Gl – gluosnis

Mn – minkštieji lapuočiai

G – guobiniai

Sb – skroblas

Kt – kietieji lapuočiai26.
KEISTA:
2004 11 22 įsakymu Nr. D1-601 (nuo 2005 01 01)
(Žin., 2004, Nr. 174-6454)


Pagal sortimentus (paskirtį) apvalioji mediena klasifikuojama, kai jos naudojimo paskirtis žinoma. Tai stulpų rąstai, pabėgių rąstai, popiermedžiai, plokščių mediena, malkos ir kt.
Vartojamos tokios sortimentų pavadinimų santrumpos:


PJ – pjautinieji rąstai

SB – stiebai

ST – stulpų rąstai

KL – kietųjų lapuočių trumpuoliai

PB – pabėgių rąstai

ML – malkos

KR – kartys

MLI – pirmos kaitrumo grupės malkos

PP – popiermedžiai

MLII – antros kaitrumo grupės malkos

FN – fanermedžiai

MLII – trečios kaitrumo grupės malkos

PM – plokščių mediena

 
27. Pagal matmenis apvalioji mediena klasifikuojama priklausomai nuo rąstų skersmens ir ilgio.
28.
KEISTA:
2004 11 22 įsakymu Nr. D1-601 (nuo 2005 01 01)
(Žin., 2004, Nr. 174-6454)


Apvalioji mediena, kuri matuojama vienetiniu metodu, nepriklausomai nuo jos ilgio klasifikuojama pagal rąsto vidurio skersmenį be žievės į šias stambumo klases:

stambumo klasė

vidurio skersmuo, cm

D0

< 10

D1a

10–14

D1 b

15–19

D2a1

20–22

D2a2

23–24

D2 b

25–29

D3 a

30–34

D3 b

35–39

D4

40–49

D5

50–59

D6

³ 60

Kitos klasės, tolesnės už šeštąją, gali būti pridedamos naudojant tą pačią gradaciją.
Į poklasius „a“ ir „b“ gali būti skirstomos arba neskirstomos visos klasės.
Skersmens matavimo duomenys apvalinami atmetant centimetro dalis.
29.
KEISTA:
2004 11 22 įsakymu Nr. D1-601 (nuo 2005 01 01)
(Žin., 2004, Nr. 174-6454)


Ilga apvalioji mediena klasifikuojama į stambumo klasių grupes:

stambumo klasių grupė

santrumpa

stambumo klasė

vidurio skersmuo, cm

smulki mediena

Sm

D0
D1 a
D1 b
D2 a1


22

vidutinio stambumo mediena

Vd

D2 a2
D2 b
D3 a


23–34

stambi mediena

St

D3 b
D4
D5
D6


35

30. Rąsto vidurio skersmuo, jeigu sunku išmatuoti, apvaliosios medienos klasifikavimui gali būti nustatomas pagal laibgalio skersmenį ir vidutinį nuolaibį – 1 cm/m.
31. Apvalioji mediena, kuri matuojama grupiniu metodu, pagal stambumą (plongalio skersmenį su žieve) klasifikuojama į šias klases:


stambumo klasė

plongalio skersmuo su žieve, cm

S 1

3 iki 6

S 2

7 iki 13

S 3

14

Jeigu mediena be žievės (nulupta žieve), nurodyti skersmenys mažinami 1 cm.
32. Spygliuočių rąstai pagal ilgį skirstomi į 4 klases:


ilgio klasė

ilgis, m

L 1

3

L 2

> 3 ir ≤ 6

L3

> 6 ir ≤ 13,5

L4

> 13,5

33. Ilga mediena (stiebai) pagal matmenis klasifikuojama, atsižvelgiant į mažiausią ilgį ir mažiausią plongalio skersmenį be žievės, į šias klases:

klasė

minimalus ilgis, m

minimalus plongalio skersmuo, cm

H1

8

10

H2

10

12

H3

14

14

H4

16

17

H5

18

22

H6

18

30

34. Pagal kokybę apvalioji mediena klasifikuojama, atsižvelgiant į šias ydas ir defektus: kreivumą, įvijumą, nuolaibį, šakas (atvirąsias, apaugusias, sveikąsias, pūvančiąsias), šerdies poslinkį, reaktingąją medieną, paviršiaus nelygumus, plyšius, nusispalvinimą, puvinius, vabzdžių pažaidas. Ji skirstoma į 4 klases:
A klasė – aukščiausios kokybės apvalioji mediena, be ydų arba tik su nereikšmingomis ydomis, kurios neturi įtakos jos panaudojimui. Paprastai tai kambliniai rąstai;
B klasė – normalios kokybės, įskaitant sausuolių, apvalioji mediena, kuri turi vieną ar kelias iš šių ydų: nedidelį kreivumą, įvijumą ir nuolaibį, smulkias ar vidutinio dydžio sveikas šakas, šiek tiek smulkių pūvančiųjų šakų, nežymų šerdies poslinkį, keletą paviršiaus nelygumų ar kitų atskirų ydų, kurias kompensuoja bendra gera kokybė;
C klasė – apvalioji mediena, kurios dėl ydų negalima priskirti A ir B klasėms, tačiau ją galima naudoti pramonėje. Tai mediena su stambiomis šakomis, dideliais nelygumais, stipriai nulaibėjusi, didelio įvijumo, su giliomis pūvančiomis šakomis, dideliais puvinio plotais bei kitaip stipriai pažeista;
D klasė – blogos kokybės mediena, kurios negalima priskirti A, B ir C klasėms, tačiau daugiau kaip 40% jos tūrio tinka panaudoti pramoniniam apdirbimui ar perdirbimui.
35. Apvaliosios medienos ydų ir defektų dydžiai, jų matavimas, skaičius bei papildomi reikalavimai, klasifikuojant ją pagal kokybę, nurodomi nustatytąja tvarka taikomuose standartuose, šalims susitarus kitaip – pirkimo-pardavimo sutartyse.
36. Atskirų apvaliosios medienos sortimentų klasifikavimo ir matavimo reikalavimai pateikti šių taisyklių 1 priede, kainų grupavimo – 2 priede. Parduodant apvaliąją medieną, kainos gali būti daugiau diferencijuojamos nei pateikta 2 priede (nesujungiant skirtingų klasių ar grupių).
37. Apskaitoje apvaliosios medienos klasifikavimo požymiai rašomi tokia eilės tvarka: sortimento pavadinimas, medžių rūšis, kokybės klasė (rūšis), stambumo klasė (grupė) arba skersmuo cm, ilgio klasė arba ilgis m. Santrumpos atskiriamos brūkšneliu.


Pavyzdžiai:

1. PJ – P – B – Vd – L2 = pjautinieji pušies, B kokybės klasės, vidutinio stambumo, 3–6 m ilgio rąstai;
2. PB – Sp = spygliuočių pabėgių rąstai.


APVALIOSIOS MEDIENOS ŽENKLINIMAS

38.
KEISTA:
2004 11 22 įsakymu Nr. D1-601 (nuo 2005 01 01)
(Žin., 2004, Nr. 174-6454)


Privaloma ženklinti skirtą parduoti apvaliąją medieną, kuri klasifikuojama kokybės klasėmis ir jos tūriui nustatyti taikomas vienetinis matavimo metodas. Mediena ženklinama ją priimant arba parduodant.
39. Apvalioji mediena ženklinama, pažymint kokybės klasę ir užrašant rąstų plongalio be žievės, o stiebų – 1,2 m atstumu nuo storgalio skersmens su žieve paskutinį matmens skaitmenį. Rąstai ženklinami plongalyje, stiebai – storgalyje. Užrašomi ženklai turi būti gerai matomi ir išlikti, iki mediena bus perduota pirkėjui. Skaitmenų ir raidžių aukštis – 30–80 mm.
40. Kokybės klasė pažymima vienu iš šių būdų:
1) užrašant kokybės klasės raidę;
2) spalvotais taškais: A – raudonos, B – žalios, C – mėlynos, D – juodos spalvos;
3) vienos spalvos taškais: A – keturiais taškais, B – trimis taškais, C – dviem taškais, D – vienu tašku.
41. Kokybės klasės žymėjimo būdas nurodomas apvaliosios medienos pirkimo-pardavimo sutartyse.
42. Kai apvalioji mediena pagal taikomą standartą (sutartį) skirstoma kokybės rūšimis, vietoj kokybės klasės raidės rašomas (įmušamas) rūšies romėniškasis skaitmuo.
43. Apvalioji mediena gali būti ženklinama numeriais arba identifikavimo kodais. Ženklinant apvaliąją medieną numeriais (užrašant, įmušant, plastikinėmis arba metalinėmis plokštelėmis) ar kodais, turi būti rašomas žiniaraštis arba sudaroma kompiuterinių duomenų bazė, kur nurodoma kiekvieno atskiru numeriu paženklinto rąsto ilgis, storis, tūris, medžių rūšis, kokybės klasė (rūšis), sortimento pavadinimas, standarto žymuo. Kai ženklinama numeriais ar identifikavimo kodais, žymėti kokybės klasę (rūšį) ir skersmenį nebūtina.
44. Kokybės klasė (rūšis) gali būti pakeista Aplinkos ministerijos nustatytąja tvarka.
45. Miškų urėdijų ir nacionalinių parkų direkcijų nuožiūra apvalioji mediena gali būti ženklinama spaudais.
46. Apvaliosios medienos ženklinimo būdas nurodomas pirkimo-pardavimo sutartyje.
______________


1 priedas

NAUJA REDAKCIJA nuo 2005 01 01)
(Žin., 2004, Nr. 174-6454)


Apvaliosios medienos sortimentų klasifikavimas ir matavimas

Sortimentai

  Skirstymas klasėmis

Matavimo metodas

pavadinimas

santrumpa

kokybės

stambumo

ilgio

Pjautinieji rąstai

PJ

A, B, C, D
Sm – matuojamiems grupiniu metodu – neskirstoma


D0, D1a, D1b, D2a1, D2a2, D2b, D3a, D3b, D4, D5, D6
arba
D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6
arba
Sm, Vd, St


spygliuočių:
L1, L2, L3, L4


Sm – grupinis arba vienetinis
Vd ir St – vienetinis


Stulpų rąstai

ST

neskirstoma

neskirstoma

neskirstoma

vienetinis

Pabėgių rąstai

PB

neskirstoma

neskirstoma

neskirstoma

vienetinis

Fanermedžiai

FN

A, B, C

neskirstoma

neskirstoma

vienetinis

Kartys

KR

neskirstoma

neskirstoma

neskirstoma

vienetinis arba grupinis

Plokščių mediena

PM

pagal taikomą standartą

neskirstoma arba S1, S2, S3

neskirstoma

grupinis

Popiermedžiai

PP

pagal taikomą standartą

neskirstoma arba S1, S2, S3

neskirstoma

grupinis

Stiebai

SB

pagal taikomą standartą

H1, H2, H3, H4, H5, H6

H1, H2, H3, H4, H5, H6

vienetinis

Kietųjų lapuočių trumpuoliai

KL

neskirstoma

neskirstoma arba S1, S2, S3

neskirstoma

grupinis arba vienetinis

Malkos

ML

neskirstoma

neskirstoma arba S1, S2, S3

neskirstoma

grupinis

Pastabos.
Pagal taikomą standartą malkos gali būti skirstomos į kaitrumo grupes. 
Susitarus grupinis matavimo metodas gali būti keičiamas vienetiniu. 
Smulkių pjautinųjų rąstų tūriui nustatyti taikomas grupinis matavimo metodas, kai rietuvėje nėra stambių rąstų, o vidutinio stambumo yra ne daugiau kaip 10 % rietuvės tūrio. 
______________


2 priedas

NAUJA REDAKCIJA nuo 2005 01 01)
(Žin., 2004, Nr. 174-6454)


Apvaliosios medienos sortimentų kainų grupavimas

Sortimentai ir medžių rūšys

Kaina Lt/m3

Kainos, Lt/m3 pagal medienos kokybę ir stambumą

 
A

B

C

D

Sm

Vd

St

Sm

Vd

St

Sm

Vd

St

Sm

Vd

St

PJ–P

x

                       
PJ–P–Sm

  x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

E

x

                       
PJ–E–Sm

  x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Ą

x

x

x

I –
II -


x

x

I –
II -


x

x

I –
II -


x

x

I –
II -


U

x

                       
PJ–U–Sm

  x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

K

x

                       
G

x

                       
B

x

                       
PJ–B–Sm

  x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

D

x

                       
PJ–D–Sm

  x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

J

x

                       
PJ–J–Sm

  x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Bt

x

                       
PJ–Bt–Sm

  x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Sb

x

                       
PJ–Sb–Sm

  x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

FN–B

x

x

  x

x

  x

x

  x

x

  x

J

x

x

  x

x

  x

x

  x

x

  x

ST–Sp

  x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

PB–Sp

  x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

KR–Sp

  x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

PM–Sp

  x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Lp

  x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

PP–P

  x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

E

  x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

B

  x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

J

  x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Bt

  x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

D

  x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

KL–Ą

  x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

U

  x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

K

  x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SB–Sp

  x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

ML I

  x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

ML II

  x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

ML III

  x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Pastabos.
Fanermedžių kainos pagal medienos stambumą neskirstomos. 
Stambių ąžuolo pjautinųjų rąstų kainos skirstomos į 2 grupes: I – 35–49 cm, II – > 50 cm storio.
Minkštųjų lapuočių smulkūs pjautinieji rąstai, matuojami grupiniu būdu, gali būti neskirstomi pagal medžių rūšis.


delfi logo rgb
facebook
gmail
youtube
lrytas