Tauriūjų metalų ir brangakmenių priežiūros įstatymas

LIETUVOS RESPUBLIKOS

TAURIŲJŲ METALŲ IR BRANGAKMENIŲ VALSTYBINĖS PRIEŽIŪROS

ĮSTATYMAS

 

1995 m. liepos 3 d. Nr. I-996

Vilnius

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

            1 straipsnis

            Šis įstatymas reglamentuoja tauriųjų metalų ir brangakmenių bei jų gaminių prabavimo tvarką, nustato tauriųjų metalų ir brangakmenių bei jų gaminių valstybinės priežiūros institucijų veiklos teisinius pagrindus ir privalomus reikalavimus ūkio subjektams, užsiimantiems komercine-ūkine veikla, susijusia su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais.

 

2 straipsnis

Šio įstatymo paskirtis – ginti tauriųjų metalų ir brangakmenių vartotojų teises, saugoti jų bei valstybės interesus gaminant, perdirbant, superkant, realizuojant, naudojant, saugant ir pervežant, taip pat išvežant ir įvežant tauriuosius metalus bei brangakmenius.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-114, 2005-02-15, Žin., 2005, Nr. 31-972 (2005-03-05)

 

3 straipsnis

Įstatyme vartojamos sąvokos:

1) taurieji metalai – auksas, sidabras, platinos grupės metalai (rutenis, rodis, paladis, platina, osmis ir iridis) visokio pavidalo: lydiniai, žaliava, pusfabrikačiai, pramoniniai gaminiai, jų laužas bei atliekos ir cheminiai junginiai;

2) brangakmeniai – natūralūs apdirbti ir neapdirbti brangieji akmenys: deimantai, smaragdai, rubinai, safyrai ir kiti juvelyriniai bei puošnieji akmenys ir organinės kilmės brangakmeniai (išskyrus gintarą) (pagal Juvelyrinių akmenų, sidabro dirbinių, deimantų ir perlų tarptautinės konfederacijos CIBJO patvirtintą klasifikaciją). Brangakmeniais taip pat laikomi deimantų laužas ir atliekos;

3) tauriųjų metalų laužas – tauriųjų metalų turintys įvairios paskirties gaminiai, pusfabrikačiai, netinkami naudoti pagal ankstesnę tiesioginę paskirtį, taip pat lydiniai, žaliava, įvairaus pavidalo cheminiai junginiai;

4) brangakmenių laužas – įvairios paskirties gaminiai, turintys brangakmenių ir netinkami naudoti pagal ankstesnę tiesioginę paskirtį;

5) tauriųjų metalų ir brangakmenių atliekos – technologinių gamybos procesų metu susidarančios atliekos, turinčios tauriųjų metalų ir brangakmenių, tinkamų rekuperacijai;

6) tauriųjų metalų perdirbimas – tauriųjų metalų išgavimas iš cheminių junginių, koncentratų ir pusfabrikačių, laužo ir atliekų;

7) tauriųjų metalų ir brangakmenių naudojimas – tauriųjų metalų ir brangakmenių apdirbimas, vartojimas gamybinėms, mokslinėms, socialinėms ir kultūrinėms reikmėms;

8) prabavimas – tauriųjų metalų, jų lydinių kokybės ir kiekybės, taip pat brangakmenių tapatybės ir charakteristikų nustatymas;

9) praba – Tarptautinės standartizacijos organizacijos (ISO) arba valstybės nustatytas standartas, kuris rodo lydinio, iš kurio pagamintas gaminys, vertingumą ir santykinį tauriųjų metalų kiekį lydinio masės tūkstantyje dalių. Šio santykio ženklas įspaudžiamas gaminyje;

10) tauriųjų metalų ir brangakmenių valstybinė priežiūra – organizacinių-techninių ir teisinių priemonių sistema, užtikrinanti tauriųjų metalų ir brangakmenių gamybos, perdirbimo, supirkimo ir realizavimo, naudojimo, saugojimo ir pervežimo, taip pat tauriųjų metalų ir brangakmenių išvežimo ir įvežimo valstybinę kontrolę;

11) Lietuvos valstybinis kontrolinis prabavimo ženklas Lietuvos Respublikos nustatytas ženklas, kuris patvirtina, kad jį turintis gaminys yra Lietuvos prabavimo rūmų patikrintas ir paženklintas ir atitinka ženkle arabišku skaičiumi išreikštą prabą, rodančią tauriojo metalo dalių skaičių lydinio masės tūkstantyje dalių;

12) įspaudavimas – prabavimo technologinė operacija, kurios metu tauriųjų metalų gaminiuose įspaudžiamas Lietuvos valstybinis kontrolinis prabavimo ženklas ir praba;

13) ūkio subjektas – juridinis asmuo, užsienio juridinis asmuo ar organizacija, neturinti juridinio asmens statuso, ir jų filialai, taip pat fizinis asmuo, kurie Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka verčiasi ūkine komercine veikla, susijusia su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais;

14) atsakomybės ženklas – specialus simbolis ar abreviatūra, patvirtinanti asmenį, pateikusį gaminį rinkai;

15) pagaminimo metų šifras – tauriųjų metalų ir brangakmenių valstybinės priežiūros institucijos nustatytas metų šifras, nurodantis, kada pagamintas gaminys;

16) tauriųjų metalų ir brangakmenių gaminiai – juvelyriniai gaminiai su brangakmeniais ar be jų, dekoratyviniai ir buities dirbiniai, taip pat gamybai ir mokslui naudojami gaminiai iš aukso, sidabro ir platinos grupės metalų lydinių;

17) kokybės pažymėjimas – dokumentas, patvirtinantis tauriųjų metalų prabą, masę, kiekį bei brangakmenių tapatybę ir charakteristikas;

18) bendrasis kontrolės ženklas – ženklas, numatytas Tauriųjų metalų gaminių kontrolės ir prabavimo konvencijoje;

19) įvežimas – tauriųjų metalų ir brangakmenių gaminių įvežimas į Lietuvos Respubliką;

20) išvežimas – tauriųjų metalų ir brangakmenių gaminių išvežimas iš Lietuvos Respublikos;

21) valstybinis kontrolinis prabavimo ženklas – Europos ekonominės erdvės valstybės ir Turkijos nustatytas ženklas, kuris patvirtina, kad jį turintis gaminys yra tos valstybės įgaliotos ir nepriklausomos prabavimo priežiūros institucijos patikrintas ir paženklintas ir atitinka ženkle arabišku skaičiumi išreikštą prabą, rodančią tauriojo metalo dalių skaičių lydinio masės tūkstantyje dalių.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. VIII-710, 98.04.21, Žin., 1998, Nr.44-1197 (98.05.13)

Nr. X-114, 2005-02-15, Žin., 2005, Nr. 31-972 (2005-03-05)

Nr. XI-669, 2010-01-21, Žin., 2010, Nr. 13-625 (2010-02-02)

 

4 straipsnis

1. Visi tauriųjų metalų ir brangakmenių gaminiai, skirti realizuoti Lietuvos Respublikoje, taip pat įvežti į Lietuvos Respubliką, turi atitikti šio įstatymo nustatytas prabas. Tauriųjų metalų ir brangakmenių gaminiuose turi būti įspaustas Lietuvos valstybinis kontrolinis prabavimo ženklas ir atsakomybės ženklas, išskyrus šio įstatymo 17 straipsnio 2 dalyje nurodytus atvejus. Ūkio subjekto pageidavimu gaminiuose gali būti įspaustas ir pagaminimo metų šifras.

2. Jeigu yra Lietuvos Respublikos tarptautinė sutartis ar susitarimas dėl abipusio įspaudavimo bei kokybės pažymėjimo pripažinimo, tauriųjų metalų ir brangakmenių gaminiai iš susitarusiųjų šalių gali būti išvežami arba į jas įvežami be papildomo kontrolinio įspaudavimo ir kokybės pažymėjimo. Taurieji metalai ir brangakmeniai, kurie yra laikinai įvežti į Lietuvos Respubliką perdirbti ir kuriuos numatoma išvežti pakeitus jų pavidalą, išvežami be papildomo kontrolinio įspaudavimo.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. VIII-710, 98.04.21, Žin., 1998, Nr.44-1197 (98.05.13)

Nr. X-114, 2005-02-15, Žin., 2005, Nr. 31-972 (2005-03-05)

Nr. XI-669, 2010-01-21, Žin., 2010, Nr. 13-625 (2010-02-02)

 

            5 straipsnis

            Lietuvos Respublikoje tauriųjų metalų ir brangakmenių bei jų gaminių valstybinę priežiūrą atlieka Lietuvos prabavimo rūmai šio įstatymo nustatyta tvarka.

 

            6 straipsnis

            1. Ūkio subjektai gali užsiimti Lietuvos Respublikoje komercine-ūkine veikla, susijusia su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais, tik įsiregistravę Lietuvos prabavimo rūmuose. Ūkio subjektų registravimo tvarką nustato Lietuvos prabavimo rūmų steigėjas.

2. Lietuvos Respublikoje įsteigti ūkio subjektai, pateikiantys rinkai atsakomybės ženklu nepaženklintus tauriųjų metalų ir brangakmenių gaminius, privalo turėti atsakomybės ženklą, kuris registruojamas Lietuvos prabavimo rūmuose, ir šiuo ženklu paženklinti gaminius, skirtus realizuoti Lietuvos Respublikos rinkoje.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. VIII-710, 98.04.21, Žin., 1998, Nr.44-1197 (98.05.13)

Nr. X-114, 2005-02-15, Žin., 2005, Nr. 31-972 (2005-03-05)

Nr. XI-669, 2010-01-21, Žin., 2010, Nr. 13-625 (2010-02-02)

 

II. PRABOS IR PRABAVIMAS

 

            7 straipsnis

            l. Lietuvos Respublikoje nustatomos šios tauriųjų metalų gaminių prabos:

            l) platinos - 950;

            2) aukso - 375, 500, 583, 585 ir 750;

            3) sidabro - 800, 830, 875, 916 ir 925;

            4) paladžio - 500 ir 850.

            2. Aukso 500 ir 583 prabos, sidabro 875 ir 916 prabos leidžiamos tik taisant juvelyrinius ir kitus buities gaminius, kurie buvo pagaminti iki 1994 m. sausio l dienos.

3. Naujiems gaminiams bei skirtiems išvežti, taip pat įvežamiems tauriųjų metalų gaminiams nustatomos šios prabos:

1) platinos – 850(o), 900(o), 950º, 999(o);

2) aukso – 375º, 585º, 750º, 916(o), 999(o);

3) sidabro – 800º, 830º, 925º, 999(o);

4) paladžio – 500º, 850º, 950(o), 999.(o)

            4. Plėvelinio aukso ir sidabro gaminiams nustatomos prabos nuo 910 iki 1000, kas 10 vienetų, t.y. 910, 920, 930, 940, 950, 960, 970, 980, 990, 1000.

            5. Žaliojo plėvelinio aukso gaminiams nustatoma praba 750.

6. Dantų techninės produkcijos gaminiams nustatomos prabos:

1) aukso diskų - 900(o), 916(o);

2) apkabėlių, lydmetalio ir kitų detalių - 750(o).

Dantų lietų protezų gamybai leidžiama naudoti ne mažesnės kaip 650(o) prabos aukso ir ne mažesnės kaip 750(o) prabos aukso ir platinos grupės metalų lydinius, atitinkančius tarptautinius standartus, suderinus su Lietuvos prabavimo rūmais, ir aprobuotus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. VIII-710, 98.04.21, Žin., 1998, Nr.44-1197 (98.05.13)

Nr. X-114, 2005-02-15, Žin., 2005, Nr. 31-972 (2005-03-05)

 

            8 straipsnis

            Lietuvos prabavimo rūmai prabuoja ir įspauduoja tauriųjų metalų ir brangakmenių gaminius bei išduoda kokybės pažymėjimą, jeigu šiuos gaminius pateikia:

            1) ūkio subjektai;

            2) valstybės institucijos, realizuojančios konfiskuotus gaminius iš tauriųjų metalų ir brangakmenių bei tauriųjų metalų ir deimantų laužą ir atliekas;

            3) muziejai ir religinės konfesijos;

            4) fiziniai asmenys (privačius daiktus).

           

9 straipsnis

Tauriųjų metalų ir brangakmenių gaminiai atitinka prabą, jei santykinis gryno aukso, sidabro, platinos ar paladžio kiekis juose yra ne mažesnis kaip nurodyta praboje. Jei šis kiekis mažesnis, gaminys yra laikomas nustatytos iš eilės einančios žemesnės prabos, kuria ir yra įspauduojamas.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. VIII-710, 98.04.21, Žin., 1998, Nr.44-1197 (98.05.13)

Nr. X-114, 2005-02-15, Žin., 2005, Nr. 31-972 (2005-03-05)

 

            10 straipsnis

            Lietuvos prabavimo rūmai nustato prabavimo metodus, bandinių parinkimo tvarką bei skaičių ir tai turi garantuoti prabavimo rezultatų patikimumą. Prabavimo, įspaudavimo bei kokybės pažymėjimų išdavimo ir kitų paslaugų mokestį nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. VIII-710, 98.04.21, Žin., 1998, Nr.44-1197 (98.05.13)

 

            11 straipsnis

            Lietuvos prabavimo rūmams pateikti tauriųjų metalų ir brangakmenių gaminiai, neatitinkantys deklaruojamų prabų, taip pat brangakmeniai, neatitinkantys deklaruojamos kokybės, jeigu pateikėjas sutinka, įspauduojami atitinkama žemesne praba arba išduodamas atitinkamas kokybės pažymėjimas. Lietuvos prabavimo rūmai apie deklaruojamos prabos ar kokybės neatitikimą informuoja gaminius pateikusį ūkio subjektą ar fizinį asmenį, kuris turi teisę per l0 dienų pareikalauti, kad jo lėšomis būtų atliktas pakartotinis prabavimas. Jeigu ūkio subjektas nesutinka gaminio įspauduoti žemesne nei jo deklaruojama praba ar gauti atitinkamą kokybės pažymėjimą arba jei yra neigiami pakartotinio prabavimo rezultatai, gaminiai iš tauriųjų metalų ir brangakmenių grąžinami deformuoti (sulaužyti). Fiziniams asmenims (privatūs daiktai) grąžinami neįspauduoti ir be kokybės pažymėjimo.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. VIII-710, 98.04.21, Žin., 1998, Nr.44-1197 (98.05.13)

 

            12 straipsnis

1. Prabavimo metu leidžiamo išlydyti, iškirpti arba panaudoti kitiems bandymams tauriųjų metalų gaminių kiekio normas bei panaudotų tauriųjų metalų gaminių laužo ir atliekų grąžinimo tvarką tvirtina Lietuvos prabavimo rūmų steigėjas.

            2. Lietuvos prabavimo rūmai neatlygina žalos, atsiradusios deformavus (sulaužius) žemesnės nei deklaruota prabos ar neatitinkančius kokybės pažymėjimo gaminius.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. VIII-710, 98.04.21, Žin., 1998, Nr.44-1197 (98.05.13)

 

            13 straipsnis

            l. Lietuvos valstybinio kontrolinio prabavimo ženklo pavyzdį tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

            2. Lietuvos prabavimo rūmai saugo Lietuvos valstybinio kontrolinio prabavimo ženklo ir prabų įspaudų apsaugos laipsnių paslaptis.

            3. Lietuvos prabavimo rūmai turi išimtinę teisę:

1) užsakyti pagaminti Lietuvos valstybinį kontrolinį prabavimo ženklą ir prabų įspaudus bei bendrąjį kontrolės ženklą;

2) įspausti Lietuvos valstybinį kontrolinį prabavimo ženklą ir prabą bei bendrąjį kontrolės ženklą;

            3) išduoti kokybės pažymėjimą.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-114, 2005-02-15, Žin., 2005, Nr. 31-972 (2005-03-05)

 

            14 straipsnis

            Lietuvos valstybinis kontrolinis prabavimo ženklas ir kiti įspaudai įspaudžiami ant tauriųjų metalų ir brangakmenių gaminių taip, kad nesumažėtų jų prekinė, vartojamoji ar meninė vertė. Jeigu nepakanka vietos arba jei tai yra neįmanoma, gaminį apibūdinantis įspaudas įspaudžiamas pritvirtintoje prie gaminio plomboje.

 

            15 straipsnis

1. Lietuvos valstybinio kontrolinio prabavimo ženklo ir prabos įspaudai įspaudžiami mechaniniu ar lazeriniu būdu, o atsakomybės ženklai ir pagaminimo metų šifras – mechaniniu, liejimo ar graviravimo būdu. Įspauduose vartojami arabiški skaitmenys. Tarptautinėse sutartyse numatytiems ženklams įspausti naudojami tose sutartyse nustatyti būdai.

2. Pateikiami prabuoti gaminiai, išskyrus šio įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 2, 3 ir 4 punktuose nurodytų asmenų pateiktus prabuoti gaminius, privalo būti paženklinti registruotu atsakomybės ženklu. Jeigu ūkio subjektas pageidauja, pateikiami prabuoti gaminiai gali būti paženklinti pagaminimo metų šifru, kurį Lietuvoje pagamintiems gaminiams nustato Lietuvos prabavimo rūmai.

            3. Brangakmeniams, kai yra nustatyta jų tapatybė ir charakteristikos, išduodami nustatytos formos kokybės pažymėjimai.

            4. Gaminiai ne iš tauriųjų metalų, o jais tik padengti neįspauduojami.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-114, 2005-02-15, Žin., 2005, Nr. 31-972 (2005-03-05)

Nr. XI-669, 2010-01-21, Žin., 2010, Nr. 13-625 (2010-02-02)

 

            16 straipsnis

            1. Lietuvos valstybiniu kontroliniu prabavimo ženklu gali būti neįspauduojami šie tauriųjų metalų ir brangakmenių gaminiai:

            1) istorinę, archeologinę ar meninę vertę turintys gaminiai, jeigu įspauduoti jie netektų šios vertės;

            2) ordinai, medaliai ir monetos;

            3) smulkios įraižos, įpjovos, tauriųjų metalų inkrustacijos (kai jomis papuoštos dėžutės, vazos ir kiti daiktai);

            4) prietaisų detalės, laboratoriniai indai ir kiti gaminiai, skirti mokslo, gamybos, medicinos ir kitiems tikslams, dantų protezavimo diskai, kurie tiekiami medicinos įstaigoms tiesiai iš juos gaminančių gamyklų, chirurginiai ir kiti instrumentai, plėvelinis auksas ir sidabras, liejiniai, juostos, lapai, viela ir kiti pusfabrikačiai. Tokiu atveju šie gaminiai privalo turėti prekinio ženklo įspaudą ar atitinkamą etiketę bei sertifikatą, o jų praba turi atitikti šios produkcijos standartų reikalavimus.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. VIII-710, 98.04.21, Žin., 1998, Nr.44-1197 (98.05.13)

 

III. TAURIŲJŲ METALŲ IR BRANGAKMENIŲ GAMINIŲ ĮVEŽIMAS IR IŠVEŽIMAS, REALIZAVIMAS BEI PERDIRBIMAS

Skyriaus pavadinimas keistas:

Nr. X-114, 2005-02-15, Žin., 2005, Nr. 31-972 (2005-03-05)

 

            17 straipsnis

1. Į Lietuvos Respubliką įvežti tauriųjų metalų ir brangakmenių gaminiai turi būti įspauduojami Lietuvos valstybiniu kontroliniu prabavimo ženklu. Turi būti patikrinta brangakmenių gaminių tapatybė ir charakteristikos bei išduoti kokybės pažymėjimai. Įvežantys ūkio subjektai pateikia tauriuosius metalus bei neįtvirtintus brangakmenius Lietuvos prabavimo rūmams kokybės pažymėjimui gauti, o tauriųjų metalų gaminius – prabuoti bei įspauduoti.

2. Tauriųjų metalų ir brangakmenių gaminiai be Lietuvos prabavimo rūmų kontrolinio įspaudavimo ar kokybės pažymėjimo gali būti realizuojami:

1) jeigu įvežanti šalis yra pasirašiusi su Lietuvos Respublika tarptautinę sutartį ar susitarimą dėl įspaudavimo ir kokybės pažymėjimo abipusio pripažinimo;

2) jeigu tauriųjų metalų ir brangakmenių gaminiai, įvežami iš kitos valstybės –Europos ekonominės erdvės valstybės ir Turkijos, kuriose juos leidžiama teikti rinkai, – yra valstybės įgaliotos ir nepriklausomos prabavimo priežiūros institucijos patikrinti ir paženklinti tos valstybės valstybiniu kontroliniu prabavimo ženklu ir turi gaminyje įspaustą toje valstybėje registruotą privalomą atsakomybės ženklą;

3) jeigu tauriųjų metalų gaminiai paženklinti bendruoju kontrolės ženklu pagal Tauriųjų metalų gaminių kontrolės ir prabavimo konvencijos reikalavimus;

4) monetos, ordinai, garbės ženklai, prizai, išgraviruotos asmeninės dovanos.

3. Lietuvos Respublikoje draudžiama realizuoti išvežimui skirtus tauriuosius metalus ir brangakmenius, kurie laikinai įvežti į Lietuvos Respubliką perdirbti ar pavidalui pakeisti.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. VIII-710, 98.04.21, Žin., 1998, Nr.44-1197 (98.05.13)

Nr. X-114, 2005-02-15, Žin., 2005, Nr. 31-972 (2005-03-05)

Nr. XI-669, 2010-01-21, Žin., 2010, Nr. 13-625 (2010-02-02)

 

            18 straipsnis

1. Visi įvežami ar išvežami tauriųjų metalų ir brangakmenių gaminiai turi atitikti šio įstatymo reikalavimus.

            2. Lietuvos prabavimo rūmai gali leisti gaminti gaminius iš užsienio ūkio subjektų pateiktų tauriųjų metalų, kurių prabos neatitinka šio įstatymo 7 straipsnyje nustatytų prabų. Tokie gaminiai Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka turi būti grąžinami į užsienį. Šios tvarkos laikymąsi kontroliuoja Lietuvos prabavimo rūmai.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. VIII-710, 98.04.21, Žin., 1998, Nr.44-1197 (98.05.13)

Nr. X-114, 2005-02-15, Žin., 2005, Nr. 31-972 (2005-03-05)

 

19 straipsnis

1. Lietuvos Respublikoje realizuojami tauriųjų metalų ir brangakmenių gaminiai turi atitikti šio įstatymo 7 straipsnyje nustatytas prabas.

2. Iš netauriųjų metalų pagaminti gaminiai, padengti tauriaisiais metalais, taip pat gaminiai, neatitinkantys žemiausios šio įstatymo 7 straipsnyje nustatytos prabos, Lietuvos Respublikoje negali būti realizuojami kaip tauriųjų metalų gaminiai.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-669, 2010-01-21, Žin., 2010, Nr. 13-625 (2010-02-02)

 

            20 straipsnis

            Ūkio subjektai privalo:

            1) tvarkyti tikslią tauriųjų metalų ir brangakmenių, taip pat tauriųjų metalų ir brangakmenių gaminių apskaitą, nurodydami prabą, masę ir kiekį;

            2) nustatyta tvarka teikti statistines ataskaitas apie tauriųjų metalų ir brangakmenių, taip pat tauriųjų metalų ir brangakmenių gaminių įsigijimą, naudojimą bei likučius;

            3) laikytis tauriųjų metalų ir brangakmenių, taip pat tauriųjų metalų ir brangakmenių gaminių realizavimo, supirkimo, perdirbimo, naudojimo, sandėliavimo, apskaitos, saugojimo ir transportavimo taisyklių , kurias rengia Lietuvos prabavimo rūmai ir tvirtina Lietuvos Respublikos finansų ministerija.

 

IV. TAURIŲJŲ METALŲ IR BRANGAKMENIŲ VALSTYBINĖS

PRIEŽIŪROS INSTITUCIJOS

 

            21 straipsnis

            Tauriųjų metalų ir brangakmenių valstybinės priežiūros institucija Lietuvos Respublikoje yra Lietuvos prabavimo rūmai, kurių steigėjas yra Lietuvos Respublikos finansų ministerija.

 

            22 straipsnis

            1. Lietuvos prabavimo rūmai yra valstybės įmonė, turinti antspaudą su Lietuvos Respublikos herbu.

            2. Lietuvos prabavimo rūmų įstatus tvirtina steigėjas - Lietuvos Respublikos finansų ministerija.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. VIII-710, 98.04.21, Žin., 1998, Nr.44-1197 (98.05.13)

Nr. X-114, 2005-02-15, Žin., 2005, Nr. 31-972 (2005-03-05)

 

            23 straipsnis

            Lietuvos prabavimo rūmai:

            1) kontroliuoja, kad ūkio subjektai laikytųsi šio įstatymo, valstybės standartų ir kitų norminių aktų reikalavimų;

            2) nustato, ar ūkio subjektų ir fizinių asmenų pateikti taurieji metalai ir brangakmeniai, tauriųjų metalų ir brangakmenių gaminiai atitinka deklaruojamas prabas, brangakmenių tapatybę ir charakteristikas;

            3) leidžia pagal savo kompetenciją instrukcijas ir kitus norminius aktus, kurie yra privalomi ūkio subjektams, organizuoja ir tikrina jų vykdymą;

            4) kontroliuoja, kad ūkio subjektai, dirbdami su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais, tauriųjų metalų ir brangakmenių gaminiais, laikytųsi valstybės standartų, metrologijos taisyklių ir kitų norminių aktų reikalavimų;

5) atlieka tauriųjų metalų, brangakmenių, tauriųjų metalų ir brangakmenių gaminių, pagamintų Lietuvoje ar įvežtų į Lietuvos Respubliką, kontrolinę analizę, prabavimą, vertinimą, nustato brangakmenių tapatybę ir charakteristikas;

            6) atlieka Lietuvos valstybinio kontrolinio prabavimo ženklo ir prabų ženklų įspaudų bei kokybės pažymėjimų ekspertizę;

            7) registruoja ūkio subjektus, užsiimančius komercine-ūkine veikla, susijusia su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais, tvarko tokių ūkio subjektų registrą, registruoja gamintojų ženklus;

            8) rengia pasiūlymus Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, kaip gerinti tauriųjų metalų ir brangakmenių bei jų gaminių apskaitą ir apsaugą;

            9) sprendžia kitus jų kompetencijai priskirtus klausimus.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. VIII-710, 98.04.21, Žin., 1998, Nr.44-1197 (98.05.13)

Nr. X-114, 2005-02-15, Žin., 2005, Nr. 31-972 (2005-03-05)

 

            24 straipsnis

            l. Lietuvos prabavimo rūmų vadovas kartu yra ir Lietuvos Respublikos vyriausiasis tauriųjų metalų ir brangakmenių valstybinės priežiūros inspektorius. Jį skiria pareigoms ir atleidžia iš jų finansų ministras. Lietuvos prabavimo rūmų vadovo pavaduotojas kartu yra Lietuvos Respublikos vyriausiojo tauriųjų metalų ir brangakmenių valstybinės priežiūros inspektoriaus pavaduotojas. Jį skiria pareigoms ir atleidžia iš pareigų Lietuvos prabavimo rūmų vadovas, suderinęs su Finansų ministerija.

2. Specialistai yra tauriųjų metalų ir brangakmenių valstybinės priežiūros pareigūnai, taip pat tauriųjų metalų ir brangakmenių bei jų gaminių vertintojai.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-114, 2005-02-15, Žin., 2005, Nr. 31-972 (2005-03-05)

 

            25 straipsnis

            Tauriųjų metalų ir brangakmenių valstybinės priežiūros pareigūnai pagal savo kompetenciją turi teisę:

            1) pateikę tarnybinį pažymėjimą, nekliudomai lankytis visų Lietuvos Respublikos ūkio subjektų įmonėse bei organizacijose, taip pat jas kontroliuoti;

            2) susipažinti su ūkio subjekto tvarkoma apskaita, technine ir kita dokumentacija bei taikomais standartais ir kitais šią veiklą reglamentuojančiais norminiais aktais;

            3) atrinkti ir paimti produkcijos pavyzdžius, atskirus gaminius ekspertizei, bandymui ar analizei atlikti;

            4) įstatymų nustatyta tvarka konfiskuoti realizuojamus tauriuosius metalus ir brangakmenius, tauriųjų metalų ir brangakmenių gaminius, kurių praba ar kokybė neatitinka deklaruojamųjų, tauriųjų metalų ir brangakmenių gaminius be prabų ar kokybės pažymėjimo, su padirbtomis (suklastotomis) prabomis arba kokybės pažymėjimais, taip pat tuos, kurie pažeidžiant šio įstatymo 18 straipsnio antrąją dalį nebuvo grąžinti į užsienį;

            5) sustabdyti tauriųjų metalų ir brangakmenių bei jų gaminių gamybą, perdirbimą, supirkimą, realizavimą, paslaugų teikimą, prekybą ir kitą su tuo susijusią veiklą, jeigu pažeisti šio įstatymo, taip pat kitų norminių aktų nustatyti reikalavimai ir metrologijos taisyklės;

            6) uždrausti naudoti darbui su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais, tauriųjų metalų ir brangakmenių gaminiais matavimo prietaisus, jeigu jie neatestuoti arba pasibaigęs jų patikros laikas;

            7) uždrausti tauriųjų metalų ir brangakmenių gaminių gamybą, realizavimą, paslaugų teikimą ir kitą su tuo susijusią veiklą, jeigu ūkio subjektai neįsiregistravę Lietuvos prabavimo rūmuose arba pažeidžia šio įstatymo, valstybės standartų ar kitų norminių aktų reikalavimus;

            8) tikrinti tauriųjų metalų ir brangakmenių, taip pat tauriųjų metalų ir brangakmenių gaminių apskaitą bei apsaugą ir kaip laikomasi šio įstatymo bei kitų norminių aktų;

            9) duoti privalomus nurodymus ūkio subjektams;

            10) jei leidimas panaikintas, teikti pasiūlymus iš naujo jį išduoti praėjus ne mažiau kaip vieneriems metams nuo ankstesnio leidimo panaikinimo;

            11) įstatymo nustatyta tvarka skirti administracines nuobaudas pareigūnams ir asmenims už šio įstatymo pažeidimus.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. VIII-710, 98.04.21, Žin., 1998, Nr.44-1197 (98.05.13)

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

            26 straipsnis

            Ūkio subjektų ir fizinių asmenų skundus dėl tauriųjų metalų ir brangakmenių valstybinės priežiūros pareigūnų veiksmų per 15 dienų nuo skundo gavimo dienos išnagrinėja Lietuvos prabavimo rūmų vadovas arba jo nesant - pavaduotojas. Jeigu pareiškėjas nesutinka su Lietuvos prabavimo rūmų vadovo sprendimu, jis turi teisę per 30 dienų po sprendimo gavimo kreiptis į teismą.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. VIII-710, 98.04.21, Žin., 1998, Nr.44-1197 (98.05.13)

 

            27 straipsnis

            Tauriųjų metalų ir brangakmenių valstybinės priežiūros pareigūnai privalo saugoti ūkio subjektų ir fizinių asmenų, naudojančių nuosavas technologijas ir medžiagas, autorinę ir komercinę paslaptį.

 

            28 straipsnis

            Tauriųjų metalų ir brangakmenių valstybinės priežiūros pareigūnai, taip pat kiti asmenys ir pareigūnai, pažeidę šio įstatymo reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

delfi logo rgb
facebook
gmail
youtube
lrytas