Kempingų klasifikavimas

VALSTYBINIO TURIZMO DEPARTAMENTO
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKO ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS
DĖL KEMPINGŲ KLASIFIKAVIMO REIKALAVIMŲ
PATVIRTINIMO

2003 m. kovo 26 d. Nr. 21-V
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 32-852; 2002, Nr. 123-5507) 13 straipsniu:
t v i r t i n u Kempingų klasifikavimo reikalavimus (pridedama).


DIREKTORIUS ALVITIS LUKOŠEVIČIUS

PATVIRTINTA
Valstybinio turizmo
departamento prie Ūkio
ministerijos direktoriaus
2003 m. kovo 26 d.
įsakymu Nr. 21-V


KEMPINGŲ KLASIFIKAVIMO REIKALAVIMAI


I. KLASIFIKAVIMO SISTEMA

1. Klasifikavimo objektai yra apgyvendinimo paslaugas teikiantys kempingai. Klasifikavimo reikalavimų sistemą sudaro atitinkami rodikliai (kriterijai) ir keturių žvaigždučių vertinimo skalė: 4*, 3*, 2*, 1*. Aukščiausias kempingo įvertinimas yra 4* (žvaigždutės), žemiausiai klasei suteikiama 1* (žvaigždutė). Klasifikavimą vykdo speciali tarpžinybinė Apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo komisija, vadovaudamasi Turizmo įstatymu, šiais reikalavimais ir Apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo komisijos nuostatais.
2. Klasifikavimo reikalavimus sudaro rodikliai (kriterijai) ir atitinkamos jų charakteristikos nustatančios: kempingo teritorijos suplanavimą, priėmimo ir saugumo sąlygas, apgyvendinimo ir poilsio sąlygas ir įrangos kiekį bei kokybę, teikiamų paslaugų pasirinkimą ir aptarnavimo kokybę. Vykdant klasifikavimą yra vadovaujamasi detaliu kempingų klasifikavimo reikalavimų sąrašu, pateiktu šių reikalavimų 1 priede.
3. Kempingo klasės suteikimo, panaikinimo bei kontrolės tvarką nustato Apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo komisijos nuostatai.
4. Klasifikavimo komisija, taikydama klasifikavimo reikalavimus, gali savo sprendimu daryti kai kurias neesmines išimtis, kurios bendrame kempingo veiklos rezultate, negali sukelti vartotojų nepasitenkinimo dėl teikiamų paslaugų lygio ir jeigu tai yra kompensuojama kitomis paslaugomis ar priemonėmis.

II. KLASIFIKAVIMO SISTEMOS TAIKYMAS

5. Klasifikavimas pradedamas kempingo administracijai ar įgaliotam atstovui užpildžius specialią kempingo vertinimo (klasifikavimo) anketą (formą), Apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo komisijos parengtą pagal šiuos reikalavimus ir su higienos, priešgaisrės saugos bei įmonės registravimo pažymėjimų kopijomis pateikus paraišką Apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo komisijai (Valstybinio turizmo departamento adresu). Paraišką sudaro - prašymas klasifikuoti, pateikiamas įmonės firminiame blanke ir šiame punkte įvardinti priedai.
6. Kempingo apgyvendinimo paslaugų klasifikavimas atliekamas etapais:
6.1. pirmas klasifikavimo etapas. Remiantis šiais reikalavimais yra atliekama teritorijos suplanavimo, visų patalpų ir įrangos inventorizacija ir nustatoma ar teritorijos suplanavimas, patalpos ir įranga bei paslaugos atitinka šiuos reikalavimus. Vertinimas fiksuojamas klasifikavimo komisijos patvirtintoje kempingo vertinimo anketoje, pažymint ar klasifikuojamo kempingo charakteristikos (parametrai) atitinka (“taip”) ar neatitinka (“ne”). Šiame etape patalpų ir įrangos bei paslaugų inventorizaciją gali atlikti klasifikuojamo kempingo administracija ar įgalioti atstovai.
6.2. antras klasifikavimo etapas. Remiantis atlikta inventorizacija ir, vadovaujantis klasifikavimo reikalavimais, įvertinama patalpų ir įrangos bei aptarnavimo kokybė. Šį vertinimą atlieka Apgyvendinimo paslaugų komisijos paskirti ekspertai. Vertinant aptarnavimo bei patalpų ir įrangos kokybę pagrindinis dėmesys skiriamas darbuotojų kvalifikacijai, techninėms galimybėms ir patalpų bei įrangos būklei ir jų kokybės standartams. Jeigu bendra patalpų, įrangos, o taip pat aptarnavimo kokybė priimtina, atitinkamai rodiklių vertinimo skalei pagal žvaigždučių skaičių, suteikiama kempingo įvertinimo klasė. Ją patvirtina išduodamas kempingo klasifikavimo pažymėjimas.
7. Jei nustatomi tam tikri (nežymūs) įrangos trūkumai ar atskirų paslaugų (aptarnavimo) kokybės lygis neleidžia gauti aukštesnę klasę, apie tai raštu informuojamas kempingo administracijos vadovas (ar savininkas), nurodant minimalų laikotarpį pašalinti nustatytus trūkumus, o jei per nustatytą terminą nurodyti trūkumai nepašalinami ir kokybės pagerinimas nėra įvykdomas, suteikiama žemesnė klasė. Tačiau jeigu faktiniai kempingo rodikliai neatitinka jiems keliamų žemiausios klasės reikalavimų, klasifikavimo komisija kempingo administracijos vadovui (ar savininkui) raštu nurodo trukumus ir minimalų terminą jiems pašalinti ir jeigu tai neįvykdoma ar nėra galimybių tai padaryti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Turizmo įstatymu siūlo keisti paslaugos tipą, įvardijant tokio kempingo paslaugas turistinės stovyklos paslaugomis.
8. Klasifikavimo reikalavimuose šiuo “+” ženklu pažymėtas reikalavimas yra taikomas nurodytai kempingo klasei gauti arba yra nurodomas konkretaus reikalavimo rodiklis (charakteristika).

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9. Kempingas gali teikti ir reklamuoti savo apgyvendinimo paslaugos tik kai atitinka Turizmo įstatymo bei šiuos klasifikavimo reikalavimus ir turi galiojančius dokumentus dėl atitinkamų higienos normų ir kitais teisės aktais nustatytų reikalavimų įvykdymo.
10. Kempingo apgyvendinimo paslaugų teikėjas taip pat turi laikytis savivaldybės nustatytų reikalavimų, susijusių su vandens tiekimu ir kanalizacija, atliekų tvarkymu, taip pat reikalavimų priešgaisrinės saugos, pirmosios medicininės pagalbos ir bendru saugumo srityse.
11. Už paslaugų kokybę atsako paslaugų teikėjas.
12. Klasifikavimo pažymėjimas turi būti laikomas priėmimo patalpoje, turistams matomoje vietoje.


Kempingų klasifikavimo reikalavimų
1 priedas

KEMPINGŲ KLASIFIKAVIMO REIKALAVIMŲ
SĄRAŠAS

Eilės

Nr.

Reikalavimai

Klasės

1*

2*

3*

4*

 

Kempingo teritorija

 

 

 

 

1.

Teritorijos suplanavimas:

 

 

 

 

1.1

mažiausias aikštelių skaičius kempinge

10

15

15

20

1.2

specialiai suplanuotos ir nusausintos (drenuotos) bei paženklintos (sunumeruotos) aikštelės, skirtos palapinėms statyti ir transporto priemonėms laikyti

 

 

+

 

 

+

 

 

+

 

 

+

 

 

 

 

 

 

2.

Aikštelių plotai:

 

 

 

 

2.1.

vidutiniškai vienai aikštelei tenka viso kempingo

teritorijos ploto (įskaitant kelius, takelius, želdinius, bendro naudojimo pastatus ir įrenginius),  kv. m.

 

 

100

 

 

120

 

 

140

 

 

180

2.2.

mažiausias aikštelės plotas:

- aikštelė su vieta lengvajam automobiliui (kv. m.)

- aikštelė be vietos lengvajam automobiliui (kv. m.)

 

60

50

 

70

60

 

80

70

 

100

90

2.3.

mažiausias aikštelių, pritaikytų autopriekaboms (karavanams)

statyti, skaičius nuo bendro aikštelių skaičiaus (proc.)

 

 

20

 

20

 

30

2.4.

aikštelių, skirtų autopriekabų (karavanų) statymui plotas turi užtikrinti ne mažesnį kaip 5 m. atstumą tarp tinkamai aikštelėse pastatytų autopriekabų (karavanų)

 

 

+

 

 

+

 

 

+

 

 

+

 

 

 

 

 

 

3.

3.1.

 

3.2

Transporto priemonių stovėjimo vieta:

vieta, skirta transporto priemonei laikyti aikštelėse ar šalia jų (vienam automobiliui), 10 kv.m.

specialiai įrengta transporto priemonei pastatyti vieta

 

 

+

 

 

 

+

 

 

 

+

+

 

 

+

+

3.3.

papildoma, saugi  automobilių stovėjimo aikštelė vėlyviems svečiams prie įvažiavimo-išvažiavimo posto, leidžianti užtikrinti ramybę nakties metu

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

4.

Privažiavimas ir vidaus keliai:

 

 

 

 

4.1.

įrengti kelio ženklai, nukreipiantys į kempingą

+

+

+

+

4.2.

 

 

4.3.

kempingo vidaus keliai ir bendros aikštelės transportui laikyti:

- padengti tvirta danga (skalda ar kita mažai dulkanti danga)

- kieta danga (asfaltbetonis, cementbetonis, grindinys) (proc.)

minimalus atstumas nuo kelio (transporto magistralės) (metrais)

 

+

 

50

 

+

50

50

 

+

75

100

 

+

75

100

 

 

 

 

 

 

5.

5.1.

5.2.

Teritorijos ribų paženklinimas:

aptveriant tvora

tvora ir želdiniais

 

 

+

 

+

+

 

+

+

 

 

 

 

 

 

 

6.

Inžinerinė įranga

Vandens tiekimas:

 

 

 

 

6.1.

mažiausias geriamo vandens kiekis žmogui per dieną (litrais)

30

30

30

30

6.2.

mažiausias vandentiekio čiaupų skaičius su kanalizacijos įranga:

- du vandentiekio čiaupai 10 aikštelių

- trys vandentiekio  čiaupai 10 aikštelių

 

+

 

 

+

 

 

 

+

 

 

+

 

 

 

 

 

 

7.

7.1.

7.2.

7.3.

Kanalizacija:

vietinė kanalizacija

tinklai prijungti prie centrinių ar vietinių valymo įrengimų

panaudoto vandens perpumpavimo sistema

 

+

 

+

 

 

+

 

 

 

+

+

 

Eilės

Nr.

Reikalavimai

Klasės

1*

2*

3*

4*

8.

8.1.

 

8.2.

Šiukšlių tvarkymas:

speciali uždaroma įranga, atitinkanti sanitarinius reikalavimus ir poreikius bei nuolat prižiūrima (konteineriai atliekoms)

šiukšlės rūšiuojamos (dedamos į skirtingus konteinerius)

 

 

+

 

 

+

 

 

+

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

9.

9.1

Elektros instaliacija kempinge pritaikyta svečių poreikiams:

specialūs elektros įvadai aikštelėse, skirtose autopriekaboms (karavanams) statyti (proc. aikštelių su įranga)

+

+

 

25

+

 

30

+

 

50

10.

10.1.

10.2.

Apšvietimas:

visos bendro naudojimo vietos apšviečiamos tamsiu paros metu

vidaus kelių apšvietimas

 

+

 

+

 

+

+

 

+

+

 

 

 

 

 

 

11.

11.1.

 

11.2.

Speciali įranga autopriekaboms (karavanams) prisijungti:

įvadai prisijungti prie vandens tiekimo, kanalizacijos tinklų, ne mažiau 50 proc. aikštelių

bendri įvadai prisijungti prie vandens tiekimo, kanalizacijos tinklų

 

 

 

 

 

+

 

 

+

 

+

 

 

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

12.1.

12.2.

Patalpos ir bendro naudojimo įrenginiai

 

Įvažiavimo - išvažiavimo postas

galimybė uždaryti (kontroliuoti) įvažiavimą

pastovi administracijos kontrolė arba galimybė patekti į kempingą su svečiams skirta kortele, raktu ir pan.

 

 

+

+

 

 

 

 

+

+

 

 

+

+

 

+

 

 

+

+

 

+

 

 

 

 

 

 

13.

13.1.

 

13.2.

13.3.

13.4.

Bendro naudojimo patalpos bei įranga, skirtos:

atvykusiems asmenims priimti ir registruoti bei svečių asmeniniams daiktams saugoti

paslaugoms ir poilsio veiklai organizuoti

darbuotojų darbo ir higienos poreikiams tenkinti

yra nuolat prižiūrimos ir valomos valymas

 

 

+

 

 

+

 

 

+

 

 

+

 

 

+

+

+

+

 

 

+

+

+

+

 

 

 

 

 

 

14.

14.1.

14.2.

14.3.

 

14.4.

Maisto gaminimo patalpa:

sudarytos sąlygos maistui gaminti

patalpa su virimo, kepimo įranga bei virtuvės reikmenimis

pilnai įrengta virtuvė su individualiam naudojimui pritaikytais šaldytuvais, atitinkanti kempingo svečių poreikius

grindys ir sienos padengtos danga, tinkama valymui

dezinfekavimo medžiagomis

 

+

 

 

 

 

+

 

 

+

 

 

 

+

 

 

+

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

+

 

 

 

 

 

 

15.

Sanitarinės higieninės patalpos:

 

 

 

 

15.1.

grindys ir sienos padengtos danga, tinkama valymui

dezinfekavimo medžiagomis

 

+

 

+

 

+

 

+

15.2.

atskiri tualetai (įrengtos kabinos)  moterims ir vyrams:

- 20 aikštelių - mažiausiai vienas klozetas ir vienas pisuaras ar du klozetai vyrams ir du klozetai moterims

- kitoms 20 aikštelių ši norma perpus mažesnė

- 15 aikštelių - mažiausiai vienas klozetas ir vienas pisuaras ar du klozetai vyrams ir du klozetai moterims

- kitoms 15 aikštelių ši norma perpus mažesnė 

 

 

+

+

 

 

+

+

 

 

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

+

+

15.3.

tualetinis krepšys, tualetinis šepetys bei tualetinis popierius

+

+

+

+

15.4.

praustuvės:

 

 

 

 

- 20 aikštelių - mažiausiai trys praustuvės vyrams ir trys praustuvės moterims

- 15 aikštelių - mažiausiai trys praustuvės vyrams ir trys praustuvės moterims

 

+

 

 

+

 

 

 

+

 

 

 

+

15.5.

veidrodis su tualeto reikmenų lentynėle, elektros įvadas

 

+

+

+

15.6.

rankšluostis arba elektrinis džiovintuvas

 

+

+

+

 

 

 

 

 

 

 

Eilės

Nr.

Reikalavimai

Klasės

1*

2*

3*

4*

15.7

 

 

15.8.

atskiri dušai moterims ir vyrams:

- 20 aikštelių - mažiausiai dvi dušo kabinos

- 15 aikštelių - mažiausiai dvi dušo kabinos

tiekiamas karštas vanduo:

- nuolat arba nustatytomis valandomis

- nuolat

 

 

+

 

+

 

 

+

 

 

+

 

+

+

 

 

 

 

 

 

16.

Sandėliavimo patalpos

+

+

+

+

 

 

 

 

 

 

17.

17.1.

17.2.

Patalpų vėdinimas:

natūralus

natūralus ir mechaninis (virtuvėje, higienos patalpose)

 

+

 

 

+

 

 

 

+

 

 

+

 

 

 

 

 

 

18.

18.1.

 

 

18.2.

Poilsio (žaidimų) aikštelės:

vaikų žaidimo aikštelė:

- be įrangos

- su specialia įranga

bendro naudojimo poilsio (žaidimų) aikštelė:

- be įrangos

- su specialia įranga

 

 

+

 

 

+

 

 

+

 

 

+

 

 

 

+

 

 

+

 

 

 

+

 

 

+

 

 

 

 

 

 

19.

19.1.

19.2.

 

19.3.

19.4

Nameliai, įrengti nakvynei ir poilsiui:

mažiausias namelių skaičius (proc. nuo aikštelių skaičiaus)

ne mažiau kaip 50 proc. namelių:

- su virtuvės įranga, televizoriais

- su higienos įranga (dušu, tualetu)

patalpų (namelių) valymas

 

 

+

20

 

 

+

+

+

30

 

+

+

+

 

 

 

 

 

 

 

Paslaugos bei saugumas

 

 

 

 

20.

20.1.

20.2.

Inventoriaus nuoma:

palapinės, čiužiniai, patalynė, miegmaišiai

plaukų džiovintuvai, sporto inventorius

 

+

 

+

 

+

 

+

+

 

 

 

 

 

 

21.

Kempingo svečiams yra rengiamas bent vienas kultūrinis

renginys per savaitę

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

22.

Prekyba būtiniausiais higienos, buities reikmenimis

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

23.

Organizuojamas kempingo svečių maitinimas (pagal užsakymus)

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

24.

Skalbimas, lyginimas

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

25.

Speciali aikštelė ir įranga, skirta autopriekaboms

(karavanams) plauti

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

26.

26.1.

26.2.

Telefoninis ryšis:

ryšys, kuriuo gali naudotis visi kempingo svečiai

faksimilinis ryšys administracijoje

 

 

 

 

 

 

 

+

 

+

+

 

 

 

 

 

 

27.

27.1.

27.2.

27.3.

 

Svečių ir jų daiktų saugumas:

nuolat budintis darbuotojas

pastovus budėjimas ir speciali apsaugos sistema

daiktai priimami saugoti tam skirtoje patalpoje arba individualios

saugojimo kameros

 

+

 

 

+

 

+

 

 

+

 

 

+

 

+

 

 

+

 

+

 

 

 

 

 

 

Eilės

Nr.

Reikalavimai

Klasės

1*

2*

3*

4*

28.

28.1

 

28.2

 

28.3

28.4.

Informacijos teikimas:

informacija apie naudojimąsi kempingo paslaugomis ir vidaus tvarką

kempingo suplanavimo (įrengimo) schema su pateikta informacija apie paslaugas bei kempingo adresu

informacija užsienio kalbomis (priėmime)

informacijos paslaugos:

- informaciją suteikia darbuotojai, yra iškabos

- informacija apie lankytinas vietas ir ekskursijų paslaugas, informaciniai leidiniai

 

 

+

 

+

 

 

+

 

 

+

 

+

 

 

+

 

 

+

 

+

+

 

+

 

 

+

 

+

+

 

+

 

+

 

 

 

 

 

 

29.

 

Pirmos medicinos pagalbos priemonės:

lengvai prieinamos naudoti svečiams ir darbuotojams

 

+

 

+

 

+

 

+

 

 

 

 

 

 

30.

Priešgaisrinės apsaugos priemonės:

lengvai prieinamos naudoti

 

+

 

+

 

+

 

+

 

 

 

 

 

 

31.

Speciali saugumo zona (kempinge, kuriame yra 30 ir daugiau aikštelių):

tarp kempingo kraštinių aikštelių ir kempingo išorinės ribos  arba už kempingo ribos laisva, ne siauresnė kaip 3 m. saugumo zona (gaisrinėms ar kitiems tarnybiniams automobiliams pravažiuoti)

 

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

32.

 

Darbuotojai

 

Darbuotojų skaičius:

pakankamas priėmimo, paslaugų, priežiūros ir saugos funkcijoms vykdyti ir garantuojantis greitą svečių aptarnavimą

 

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

33.

33.1.

33.2.

Darbuotojų kvalifikacija:

paruošti ir apmokyti dirbti

susipažinę su vidaus darbo taisyklėmis ir pareigybinėmis instrukcijomis

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 

 

 

 

 

 

delfi logo rgb
facebook
gmail
youtube
lrytas