STR: Statinio statybos techninė priežiūra

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

 dėl statybos techninių reglamentų str 1.09.04:2002 „statinio projekto vykdymo priežiūra“ ir str 1.09.05:2002 „statinio statybos techninė priežiūra“ patvirtinimo

 2002 m. balandžio 15 d. Nr. 179
Vilnius

 Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 02 26 nutarimo Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo įgyvendinimo“ (Žin., 2002, Nr. 22-819) 1.1.16 ir 1.1.27 punktais bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatais (Žin., 1998, Nr. 84-2353; 2002, Nr.20-766):

1. T v i r t i n u statybos techninius reglamentus STR 1.09.04:2002 „Statinio projekto vykdymo priežiūra“ ir
STR 1.09.05:2002 „Statinio statybos techninė priežiūra“ (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šiuose statybos techniniuose reglamentuose nustatyti reikalavimai taikomi visiems statiniams, kuriems statybos leidimai išduoti po 2002 m. birželio 30 d.

3. Statant statinius, kuriems statybos leidimai išduoti iki 2002 m. liepos 1 d., vadovautis statybos techniniais reglamentais STR 1.09.02:1997 „Statinio statybos autorinės priežiūros tvarka. Autorinės priežiūros vadovo veikla“ (Žin., 1997,
Nr. 21-518; 1999, Nr. 5-127) ir STR 1.09.03:1997 „Statinio statybos techninės priežiūros tvarka. Techninio prižiūrėtojo veikla“ (Žin., 1997, Nr. 21-519).

4. L a i k a u nuo 2002 m. liepos 1 d. netekusiais galios:

4.1. Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos 1997 03 06 įsakymą Nr. 55 „Dėl organizacinio tvarkomojo statybos techninio reglamento STR 1.09.02:1997 „Statinio statybos autorinės priežiūros tvarka. Autorinės priežiūros vadovo veikla“ patvirtinimo“ (Žin., 1997, Nr. 21-518);

4.2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 01 11 įsakymą Nr. 5 „Dėl STR 1.09.02:1997 „ Statinio statybos autorinės priežiūros tvarka. Autorinės priežiūros vadovo veikla“ papildymo“ (Žin., 1999, Nr. 5-127);

4.3. Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos 1997 03 07 įsakymą Nr. 56 „Dėl organizacinio tvarkomojo statybos techninio reglamento STR 1.09.03:1997 „Statinio statybos techninės priežiūros tvarka. Techninio prižiūrėtojo veikla“ patvirtinimo“ (Žin., 1997, Nr. 21-519).

5. Aplinkos ministerijos informacijos kompiuterinėje sistemoje v a d o v a u t i s reikšminiais žodžiais „statybos reglamentas“.

 

Aplinkos ministras                                                                        Arūnas Kundrotas

______________

 PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2002 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. 179

 STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS

 STR 1.09.04:2002

 STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRA

 I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Šis statybos techninis reglamentas parengtas taikant Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatas dėl statinio projekto vykdymo priežiūros [4.1] ir, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės Aplinkos ministerijai suteiktais įgaliojimais [4.2], nustato:

1.1. statinio (statinių grupės ar statinio dalies) projekto vykdymo priežiūros (statybos metu) tvarką;

1.2. statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo bei statinio projekto dalių vykdymo priežiūros vadovų skyrimo (samdymo) tvarką.

2. Statytojas (užsakovas) organizuoja, o statinio projektuotojas atlieka statinio projekto vykdymo priežiūrą, kurios tikslas – kontroliuoti, kad statinys būtų statomas pagal statinio projektą ir kad būtų įgyvendinta statinio projekte sukurta statinio architektūra [4.1], [4.2].

3. Šis reglamentas yra privalomas visiems statybos dalyviams, viešojo administravimo subjektams, inžinerinių tinklų bei susisiekimo komunikacijų savininkams (ar naudotojams), taip pat kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims, kurių veiklos principus statybos srityje nustato Statybos įstatymas [4.1].

 II. NUORODOS

 4. Šiame reglamente pateiktos nuorodos į šiuos dokumentus:

4.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597);

4.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 02 26 nutarimas Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo įgyvendinimo“ (Žin., 2002, Nr. 22-819);

4.3. statybos techninis reglamentas STR 1.05.06:2002 „Statinio projektavimas“;

4.4. statybos techninis reglamentas STR 1.02.06:2002 „Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikaciniai reikalavimai ir atestavimas“;

4.5. statybos techninis reglamentas STR 1.09.05:2002 „Statinio statybos techninė priežiūra. Statinio statybos techninio prižiūrėtojo veikla“;

4.6. statybos techninis reglamentas STR 1.01.07:2002 „Nesudėtingi (tarp jų – laikini) statiniai“;

4.7. Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos 1997 10 24 informacinis pranešimas (Žin., 1997, Nr. 98).

5. Reglamento nuorodose pateikti duomenys atspindi teisės aktų bei jų pakeitimų galiojimą ne vėliau kaip prieš
10 dienų iki patvirtinant šį reglamentą. Informaciją apie vėlesnius teisės aktų pakeitimus galima rasti „Valstybės žiniose“. Jei prie statybos techninio reglamento (STR) nėra informacijos apie jo paskelbimą, reiškia, kad STR rengiamas ir įsigalios nuo 2002 m. liepos 1 dienos.

 III. TERMINAI IR APIBRĖŽIMAI

 6. Šiame reglamente naudojami terminai atitinka apibrėžimus, pateiktus Statybos įstatyme [4.1] ir statybos techniniame reglamente STR 1.05.06:2002 „Statinio projektavimas“ [4.3].

7. Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas – fizinis asmuo, atestuotas kaip statinio projekto vadovas ir statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas, vadovaujantis statinio projekto dalių vykdymo priežiūros vadovams ir prižiūrintis statinio projekto sprendinių įgyvendinimą statybos metu.

8. Statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas – fizinis asmuo, atestuotas kaip statinio projekto dalies vadovas ir statinio projekto vykdymo priežiūros dalies vadovas, prižiūrintis statinio projekto dalies sprendinių įgyvendinimą.

 IV. STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS PRIVALOMUMAS

 9. Statinio projekto vykdymo priežiūra privaloma [4.1], kai statomas (rekonstruojamas, kapitališkai remontuojamas):

9.1. ypatingas statinys;

9.2. bet koks statinys saugomoje teritorijoje, išskyrus I ir II grupės nesudėtingus statinius [4.6].

10. Statant 9 punkte nurodytus statinius, privaloma visų projekto dalių vykdymo priežiūra.

11. Statant 9 punkte nenurodytus statinius, projekto vykdymo priežiūra yra neprivaloma ir atliekama statytojo (užsakovo) iniciatyva [4.1].

 V. STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA

 12. Statinio projekto vykdymo priežiūrą (statybos metu) statinio projektuotojo pavedimu atlieka statinio projekto rengėjas pagal statytojo (užsakovo) ir statinio projektuotojo statinio projekto vykdymo priežiūros sutartį [4.1].

13. Statytojas (užsakovas) turi teisę sudaryti statinio projekto vykdymo priežiūros darbo sutartį su projektavimo įmone (turinčia atestuotą statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą) ar fiziniu asmeniu (turinčiu statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo atestatą ), kurie nėra šio statinio projektuotojai šiais atvejais [4.1]:

13.1. gavus statinio projektuotojo rašytinį sutikimą;

13.2. jei nebeveikia ar nesiverčia projektavimo veikla projektą parengusi projektavimo įmonė arba joje nebedirba atestuotas statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas;

13.3. jei statinio projekto rengėjas – fizinis asmuo jau nesiverčia projektavimo veikla, nebeturi šios veiklos patento ar projekto vadovo atestato arba yra miręs;

13.4. nutraukus statinio projekto vykdymo priežiūros sutartį, jei statinio projektuotojas nevykdo ar pažeidžia statinio projekto vykdymo priežiūros reikalavimus, nustatytus šiame reglamente.

14. Statytojas (užsakovas) Statybos įstatymo nustatytu atveju turi teisę pavesti projektuotojui atlikti statinio projekto vykdymo priežiūrą ir statinio statybos techninę priežiūrą [4.1], [4.5].

15. Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą samdo (skiria) statytojas (užsakovas) arba projektuotojas (tas, kas skyrė ar pasamdė statinio projekto vadovą) [4.1]. Statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovą samdo (skiria) projektuotojas.

16. Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo ir statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo paskyrimas (samda) turi būti įforminta įsakymu arba statinio projekto vykdymo priežiūros darbo sutartimi, nurodant jų kvalifikacijos atestato numerį. Paskirtų (pasamdytų) statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo ir statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo vardai, pavardės ir kvalifikacijos atestato duomenys įrašomi Statybos darbų žurnale [4.7].

17. Statybos metu statinio projekto vykdymo priežiūros metu leidžiami tik tokie statinio projekto pakeitimai, kurie nesusiję su statinio projekto ekspertizės išvadomis ir kurie nekeičia statinio projekto patvirtinimo dokumente (kai jis privalomas) ar statinio projekte nurodytų statinio techninių ir ekonominių rodiklių bei kitų reikalavimų [4.1], [4.3]. Šie statinio projekto sprendinių pakeitimai turi būti nustatyta tvarka [4.3] pažymėti statinio projekte, pasirašyti, įteisinti, įregistruoti Statybos darbų žurnale [4.7].

 VI. STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS SUTARTIS

 18. Projektavimo darbų rangos sutartyje turi būti numatyta statinio projekto rengėjo prievolė atlikti statinio projekto vykdymo priežiūrą bei nustatytos jos sąlygos, kaina ar jos apskaičiavimo taisyklės, atsižvelgiant į statybos terminus, kurių šalys turi laikytis, sudarydamos statinio projekto vykdymo priežiūros sutartį.

19. Statinio projekto vykdymo priežiūros sutartis (toliau – Sutartis) sudaroma iki statinio statybos pradžios. Sutartyje nurodoma:

19.1. įmonės, atliksiančios statinio projekto vykdymo priežiūrą, pavadinimas;

19.2. įmonės, užsakančios statinio projekto vykdymo priežiūrą, pavadinimas;

19.3. statinio projekto vykdymo priežiūros atlikimo pradžia ir pabaiga;

19.4. statinio techninis ir darbo projektas, kuriuo vadovaujantis bus atliekama statinio projekto vykdymo priežiūra;

19.5. statinio projekto vykdymo priežiūros kaina, jos atlikimo periodiškumas bei kiti įsipareigojimai;

19.6. Sutarties galiojimo terminai ir šalių juridiniai adresai;

19.7. statinio projekto dalių vykdymo priežiūros vadovų prievolė – pasirašyti šio reglamento 27.3 papunktyje nurodytus dokumentus, jei to reikalauja statytojas (užsakovas).

20. Prie Sutarties pridedama:

20.1. statinio projekto vykdymo priežiūros grupės sudėtis;

20.2. statinio projekto vykdymo priežiūros kainos nustatymo protokolas;

20.3. kalendorinis darbų planas.

21. Sutartį pasirašo projektuotojas ir statytojas (užsakovas).

 VII. STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS VADOVO IR STATINIO PROJEKTO

DALIES VYKDYMO PRIEŽIŪROS VADOVO PAREIGOS

 22. Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas yra statinio projekto vykdymo priežiūros organizatorius bei techninis vadovas.

23. Statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas turi būti tos statinio dalies projekto vykdymo priežiūros techninis vadovas.

24. Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo ir statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo veikla ir atsakomybė prasideda nuo jų paskyrimo į šias pareigas dienos ir trunka iki statinio (ar statinio dalies, įrangos, sistemų ir pan.) pripažinimo tinkamais naudoti.

25. Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo ir statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo nurodymai pagal šio reglamento nustatytą kompetenciją yra privalomi statinio statybos ir bendrųjų bei specialiųjų statybos darbų vadovams.

26. Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas privalo:

26.1. parengti statinio projekto vykdymo priežiūros sutartį;

26.2. vadovauti patvirtintai statinio projekto vykdymo priežiūros grupei ir jai atstovauti;

26.3. Sutartyje numatytu laiku ir tvarka lankytis statybvietėje, stebėti statybos eigą ir spręsti su statinio projekto įgyvendinimu susijusius klausimus;

26.4. tikrinti, ar statinys statomas laikantis statinio projekto sprendinių ir techninių specifikacijų reikalavimų;

26.5. organizuoti pastebėtų statinio projekto klaidų taisymą;

26.6. į Statybos darbų žurnalą surašyti atliktų statybos darbų neatitikimus statinio projektui, taip pat nurodymus bei reikalavimus, reikalingus tiems neatitikimas ištaisyti;

26.7. raštu kreiptis į apskrities viršininko administraciją, reikalaujant sustabdyti statybos darbus [4.1] ir apie tai įrašant Statybos darbų žurnale [4.7], jei:

26.7.1. statomas statinys neatitinka statybos leidime nurodytų statinio ploto ir tūrio matmenų bei statinio paskirties reikalavimų;

26.7.2. nustatoma, kad statytojas (užsakovas) arba rangovas pažeidė statinio projekto sprendinius, taip pat normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus;

26.7.3. paaiškėja statinio projekto klaidos, dėl kurių iškilo statinio avarijos grėsmė;

26.8. tikrinti, ar surašyti paslėptų statybos konstrukcijų ir paslėptų statybos darbų priėmimo, statinio inžinerinių sistemų, technologinių inžinerinių sistemų išbandymo aktai;

26.9. dalyvauti komisijoje pripažįstant statinį tinkamu naudoti ir kartu su kitais komisijos nariais pasirašyti statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktą, jei pastatytas statinys atitinka statinio projektą.

27. Statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigos (prižiūrint statybos darbus pagal tam tikros statinio projekto dalies sprendinius):

27.1. sutartyje numatytu laiku ir tvarka ar statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo nurodymu lankytis statybos sklype, stebėti statybos darbų eigą, spręsti su jo prižiūrima statinio dalimi iškilusias problemas, informuojant statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą apie priimtus sprendimus;

27.2. tikrinti, ar statybos darbai atliekami pagal jo prižiūrimą statinio projekto dalį ir pateikti statinio projekto vykdymo priežiūros vadovui savo išvadas dėl šios statinio dalies pripažinimo tinkama naudoti;

27.3. pasirašyti paslėptų statybos konstrukcijų ir paslėptų statybos darbų patikrinimo, inžinerinių tinklų, technologinių inžinerinių sistemų išbandymo pripažinimo tinkamais naudoti aktus ir kitus statybos vykdymo dokumentus, jei jie atitinka statinio projektą bei normatyvinių dokumentų reikalavimus (jei tokios pareigos numatytos statinio projekto vykdymo priežiūros sutartyje);

27.4. drausti naudoti statybos produktus ir įrenginius, jei jie neatitinka statinio projekto dalies techninių specifikacijų ir normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimų;

27.5. esant reikalui, suderinti su projekto vykdymo priežiūros vadovu ir atlikti galimus statinio projekto dalies pakeitimus: juos nustatyta tvarka pažymėti ir pasirašyti statinio dalies projekte [4.3];

27.6. tikrinti, kaip vykdomi jo nurodymai ir reikalavimai. Jei jie nevykdomi, nedelsiant pranešti statinio projekto vykdymo priežiūros vadovui;

27.7. reikalauti sustabdyti statybos darbus, apie tai įrašant Statybos darbų žurnale [4.7] ir nedelsiant raštu pranešant statinio projekto vykdymo priežiūros vadovui, jei:

27.7.1. statomas statinys neatitinka statybos leidime nurodytų statinio ploto ir tūrio matmenų bei statinio naudojimo paskirties;

27.7.2. nustatoma, kad statytojas (užsakovas) arba rangovas pažeidė statinio projekto sprendinius, taip pat normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus;

27.7.3. paaiškėja statinio projekto klaidos, dėl kurių iškilo statinio avarijos grėsmė.

 VIII. STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS VADOVO IR STATINIO PROJEKTO DALIES

VYKDYMO PRIEŽIŪROS VADOVO TEISĖS

 28. Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas ir statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas turi teisę:

28.1. patekti į statybvietę bei statybos sklypą ir patikrinti, kaip įgyvendinamas statinio projektas;

28.2. reikalauti, įrašydamas į Statybos darbų žurnalą [4.7], kad statybos vadovas pateiktų atliktų statybos darbų, panaudotų statybinių medžiagų, statybos gaminių ir dirbinių bei įrenginių kokybę patvirtinančius dokumentus;

28.3. kreiptis į apskrities viršininko administraciją, jei nevykdomi jo teisėti reikalavimai ir pažeidžiami statytojo (užsakovo) ar trečiųjų asmenų interesai.

 IX. STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS VADOVO IR STATINIO PROJEKTO

DALIES VYKDYMO PRIEŽIŪROS VADOVO ATSAKOMYBĖ

 29. Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas ir statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas atsako:

29.1. už savo pateikiamų reikalavimų ir nurodymų pagrįstumą;

29.2. už savalaikį ir kokybišką šiuo reglamentu nustatytų ir pagal sutartį prisiimtų įsipareigojimų vykdymą;

29.3. už savalaikį statytojo, rangovo ir apskrities viršininko administracijos informavimą apie statybos darbų sustabdymo būtinumą.

 

X. GINČŲ SPRENDIMAS

 30. Ginčai dėl šio reglamento taikymo nagrinėjami įstatymų nustatyta tvarka.

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2002 m balandžio 15 d. įsakymu Nr. 179

 STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS

 STR 1.09.05:2002

 STATINIO STATYBOS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

 I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Šis statybos techninis reglamentas parengtas taikant Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatas dėl statinio (išskyrus nesudėtingo) statybos (naujo statinio statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių tvarkymo statybos darbų) techninės priežiūros [4.1] ir, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės Aplinkos ministerijai suteiktais įgaliojimais [4.2], nustato šios priežiūros tvarką bei specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovo skyrimo (samdymo) tvarką.

2. Statinio statybos techninė priežiūra (toliau ‑ Techninė priežiūra) yra statytojo (užsakovo) organizuota statinio statybos priežiūra (nuo statinio statybos pradžios iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti), kurios tikslas – kontroliuoti, ar statinys statomas pagal statinio projektą, statybos rangos sutarties (kai statyba vykdoma rangos būdu), įstatymų, kitų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus [4.1].

3. Statinio statybos techninė priežiūra yra privaloma [4.1] nepriklausomai nuo finansavimo šaltinių bei statinio nuosavybės formų, išskyrus I grupės nesudėtingus statinius [4.10 ]. Šis reikalavimas netaikomas atliekant statinio paprastąjį remontą [4.1].

 II. Nuorodos

 4. Reglamente pateikiamos nuorodos į teisės aktus:

4.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymą (Žin., 1996, Nr. 32‑788; 2001, Nr. 101–3597);

4.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo įgyvendinimo“ (Žin., 2002, Nr. 22‑819);

4.3. STR 1.02.06:2002 ,,Teritorijų planavimo ir statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikaciniai reikalavimai ir atestavimas“;

4.4. STR 1.07.02:2002 „Statybos leidimas“;

4.5. [5] STR 1.05.07:2002 „Statinio projektavimo sąlygų sąvadas“;

4.6. geodezijos ir kartografijos techninį reglamentą „Lietuvos Respublikoje statomų požeminių tinklų ir komunikacijų geodezinių nuotraukų atlikimo tvarka“ GKTR 2. 1.01:1999 (Žin., 1999, Nr. 40‑1356; 2001, Nr. 43‑1531);

4.7. STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka ir reikalavimai“;

4.8. STR 1.14.01:1999 „Pastatų plotų ir tūrių skaičiavimo tvarka“ (Žin.,1999, Nr. 84‑2510, Nr. 98‑2831);

4.9. STR 1.01.06:2002 „Ypatingi statiniai“;

4.10. STR 1.01.08:2002 „Nesudėtingi (tarp jų – laikini) statiniai“;

4.11. STR 1.07.02:1999 „Žemės darbai“ (Žin., 1999, Nr. 79-2348);

4.12. STR 1.06.03:2002 „Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė“;

4.14. STR 1.09.04:2002 „Statinio projekto vykdymo priežiūra“;

4.15. Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos 1997 m. spalio 14 d. informacinį pranešimą (Žin., 1997, Nr. 98);

4.16. Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymą (Žin., 1996, Nr. 46‑1116; 2000,
Nr. 89‑2742).

5. Duomenys apie nuorodose įvardytų teisės aktų ir jų pakeitimų paskelbimą „Valstybės žiniose“ apima teisės aktų pakeitimus, kurie paskelbti „Valstybės žiniose“ ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki šio reglamento patvirtinimo dienos. Informaciją apie vėlesnius teisės aktų pakeitimus galima rasti „Valstybės žiniose“ arba Aplinkos ministerijos interneto tinklapyje http://www.am.lt. Jei prie statybos techninio reglamento (STR) nėra informacijos apie jo paskelbimą, reiškia, kad STR rengiamas ir įsigalios kartu su šiuo reglamentu.

 III. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 6. Šiame reglamente naudojamos pagrindinės sąvokos ir jų apibrėžimai atitinka Statybos įstatyme [4.1] ir STR „Pastatų plotų ir tūrių skaičiavimo tvarka“ [4.8] nurodytas sąvokas bei jų apibrėžimus.

7. Statinio statybos techninis prižiūrėtojas (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas) – fizinis asmuo (specialistas, turintis statybos, architektūros ar kitą techninio profilio aukštąjį išsimokslinimą, atestuotas Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas statytojui (užsakovui), vadovauja konkretaus statinio statybos techninei priežiūrai, atlieka statinio statybos (bendrųjų statybos darbų) bendrosios techninės priežiūros vadovo funkcijas, koordinuoja specialiąją statinio statybos techninę priežiūrą, jos vadovų veiklą ir pagal kompetenciją atsako už pastatyto statinio normatyvinę kokybę.

8. Bendroji statinio statybos techninė priežiūra – specialiųjų statinio statybos techninių priežiūrų visuma bei jų tarpusavio koordinavimas.

9. Specialioji statinio statybos techninė priežiūra – bendrosios statinio statybos techninės priežiūros dalis ar savarankiška tam tikros statybos darbų srities techninė priežiūra, abiem atvejais susieta koordinavimo ryšiais su bendrąja statinio statybos technine priežiūra.

10. Specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas – fizinis asmuo (specialistas, turintis statybos ar kitą techninio profilio aukštąjį išsimokslinimą), atestuotas Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas statytojui (užsakovui), vadovauja konkretaus statinio tam tikrų specialiųjų darbų techninei priežiūrai, būdamas techniškais klausimais pavaldus statinio statybos techniniam prižiūrėtojui, pagal savo kompetenciją atsako už pastatyto statinio normatyvinę kokybę.

11. Statinio statybos techninės priežiūros rangovas – juridinis asmuo, su kuriuo statytojas (užsakovas) sudaro sutartį Techninei priežiūrai atlikti.

12. Pastato plotas brutto – visų pastato aukštų horizontalių pjūvių plotų, taip pat rūsio (pusrūsio), antstatų, pastogės patalpų ir funkcionaliai susietų priestatų pjūvių plotų, skaičiuojamų pagal sienų išorinių paviršių matmenis, suma [8].

 IV. STATINIO STATYBOS TECHNINIO PRIŽIŪRĖTOJO JURIDINIS STATUSAS IR PAREIGOS

 13. Statinio statybos techninio prižiūrėtojo pareigos nustatytos Statybos įstatymo 16 straipsnyje. [4.1].

14. Statinio statybos techninis prižiūrėtojas savo veiklos rezultatus įformina, įrašydamas reikalavimus Statybos darbų žurnale [4.15] arba pasirašydamas (vizuodamas) dokumentus (statinių statybos darbų priėmimo aktus, inžinerinių statinių, technologinių inžinerinių sistemų ir bendrųjų statinio inžinerinių sistemų, laikančiųjų konstrukcijų, paslėptų statinio konstrukcijų, paslėptų statybos darbų bei įrenginių bandymo aktus ir pan.).

15. Pasirašydamas statinio statybos techninės priežiūros dokumentus, statinio statybos techninis prižiūrėtojas privalo nurodyti kvalifikacijos atestato numerį (Statybos darbų žurnale [4.15] jis nurodomas to žurnalo Techninės priežiūros skyriaus tituliniame lape).

16. Statinio statybos techninio prižiūrėtojo parašas dokumentuose patvirtina jo reikalavimų vykdymą statinio statybos vadovui, o priimant atliktus darbus – tų darbų būtiną normatyvinę kokybę ir dokumentuose nurodytų statybos darbų kiekių sutikimą su faktiškaisiais darbų kiekiais.

17. Statinio statybos techninio prižiūrėtojo veikla vykdoma pagal jo ir statytojo (užsakovo) sutartį. Ji prasideda sudarius Techninės priežiūros sutartį (arba paskyrus statinio statybos techninį prižiūrėtoją įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, nustatytu įmonės įstatuose) šio reglamento VII skyriaus nustatyta tvarka ir tęsiasi iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti.

18. Statinio statybos techninis prižiūrėtojas privalo [4.1]:

18.1. tikrinti, kad statybos darbai būtų atliekami pagal statinio projektą [4.12];

18.2. kontroliuoti statybos metu naudojamų statybos produktų bei įrenginių kokybę ir neleisti jų naudoti, jeigu jie neatitinka statinio projekto, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų, taip pat jei nepateikti statybos produktų kokybę patvirtinantys dokumentai;

18.3. tikrinti atliktų statybos darbų kokybę bei mastą, informuoti statytoją (užsakovą) apie atliktus statybos darbus, kurie neatitinka statinio normatyvinės kokybės reikalavimų;

18.4. tikrinti ir priimti paslėptus statybos darbus ir paslėptas statinio konstrukcijas, dalyvauti išbandant ir pripažįstant tinkamais naudoti inžinerinius tinklus, inžinerines sistemas, įrenginius, konstrukcijas;

18.5. kartu su rangovu rengti statinio pripažinimo tinkamu naudoti dokumentus ir dalyvauti statinį pripažįstant tinkamu naudoti;

18.6. atlikti bendrosios (bendrųjų statybos darbų) statinio statybos techninės priežiūros vadovo funkcijas, koordinuoti specialiąją (specialiųjų statybos darbų) statinio statybos techninę priežiūrą ir jos vadovų veiklą.

19. II grupės nesudėtingo pastato [4.10], statomo statytojo (užsakovo) ar jo šeimos narių reikmėms, Techninę priežiūrą gali vykdyti pats statytojas (arba jo šeimos narys), turintis aukštąjį ar aukštesnįjį (specialųjį vidurinį) techninį išsimokslinimą. Šiuo atveju statytojas (užsakovas) neprivalo turėti statinio statybos techninio prižiūrėtojo kvalifikacijos atestato, tačiau jis kartu su prašymu viešojo administravimo subjektui statybos leidimui gauti, privalo pateikti įsipareigojimą raštu, kad jis Techninę priežiūrą vykdys pats ir prisiima atsakomybę už šiame reglamente nustatytas statinio statybos techninio prižiūrėtojo pareigas.

 V. TECHNINĖS PRIEŽIŪROS SUTARTYS

 20. Statytojas (užsakovas) Techninei priežiūrai atlikti skiria (samdo) statinio statybos techninį prižiūrėtoją (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovą) vienu iš žemiau išvardytų būdų:

20.1. jei statinio statybos techninio prižiūrėtojo (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovo) parinkimas pavedamas juridiniam asmeniui (įskaitant projektavimo įmonę, parengusią to statinio projektą), sudaroma Techninės priežiūros sutartis su tuo juridiniu asmeniu;

20.2. jei statytojas (užsakovas), kai jis yra juridinis asmuo, paveda Techninę priežiūrą atlikti savo struktūriniam padaliniui (tarnybai), kuris nuolat atlieka tas funkcijas, statinio statybos techninis prižiūrėtojas (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas) kiekvieno konkretaus statinio statybos techninei priežiūrai atlikti skiriamas įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu (nustatytu įmonės įstatuose) nesudarant darbo sutarties;

20.3. jei statytojas (užsakovas) yra fizinis asmuo, statinio statybos techninį prižiūrėtoją (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovą) jis samdo pagal darbo sutartį;

20.4. jei statinio statybos techniniu prižiūrėtoju (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovu) pasirinktas atestuotas [4.3] fizinis asmuo, statytojas (užsakovas) sudaro darbo sutartį su tuo fiziniu asmeniu.

21. Bendrosios statinio statybos techninės priežiūros rangovas, su kuriuo statytojas (užsakovas) sudarė Techninės priežiūros sutartį, privalo sudaryti darbo sutartį su jo parinktu atestuotu [4.3] statinio statybos techniniu prižiūrėtoju (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovu).

22. Draudžiama sudaryti sutartį Techninei priežiūrai atlikti su to statinio statybos rangovu ar jo struktūroje dirbančiais fiziniais asmenimis.

 VI. techninės priežiūros organizavimas

 23. Techninę priežiūrą organizuoja statytojas (užsakovas), vadovaudamasis šiuo reglamentu.

24. Priklausomai nuo statinio (ar jo statybos sąlygų) sudėtingumo statytojas (užsakovas) nustato Techninės priežiūros organizavimo formas.

25. Visų statinių, kuriems taikomas šis reglamentas, statybai privaloma bendroji (bendrųjų statybos darbų) Techninė priežiūra.

26. Specialiosios statinio statybos techninės priežiūros organizuojamos kaip bendrosios (bendrųjų statybos darbų) Techninės priežiūros dalys arba skiriamos į savarankiškas specialiąsias statinio statybos technines priežiūras.

27. Bendrąją (bendrųjų statybos darbų) Techninę priežiūrą gali atlikti vienas fizinis asmuo, atestuotas kaip statinio statybos techninis prižiūrėtojas (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas), arba jo vadovaujama priežiūros grupė (tarnyba, padalinys), sudaryta iš atestuotų specialiųjų statinio statybos techninių priežiūrų vadovų arba iš neatestuotų atitinkamų statybos sričių specialistų [4.3].

28. Specialiąją statinio statybos techninę priežiūrą gali atlikti vienas fizinis asmuo, atestuotas kaip specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas, arba jo vadovaujama priežiūros grupė (tarnyba, padalinys), sudaryta iš atestuotų specialiųjų statinio statybos techninių priežiūrų vadovų arba iš neatestuotų atitinkamų statybos sričių specialistų [4.3].

29. 27 ir 28 punktuose nurodyti neatestuoti atitinkamų statybos sričių specialistai privalo turėti aukštesnįjį statybos ar kito techninio profilio išsimokslinimą (specialųjį vidurinį). Jie dirba kaip statinio statybos techninio prižiūrėtojo (bendrosios ar specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovo) pagalbininkai ir atsako tik prieš jį. Prieš statytoją (užsakovą) atsako tik statinio statybos techninis prižiūrėtojas.

30. Statinio statybos techninės priežiūros grupės sudėtis nustatoma sudarant Techninės priežiūros sutartį šio reglamento V skyriaus nustatyta tvarka.

31.Specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas samdomas ta pačia tvarka kaip ir statinio statybos techninis prižiūrėtojas (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas), kai jo kandidatūrai pritaria statinio statybos techninis prižiūrėtojas.

32. Specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas (kai ji atliekama ne bendrosios Techninės priežiūros sudėtyje) yra pavaldus statinio statybos techniniam prižiūrėtojui tik Techninės priežiūros koordinavimo klausimais.

 VII. STATINIO STATYBOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS TVARKA

 33. Statinio statybos techninis prižiūrėtojas (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas), vykdydamas IV skyriuje nustatytas jo pareigas ir naudodamasis šio reglamento VIII skyriuje suteiktomis teisėmis, vykdo statinio statybos techninę priežiūrą šia tvarka:

33.1. prieš statybos pradžią nustatyta tvarka gauna statybos leidimą (statiniui statyti, rekonstruoti, remontuoti (griauti) ar atlikti nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės tvarkymo statybos darbus) [4.4];

33.2. laiku pateikia rangovams darbo projekto brėžinius;

33.3. organizuoja geodezinių koordinačių, reperių, raudonųjų linijų nužymėjimą ir įtvirtinimą statybvietėje, kartu su geodezijos tarnyba patikrina, priima ir įformina aktais bei schemomis pastatų, priestatų, nutiestų inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų geodezines nuotraukas [4.6];

33.4. perduoda statinio statybos vadovui pagal aktą statybvietę bei joje esančių statinių, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų planą;

33.5. rūpinasi, kad laiku būtų įforminta juridinė, techninė bei nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių apsaugos, statybvietėje esančių statinių nugriovimo, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų perkėlimo, želdinių bei aplinkos išsaugojimo dokumentacija, geodezinių ženklų apsauga;

33.6. parengia sutarties su gretimos žemės savininku (ar asmeniu, disponuojančiu žeme) dėl statybvietės laikino naudojimo statybos metu projektą [4.1];

33.7. parengia nustatyta tvarka (kartu su statinio statybos vadovu) paraiškas dėl sąlygų [4.5] laikiniems (statybos laikotarpiui) statiniams už statybvietės ribų įrengti (laikiniems pastatams, keliams, įvažiavimams, išvažiavimams, apvažiavimams, kėlimo kranams ir pan., jei tos sąlygos nebuvo nustatytos iki statinio projekto rengimo) ir kontroliuoja jų vykdymą;

33.8. parengia (kartu su statinio statybos vadovu) paraišką dėl projektavimo sąlygų statybos laikotarpiui energijai, vandeniui tiekti, ryšių paslaugoms tenkinti ir pan. (jei tos sąlygos nebuvo nustatytos iki statinio projekto rengimo) [4.5] ir kontroliuoja jų vykdymą;

33.9. tikrina per visą statinio statybos laiką, kad statinys būtų statomas pagal statinio projektą, laikantis įstatymų, kitų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų, statinio projektavimo sąlygų [4.4, 4.5], statybos leidimo reikalavimų, laiku būtų atliekami reikalingi matavimai ir bandymai;

33.10. sužinojus, kad statinio projekto sprendiniai [4.12] neatitinka faktiškų statybos sąlygų arba dėl kitų priežasčių negali būti realizuojami, kreipiasi į statytoją (užsakovą), o, jam pavedus, – į statinio projektuotoją dėl projektinių sprendinių koregavimo;

33.11. kontroliuoja statybos (griovimo) leidimo, statinio projekto [4.4, 4.12], statinio projektavimo sąlygų [4.5] (tarp jų ir projektavimo sąlygų statybos laikotarpiui) galiojimo terminus, informuoja statytoją (užsakovą) apie jų pratęsimo (pakeitimo) būtinumą ir, jam pavedus, – tuo rūpinasi;

33.12. kontroliuoja, kad visi statinio projekto pakeitimai būtų atlikti nustatyta tvarka [12], o, jei keičiami projektiniai sprendiniai, kurie buvo ekspertuoti, informuoja statytoją (užsakovą), kad būtina atlikti statinio projekto papildomą ekspertizę [4.13];

33.13. sustabdo statybos darbus, jei pakeisti projektiniai sprendiniai neįteisinti nustatyta tvarka [4.12];

33.14. kontroliuoja statybos darbų normatyvinę kokybę, jų atlikimo pagal darbų technologiją nuoseklumą;

33.15. tikrina, kad statybos metu naudojamų statybos produktų bei įrenginių kokybė, nurodyta atitikties dokumentuose, atitiktų reikalavimus, nurodytus statinio projekto techninėse specifikacijose [4.12];

33.16. tikrina ir priima (patvirtinant jų atitikimą naudoti) iš statinio statybos vadovo paslėptus statybos darbus ir paslėptas statinio konstrukcijas, dalyvaujant specialiųjų statinio statybos techninių priežiūrų vadovams ir statinio projekto vykdymo priežiūros vadovui (kai statinio projekto vykdymo priežiūra privaloma), ir pasirašo atitinkamus aktus;

33.17. dalyvauja išbandant inžinerinius tinklus, inžinerines sistemas, įrenginius, konstrukcijas ir pasirašo jų priėmimo aktus;

33.18. gauna leidimą vykdyti žemės darbus (kai tai privaloma) [4.11];

33.19. dalyvauja viešojo administravimo subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą, bei nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių apsaugos institucijų atliekamuose statinio statybos patikrinimuose;

33.20. dalyvauja įvertinant statinio techninę būklę statinio ekspertizės metu, nustatant statinių, priskirtų nekilnojamosioms kultūros paveldo vertybėms, saugotinus elementus, taip pat sustabdant ir atnaujinant (po sustabdymo) statybos darbus;

33.21. praneša viešojo administravimo subjektui, atliekančiam statybos valstybinę priežiūrą (o dėl statinių, priskirtų nekilnojamosioms kultūros paveldo vertybėms – ir Kultūros vertybių apsaugos departamento teritoriniam padaliniui) apie avarinę prižiūrimos statybos būklę arba įvykusią avariją (nesvarbu, ar apie tai pranešė statinio statybos vadovas);

33.22. tikrina, kad atliktų statybos darbų dokumentuose nurodyti darbų kiekiai atitiktų faktiškuosius ir, jei reikia, organizuoja tų kiekių nustatymą apmatuojant, reikalauja, kad statybos specialiųjų darbų aktus pasirašytų specialiųjų statinio statybos techninių priežiūrų vadovai;

33.23. informuoja raštu statytoją (užsakovą), jei statybos darbų atlikimo dokumentuose nurodyti kiekiai neatitinka faktiškųjų arba kai jų nepasirašė specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovai, ir atlieka tolimesnius veiksmus pagal statytojo (užsakovo) nurodymus;

33.24. pasirašo (vizuoja) pateiktus sumokėti darbų atlikimo dokumentus tik tada, kai juose nurodyti statybos darbų kiekiai atitinka faktiškuosius, atlikti statybos darbai atitinka statinio normatyvinės kokybės reikalavimus bei kai juos pasirašė specialiųjų techninių priežiūrų vadovai;

33.25. kartu su statinio statybos vadovu atitinkamose institucijose derina potencialiai pavojingų įrenginių išbandymo ir registravimo klausimus [4.16];

33.26. užsako sumontuotų inžinerinių statinių geodezinius matavimus ir statybvietės suplanavimo bei tvarkymo darbų įvykdymo brėžinius [6]; neleidžia užpilti inžinerinių statinių tol, kol neužfiksuota jų tikroji padėtis, kontroliuoja, kad laiku ir pagal nustatytus reikalavimus būtų rengiama statybos atlikimo dokumentacija [4.7], sumontuotų inžinerinių statinių (iki jų užpylimo gruntu) ir statybvietės pasikeitimų geodezinė nuotrauka (užbaigus statybą) [4.6];

33.27. neleidžia naudoti nustatyta tvarka nepripažintą tinkamu naudoti statinį arba jo dalį, įspėja apie tai statytoją (užsakovą) raštu ir prireikus informuoja viešojo administravimo subjektą, atliekantį statybos valstybinę priežiūrą;

33.28. prižiūri nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių tvarkymo statybos darbus, organizuoja ir kontroliuoja unikalių, išliekamąją vertę turinčių elementų (saugotinų elementų) išsaugojimą vietoje bei laikinai išmontuojamų vertingų pastato elementų saugojimą sandėliuose (saugyklose);

33.29. kontroliuoja, kad į Statybos darbų žurnalą [4.15] įrašyti Techninės priežiūros, statinio projekto vykdymo priežiūros [4.16], viešojo administravimo subjektų atliekančių statybos valstybinę priežiūrą reikalavimai bei statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų reikalavimai būtų įvykdyti nustatytais terminais;

33.30. statinio statybos techninis prižiūrėtojas (statinio statybos bendrosios techninės priežiūros vadovas) paskirsto aukščiau išvardytas priežiūros funkcijas tarp savęs ir jo vadovaujamoje grupėje dirbančių specialiųjų statinio statybos techninių priežiūrų vadovų jo paties patvirtintu dokumentu.

34. Specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas, kai jis neįeina į bendrosios Techninės priežiūros grupės sudėtį (kai specialiajai statinio statybos techninei priežiūrai sudaroma atskira sutartis), pagal jam priskirtos priežiūros sritį atlieka funkcijas, nustatytas šio reglamento 33.9, 33.10, 33.14, 33.15, 33.16, 33.17, 33.18, 33.19, 33.20, 33.21, 33.22, 33.23, 33.24, 33.25, 33.26, 33.27, 33.29 punktuose.

 VIII. STATINIO STATYBOS TECHNINIO PRIŽIŪRĖTOJO TEISĖS

 35. Statinio statybos techninis prižiūrėtojas (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas) turi šias teises:

35.1. atstovauti (be papildomo įgaliojimo) statytojui (užsakovui) pagal šiuo reglamentu nustatytą kompetenciją, sprendžiant Techninės priežiūros klausimus su valstybės ir savivaldos institucijomis, juridiniais ir fiziniais asmenimis;

35.2. reikalauti (įrašydamas į statybos darbų žurnalą), kad rangovas:

35.2.1. pateiktų atliktų statybos ir montavimo darbų, panaudotų statybos produktų bei įrenginių kokybę patvirtinančius dokumentus;

35.2.2. pašalintų statinio projekto, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų pažeidimus;

35.3. jei rangovas nevykdo 35.2.1 – 35.2.2 punktų reikalavimų, pranešti viešojo administravimo subjektui, atliekančiam statybos valstybinę priežiūrą, ir pareikalauti sustabdyti statybos darbus;

35.4 sustabdyti statybos darbus, jei statinys ar statinio statybos darbai kelia pavojų žmonėms bei aplinkai, o atliekant nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių tvarkymo statybos darbus (kada pastebimos naujos, vertę turinčios savybės ar naikinami saugotini elementai) kreiptis į viešojo administravimo subjektą, atliekantį statybos valstybinę priežiūrą, kad šis priimtų sprendimą, patvirtinantį ar atšaukiantį statinio statybos techninio prižiūrėtojo reikalavimą. Reikalavimas sustabdyti statybos darbus įrašomas Statybos darbų žurnale.

36. Statinio statybos techninis prižiūrėtojas (statinio statybos techninės priežiūros vadovas) turi teisę atsisakyti:

36.1. pasirašyti paslėptų statybos darbų ir statinio konstrukcijų patikrinimo, šių konstrukcijų bei inžinerinių tinklų išbandymo, priėmimo, darbų įvykdymo aktus bei kitus statybos vykdymo dokumentus, neatitinkančius statinio normatyvinės kokybės (normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų) reikalavimų, informuojant apie tai statytoją (užsakovą) raštu bei įrašant į Statybos darbų žurnalą;

36.2. vizuoti užmokesčio už atliktus statybos darbus dokumentus, jeigu darbai atlikti pažeidžiant statinio projekto, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų arba rangos sutarčių reikalavimus, informuojant apie tai statytoją (užsakovą) raštu bei įrašant į Statybos darbų žurnalą;

36.3. vykdyti valstybės ir savivaldos institucijų, juridinių ir fizinių asmenų (tarp jų statytojo bei rangovo) reikalavimus, jei jie prieštarauja įstatymų, kitų teisės aktų reikalavimams.

37. Statinio statybos techninis prižiūrėtojas (statinio statybos techninės priežiūros vadovas) gali kreiptis į viešojo administravimo subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą, teisėsaugos bei kitas institucijas, jei nevykdomi jo teisėti reikalavimai ir pažeidžiami statytojo (užsakovo) interesai.

38. Specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas turi teisę:

38.1. naudotis visomis aukščiau nustatytomis teisėmis pagal jo atliekamos Techninės priežiūros sritį, išskyrus šio reglamento 35.3, 36.3 ir 37 punktuose nurodytas teises;

38.2. reikalauti (įrašant Statybos darbų žurnale) iš statinio statybos techninio prižiūrėtojo (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovo) sustabdyti jo prižiūrimus statinio statybos specialiuosius darbus, jei yra pažeidimų, nurodytų 35.3 punkte;

38.3. jei statinio statybos techninis prižiūrėtojas (bendrosios techninės priežiūros vadovas) nevykdo 38.2 punkte nurodytų reikalavimų ir kitais atvejais, kai statinio statybos techninis prižiūrėtojas (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas) savo veiksmais pažeidžia specialiosios statinio statybos techninės priežiūros reikalavimus, raštu informuoti statytoją.

39. Specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas turi teisę atsisakyti:

39.1. vykdyti šio reglamento 36.1 ir 36.2 punktuose nurodytus veiksmus (tuose punktuose nurodytais atvejais);

39.2. vykdyti statytojo (užsakovo), statinio statybos techninio prižiūrėtojo (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovo) viešojo administravimo subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą, kitų juridinių bei fizinių asmenų (tarp jų statytojo bei rangovo) reikalavimus, jei jie prieštarauja įstatymų, kitų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimams.

 IX. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

 40. Statinio statybos techninio prižiūrėtojo (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovo) bei specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovo kvalifikacinius reikalavimus nustato STR 1.02.06:2002 [3].

 X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 41. Statinio statybos techninis prižiūrėtojas (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas) ir specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas už šiame reglamente nurodytų pareigų nevykdymą ar nepatenkinamą vykdymą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

42. Statinio statybos techninis prižiūrėtojas (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas) taip pat atsako už kitas savo veiklos neigiamas pasekmes, kurios atsirado pažeidus šio reglamento reikalavimus arba jais nepasinaudojus.

43. Ginčus tarp statinio statybos techninio prižiūrėtojo (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovo) ir statybos vadovo veiksmų sprendžia statytojas (užsakovas) su statybos rangos įmonės vadovu įstatymais nustatyta sutartinių ginčų sprendimo tvarka.

44. Ginčai dėl šio reglamento taikymo nagrinėjami įstatymų nustatyta tvarka.

______________

delfi logo rgb
facebook
gmail
youtube
lrytas