Vandentvarkos ūkio naudojimo taisyklės

2008-12-03


LIETUVOS RESPUBLIKOS STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJOS
                         Į S A K Y M A S

                 1996 m. lapkričio 22 d. Nr. 172
                             Vilnius

           DĖL VANDENTVARKOS ŪKIO NAUDOJIMO TAISYKLIŲ

     ĮSAKAU:
     1.  Patvirtinti   patikslintas  ir  suderintas  su  Lietuvos
vandens  tiekėjų  asociacija,  Lietuvos  savivaldybių  asociacija
Vandentvarkos ūkio naudojimo taisykles.
     2. Pripažinti  netekusiu  galios  Statybos  ir  urbanistikos
ministerijos 1993  08 06  įsakymą  Nr.140  "Dėl  vandentiekio  ir
nuotekų sistemų naudojimo taisyklių".
     3. Vandentvarkos  ūkio naudojimo  taisyklės  įsigalioja  nuo
1997 01 01.

STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTRĖ            ALDONA BARANAUSKIENĖ
                          _____________


                         PATVIRTINTA
                         Lietuvos Respublikos statybos ir
                         urbanistikos ministerijos
                         1996 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. 172

             VANDENTVARKOS ŪKIO NAUDOJIMO TAISYKLĖS

                          1. BENDROJI DALIS

     1.1.  Šiomis   taisyklėmis  nustatoma   naudojimosi  miestų,
miestelių   ir  kaimų  (toliau  -  gyvenviečių)  vandentiekiu  ir
nuotekų sistemomis  tvarka  ir  santykiai  tarp  vandens  tiekimo
įmonių (toliau  - TIEKĖJAS)  ir  vandens  vartotojų,  su  kuriais
TIEKĖJAS    yra  sudaręs  vandens  tiekimo  ir  nuotekų  šalinimo
sutartis (toliau - ABONENTAS).
     ABONENTAS  gali   turėti  vieną   ar  keletą   objektų   (su
savistoviais  įvadais   bei  išvadais),  vartojančių  vandenį  ir
šalinančių nuotekas.
     1.2.  Šios   taisyklės  privalomos  TIEKĖJUI  ir  ABONENTUI,
nepriklausomai nuo  žinybinio  pavaldumo    bei    valdomo  turto
nuosavybės formos.
     1.3.  TIEKĖJAS   savo  darbe   vadovaujasi  savo   įstatais,
sutartimi  su   ABONENTU,     šiomis  taisyklėmis    ir    kitais
galiojančiais teisiniais aktais.
     1.4. Ginčus tarp TIEKĖJO ir ABONENTO sprendžia teismas.

  2. VANDENS VARTOTOJO PRIJUNGIMO PRIE VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ
                          TINKLO TVARKA

     2.1. Norėdamas  prijungti   prie   vandentiekio  ir  nuotekų
tinklo naujus  vartotojus arba  padidinti suvartojamo  vandens ar
šalinamų  nuotekų   ir  teršalų   kiekį  plečiamuose  bei  gamybą
didinančiuose objektuose,  vartotojas (ABONENTAS)  turi  pateikti
reikiamą  paraišką   ir  gauti   iš  TIEKĖJO   technines  sąlygas
normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatyta tvarka.
     2.2. Techninių  sąlygų ir  normatyvinių  statybos  techninių
dokumentų pagrindu  vartotojas parengia  projektą ir  jį pateikia
derinti savivaldybės  kompleksinio projektų  derinimo  komisijai,
kurioje   dalyvauja   TIEKĖJO   įgaliotas   atstovas.   Derinimui
pateikiama ši dokumentacija:
     2.2.1. objekto  statybos vietos M 1:500 planas  (ištrauka iš
bendrojo plano),   kuriame   pažymėti  esami   ir   projektuojami
gyvenvietės vandentiekio ir nuotekų tinklai bei įrenginiai;
     2.2.2.  objekto   suvestinis  inžinerinių  tinklų  bendrasis
planas,  kuriame  parodyti  esami  ir  projektuojami    pastatai,
inžineriniai tinklai  ir jų profiliai;
     2.2.3. vandens  apskaitos mazgo  patalpos  (VAM)  planas  ir
detalus įvadinio skaitiklio pastatymo brėžinys;
     2.2.4. projekto  aiškinamasis  raštas,    kuriame  nurodytas
geriamo ir gamybinio vandens bei nuotekų kiekis ( metinis, paros,
maksimalus valandos),  užterštumas,  tarp  kitų  ir  specifinėmis
medžiagomis,  tinklo  hidraulinis  skaičiavimas,  vandens  kiekis
gaisrų gesinimui;
     2.2.5. lokalinių   nuotekų  valyklų  brėžiniai, jų techninės
charakteristikos ir projektinis nuotekų išvalymo laipsnis;
     2.2.6. duomenys apie gamybinių atliekų ir lokalinėse nuotekų
valyklose sulaikytų nuosėdų utilizavimą arba išvežimą.
     2.3. Tikslinant  paraišką   techninėms  sąlygoms  gauti  bei
derinant projektinę dokumentaciją, TIEKĖJAS gali:
     2.3.1.  apžiūrėti   objektą  ir  paimti  nuotekų    mėginius
analizei;
     2.3.2. pareikalauti pateikti papildomus duomenis;
     2.3.3.   nenagrinėti   pateiktos   medžiagos,   jeigu   joje
nesilaikyta šių  taisyklių  reikalavimų  arba  pateikta  ne  visa
reikalinga dokumentacija.
     2.4. Prijungti  objektus vien  tik prie vandentiekio tinklo,
jeigu  šalia   yra  nuotekų  tinklas,  neleidžiama.  Šiuo  atveju
išduodami  leidimai  objektams  prijungti  prie  vandentiekio  ir
nuotekų tinklo.
     2.5. Vanduo  ABONENTUI pradedamas tiekti, o nuotekas priimti
tik   įvykdžius  techninių sąlygų  ir  projektinės dokumentacijos
reikalavimus, likvidavus  išaiškintus defektus,  gavus iš TIEKĖJO
pažymą  apie   šių  reikalavimų   įvykdymą  ir  nustatyta  tvarka
įforminus  vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sutartį.
     2.6. Juridinis  ir fizinis asmuo, norintis prijungti objektą
prie vandentiekio  ir nuotekų tinklo, turi ne vėliau kaip prieš 7
d. iki  pageidaujamos objekto  prijungimo dienos paduoti paraišką
TIEKĖJUI.  Per   tris  darbo  dienas  TIEKĖJAS  privalo  nurodyti
pareiškėjui galimo  prijungimo dieną.  Ši  diena  nebūtinai  turi
sutapti su pareiškėjo pageidavimu.
     2.7. Privataus  namo ar  jo dalies  savininkas  -  ABONENTAS
privalo   nekliudyti   kitiems   to   paties   namo   gyventojams
(įsigijusiems teisę  į namo  dalį) prisijungti  (jeigu techniškai
tai galima  padaryti) prie namo vandentiekio ir nuotekų tinklo ir
vartoti geriamąjį vandenį bei naudotis nuotekų sistema.
     2.8. Privačių  namų (jų  dalių,   daugiabučių namų savininkų
bendrijų) ,  butų savininkai  turi teisę,   jeigu  techniškai tai
galima   padaryti,   įsirengti   papildomus   VAM   -   antrinius
skaitiklius. Šių apskaitos mazgų (antrinių skaitiklių) savininkai
yra  laikomi  SUBABONENTAIS.  Už  suvartotą  vandenį  ir  nuotekų
šalinimą jie atsiskaito su ABONENTU tarpusavyje suderinta tvarka.
     TIEKĖJAS neturi  jokių   juridinių ir  finansinių  ryšių  su
SUBABONENTU.
     Ginčus tarp ABONENTO ir SUBABONENTO sprendžia teismas.
     2.9. Už vandenį, kurio netenkama dėl naujos linijos ar įvado
prijungimo, moka  paraišką pateikęs  juridinis ar  fizinis asmuo.
Vandens kiekis apskaičiuojamas įvertinant:
     2.9.1. vamzdyno  ištuštinimo metu  išleidžiamo vandens kiekį
tarp artimiausių sklendžių;
     2.9.2.  vamzdyno  plovimui,  chloravimui,  mėginių  paėmimui
sunaudotą vandenį.
     2.10. Be  suderinimo  su  TIEKĖJU,  pabloginus  vandentiekio
įvado ar nuotekų išvado aptarnavimo sąlygas (užstačius, užsodinus
ar  pan.),  jį  remontuoja  ABONENTAS.  Reikalui  esant  pašalina
kliūtis arba nutiesia naują įvadą (išvadą) savo lėšomis.
     2.11.  Prie   nuotekų  tinklo,   esant  atskirtajai  nuotekų
sistemai, draudžiama jungti drenažo ir paviršiaus nuotekų tinklą.

3.VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLO BEI ĮRENGINIŲ PRIĖMIMAS NAUDOTI

     3.1. Tiekėjas  turi tikrinti vandentiekio ir nuotekų  tinklo
bei  įrenginių,   jeigu  jie   bus  prijungti   prie  gyvenvietės
vandentiekio ir  nuotekų tinklo,  statybos darbų  kokybę. TIEKĖJO
pastabos ir nurodymai yra privalomi.
     3.2. Statybos  metu keisti projektą galima tik suderinus tai
su projektine  organizacija,  projektavusia  šį  objektą,  ir  su
TIEKĖJU.
     3.3. Užkasant  bei bandant vandentiekio ir nuotekų tinklą ar
įrenginius,  turi   dalyvauti  TIEKĖJO   atstovas  ir  pasirašyti
atitinkamą aktą. Be TIEKĖJO atstovo parašo aktas negalioja.
     3.4. Vamzdynų ir įrenginių hidraulinio (pneumatinio) bandymo
ir plovimo laikas derinamas su TIEKĖJU.
     3.5. Pastatytą  vandentiekio tinklą ir įrenginius išvalo  ir
dezinfekuoja juos  stačiusi organizacija. Atliekant šiuos  darbus
ir imant vandens pavyzdžius, dalyvauja TIEKĖJO atstovas.
     3.6. Kai  TIEKĖJO atstovas nedalyvauja priimant pastatytą ar
rekonstruotą objektą,  priėmimo naudoti  komisija gali    objektą
priimti naudoti  remdamasi TIEKĖJO  pažyma,  patvirtinančia,  kad
objektas prijungtas  prie vandentiekio  ir nuotekų   tinklo pagal
techninius reikalavimus ir tinka naudoti.
     3.7. Vandentiekio  įvadus, VAM, nuotekų išvadus įrengia, jau
pastatytą  arba  rekonstruotą  vandentiekio  ir  nuotekų  tinklą,
įrenginius bei įvadus ir išvadus prie veikiančio tinklo prijungia
darbus vykdanti  organizacija,  gavusi  TIEKĖJO  leidimą  ir  jam
dalyvaujant.
     3.8. Jungti  objektus prie  vandentiekio  tinklo,  neįrengus
VAM, neleidžiama.
     3.9.  Į  pastatytus  ar  rekonstruotus  statinius  leidžiama
tiekti vandenį  tuomet, kai  jų  savininkai  įforminti    TIEKĖJO
ABONENTAIS.
     3.10.   Ruošdamas    priėmimo   naudoti    aktą,   užsakovas
(statytojas)   pateikia:    vieną   projektinės    dokumentacijos
egzempliorių, kuriame užfiksuoti statinyje statybos metu padaryti
pakeitimai,  priėmimo   naudoti  komisijos   akto  apie  statinio
priėmimą  naudoti   kopiją,   atliktų   darbų   bei   hidraulinių
(pneumatinių)   bandymų   aktus   ir   inžinerinių   komunikacijų
geodezines  nuotraukas,  taip  pat  objekto  vandentiekio  tinklo
vandens cheminės ir bakteriologinės analizių korteles.
     3.11. Priimant naudoti vandentiekio ir nuotekų tinklą, prieš
priėmimo (galutinį)  bandymą, vamzdžių ir jų sandūrų  kokybė turi
būti patikrinama televizinės aparatūros pagalba.

      4.VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLO PRIKLAUSOMYBĖS RIBOS

     4.1. ABONENTO  nutiestas  vandentiekio  ir  nuotekų  tinklas
(išskyrus   įvadus   ir   išvadus),   kuris   prijungiamas   prie
gyvenvietės tinklo,  perduodamas TIEKĖJUI  už akcijas  arba pagal
sutartį eksploatuoti.
     Vandentiekio įvadai,  VAM ir nuotekų išvadai gali pereiti iš
ABONENTO į  TIEKĖJO NUOSAVYBĘ  abipusiu susitarimu, surašant aktą
arba sutartį, nurodant jų vertę.
     4.2. TIEKĖJAS  atsako už jo balanse esančio vandentiekio bei
nuotekų tinklo ir jų įrenginių eksploatavimą, avarijų likvidavimą
bei geriamo vandens kokybę vandentiekio tinkle.
     Už neperduotų TIEKĖJUI tinklo, įvadų ir išvadų iki sutartyse
nurodytos ribos,  apvedimo linijų,  priešgaisrinių  sklendžių  ir
vidaus  tinklo   eksploatavimą,  vandens   kokybę  juose   atsako
ABONENTAS.
     4.3. Rūsiuose  ir pusrūsiuose sanitariniai  prietaisai  turi
būti sumontuoti  tik už automatiškai  užsidarančios  sklendės. Už
rūsio (pusrūsio) užtvindymą TIEKĖJAS neatsako.
     4.4. Vandentiekio ir nuotekų tinklo priklausomybės ribos bei
VAM  priklausomybė  privalo  būti  nurodyta  vandens  tiekimo  ir
nuotekų šalinimo sutartyje tarp TIEKĖJO ir ABONENTO.
     VAM,   priklausantys   ABONENTUI,   gali   būti   perduodami
eksploatuoti TIEKĖJUI pagal sutartį.
     4.5.  Jeigu   ABONENTAS   perduoda   TIEKĖJUI   VAM,   kurio
skaitikliui iki  naujos patikros termino likę mažiau kaip vieneri
metai, ABONENTAS  privalo sumokėti  vienos  patikros,  skaitiklio
nuėmimo ir pastatymo išlaidas.

               5. LAIKINI IR SEZONINIAI ABONENTAI

     5.1. Laikinu  ABONENTU laikomas  juridinis ar fizinis asmuo,
pageidaujantis  naudoti  vandenį  bei  išleisti  nuotekas  ribotą
laiką.
     Statant,  rekonstruojant    arba    kapitaliai  remontuojant
statinius, laikinu  ABONENTU įforminama statybos organizacija bei
kiti  vartotojai.   Laikinais  ABONENTAIS   gali  būti   laikinos
prekybos, maitinimo  įmonės,  namų  statybos  bendrijos  ir  kiti
juridiniai bei  fiziniai asmenys.  Už sunaudotą  vandenį  laikini
ABONENTAI moka veikiančiu tarifu.
     5.2.  Sezoniniu   laikomas  ABONENTAS,   kuris  per  keturis
mėnesius iš  eilės sunaudoja  vandens ne  mažiau  80%  per  metus
sunaudoto vandens kiekio.
     5.3.  Įforminant  laikiną  ar  sezoninį  ABONENTĄ,  TIEKĖJUI
įteikiama  paraiška,   kurioje  nurodomi   vartojamo  vandens  ir
šalinamų nuotekų  kiekis ir atsiskaitymo už  sunaudotą vandenį ir
pašalintas nuotekas tvarka.
     5.4. Laikinas  arba sezoninis ABONENTAS atsako už jo balanse
esančio vandentiekio  ir nuotekų  tinklo techninę būklę taip pat,
kaip ir nuolatinis ABONENTAS.
     5.5. Apie  laikino ar sezoninio ABONENTO egzistavimo pabaigą
ABONENTAS TIEKĖJUI praneša raštu.
     5.6. Laikino  ir tik sezono metu veikiančio tinklo  TIEKĖJAS
į balansą nepriima.
     5.7. Laikinus  ir sezoninius  ABONENTUS jungti  prie vandens
kolonėlių ir hidrantų draudžiama.

6. SAVAVALIŠKAS PRIJUNGIMAS PRIE VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLO

     6.1.  Savavališkai   prijungti  objektą   prie   gyvenvietės
vandentiekio ir nuotekų tinklo draudžiama.
     6.2. Savavališku prijungimu laikomi šie atvejai:
     6.2.1. prijungimas be TIEKĖJO leidimo ar priežiūros;
     6.2.2.   prijungimas   turint   TIEKĖJO   leidimą   ir   jam
kontroliuojant,  bet  nustatyta  tvarka negavus reikiamos TIEKĖJO
pažymos;
     6.2.3.  nesudaryta   vandens  tiekimo  ir  nuotekų  šalinimo
sutartis;
     6.2.4. savavališkai  nuimtas ar  pakeistas įvadinis  vandens
skaitiklis;
     6.2.5. savavališkai  rekonstruotas  arba  perkeltas  į  kitą
vietą VAM.
     6.3. Per  savavališkai  paklotą  įvadą  vanduo  netiekiamas,
įvadas atjungiamas,  taip pat  per  savavališkai  paklotą  išvadą
nuotekos nepriimamos, išvadas atjungiamas.
     6.4. TIEKĖJAS, nustatęs savavališko prijungimo faktą, surašo
laisvos  formos aktą (2 egz.), kurio vieną  egzempliorių atiduoda
pažeidėjui. Jeigu   pažeidėjas   nesutinka  su akte  užfiksuotais
faktais,  jis   privalo     pasirašyti  aktą,   nurodydamas  savo
nesutikimo   motyvus.   Jeigu  pažeidėjas    atsisako  pasirašyti
aktą, TIEKĖJAS  iškviečia savivaldybės  atstovą,  kuris  pasirašo
aktą.
     Akte turi  būti  nurodyta  savavališko  prijungimo  data  ir
prijungto  vamzdžio     skersmuo.   Jeigu     negalima  nustatyti
prijungimo datos, laikoma, kad objektas prijungtas ne mažiau kaip
prieš mėnesį.
     Nuo  prijungimo iki akto  surašymo  datos  suvartoto vandens
ir pašalintų nuotekų kiekis skaičiuojamas remiantis šių taisyklių
9.17 punktu.
     6.5. TIEKĖJAS  turi teisę nedelsdamas atjungti  savavališkai
prijungtą objektą,  o atjungimo darbų išlaidas  apmoka neteisėtai
prijungto objekto savininkas.

                  7. ABONENTO ĮFORMINIMO TVARKA

     7.1.   Įvykdęs   TIEKĖJO   nustatytas   technines   sąlygas,
būsimasis  ABONENTAS   teikia  TIEKĖJUI  paraišką  dėl  naudotino
vandens ir  šalintinų nuotekų  kiekio  ir  pastarųjų  užterštumų.
TIEKĖJAS per  5 dienas  (nuo paraiškos  gavimo) paruošia  vandens
tiekimo ir nuotekų šalinimo sutartį.

                     8. ABONENTO ATSAKOMYBĖ

     8.1. ABONENTAS,  rekonstruodamas objektą  arba keisdamas  jo
paskirtį, didindamas  vartojamo vandens  ir šalinamų  nuotekų bei
teršalų kiekį,  privalo   gauti ir  įvykdyti  naujas    technines
sąlygas. Jeigu  tai nevykdoma,  TIEKĖJAS  neatsako  už  sutrikusį
vandens tiekimą ir gali nutraukti sutartį.
     8.2. ABONENTAS,  norėdamas atsisakyti (laikinai ar visiškai)
TIEKĖJO paslaugų,  prieš 15 dienų įteikia  pastarajam pareiškimą.
Tokiu pat  terminu įteikiamas TIEKĖJUI pareiškimas ir dėl vandens
tiekimo bei jo šalinimo sutarties atnaujinimo.
     Vandentiekio įvadus  ir nuotekų išvadus atjungia TIEKĖJAS, o
už darbus apmoka ABONENTAS.
      Atjungus statinį, surašomas atitinkamas aktas.
      8.3.  TIEKĖJAS gali  pradėti ABONENTUI  tiekti vandenį  tik
tada, kai  vandens  kokybė  ABONENTO  tinkle  atitinka  standarto
reikalavimus ar TIEKĖJO tiekiamo vandens kokybę.
     8.4. ABONENTAS   privalo  reguliariai apžiūrėti savo balanse
esantį vandentiekio  ir nuotekų tinklą bei įrenginius, likviduoti
vandens  nutekėjimą,   užsikimšimus,   periodiškai   atlikti   jo
profilaktiką bei  kartą per  2 metus išplauti savo objekto vidaus
tinklą ir apie tai surašyti aktą su TIEKĖJO atstovu.
     8.5. ABONENTUI   draudžiama prijungti geriamo vandens tinklą
prie  gamybinio,  apytakinio,  pakartotinio  naudojimo bei karšto
vandentiekio   tinklo. Nesilaikant    šių  reikalavimų,  TIEKĖJAS
nutraukia geriamo  vandens tiekimą.  Vanduo    pradedamas  tiekti
šiose taisyklėse nustatyta tvarka.
     8.6. ABONENTUI   leidžiama imti vandenį iš įvado  vietiniais
siurbliais arba  pildyti   rezervuarus  tik  pagal  suderintą  su
TIEKĖJU schemą ir grafiką.
     8.7. TIEKĖJAS turi teisę:
     8.7.1.  įrengti     vandentiekio      įvaduose   prietaisus,
ribojančius momentinį vandens vartojimą;
     8.7.2. tikrinti   ABONENTO  vandentiekio ir nuotekų sistemos
techninę   būklę,  susipažinti su gamybos  technologija, gamyboje
naudojamomis   medžiagomis, atliekų  surinkimu ir jų  utilizavimu
bei nurodyti trūkumus ir terminus jiems pašalinti.
     8.8. Jeigu  atliekant įvado ar išvado remontą paaiškėja, kad
jis sugedęs  ABONENTO priklausomybės  ribose, už  įvado ar išvado
remonto darbus ABONENTAS per mėnesį apmoka pagal TIEKĖJO pateiktą
sąskaitą. Nesumokėjus  per mėnesį,  įvadas ar išvadas atjungiamas
nuo TIEKĖJO  tinklo ir  vėl prijungiamas  tik sumokėjus skolą bei
įvado ar išvado išjungimo ir įjungimo išlaidas.

                  9. SUVARTOTO VANDENS APSKAITA

     9.1.  VAM   įrengiamas  pagal   suderintą  projektą  visuose
vandentiekio įvaduose, specialiai jiems pritaikytose patalpose.
    VAM  įrengiamas  patalpoje  tuoj  už išorinės pastato sienos.
Įrengti  VAM šuliniuose draudžiama, o jeigu tai daroma, tai pagal
specialiai tam paruoštą ir su TIEKĖJU suderintą projektą.
     Ant patalpos,  kurioje yra  VAM,  durų  turi  būti  užrašas:
"VANDENS SKAITIKLIS. RAKTAS YRA ......"
     9.2. Vandens  skaitiklis turi  būti įtrauktas į Respublikinį
apskaitos prietaisų  registrą ir  metrologiškai  patikrintas.  Už
skaitiklio  patikrą   ir  už  parodymų  objektyvumą  galiojančios
patikros laikotarpiu atsako jo savininkas.
     9.3.   Ant    priešgaisrinio   vandentiekio    linijos   VAM
neįrengiamas.
     9.4.  ABONENTAS  atsako  už  VAM  patalpos  ir  jos  įrangos
techninę būklę  bei  plombas.  Pastebėjus  gedimus  ar  nuplėštas
plombas, būtina nedelsiant pranešti TIEKĖJUI.
     Nustačius,  kad   VAM   neatitinka   9.1   punkte   nurodytų
reikalavimų,  surašomas   aktas,  nurodant   trūkumų   pašalinimo
terminus. ABONENTUI  akto nepasirašius,  kviečiamas  savivaldybės
atstovas.
     VAM sutvarko ABONENTAS ar TIEKĖJAS pagal jo priklausomybę.
    Jeigu   nustatytu   laiku  trūkumai  nepašalinami,  suvartoto
vandens kiekis apskaičiuojamas pagal šių taisyklių 9.15 punktą.
     9.5.  ABONENTAS     privalo   leisti     TIEKĖJO   atstovui,
parodžiusiam tarnybinį  pažymėjimą, patikrinti  VAM arba pakeisti
sugedusį vandens  skaitiklį darbo  dienomis abiem  pusėm  patogiu
laiku.
     9.6. Jeigu  ABONENTAS abejoja TIEKĖJUI priklausančio vandens
skaitiklio duomenų  tikslumu, jis  turi teisę kreiptis į TIEKĖJĄ,
kad pastarasis   jį patikrintų. Jeigu  patikrinus  nustatyta, kad
vandens skaitiklis  atitinka standartą,  jo nuėmimo, tikrinimo ir
pastatymo išlaidas  apmoka ABONENTAS. ABONENTAS gali pareikalauti
pakeisti skaitiklį už jį apmokėdamas.
     9.7. Vandens   skaitiklį nuimti arba pakeisti  leidžiama tik
TIEKĖJO atstovui,  turinčiam   atitinkamą  paskyrą  ir  tarnybinį
pažymėjimą.
     9.8. Įrengus,  pakeitus  ar  patikrinus  vandens  skaitiklį,
TIEKĖJO ir ABONENTO atstovai surašo atitinkamą aktą.
     9.9. ABONENTAS  pagal projektą  ir savo  lėšomis turi  teisę
įrengti antrinį skaitiklį. Antrinis  skaitiklis į TIEKĖJO balansą
nepriimamas. TIEKĖJAS jo neeksploatuoja ir nekontroliuoja.
     Antrinio skaitiklio  paskirtis - nustatyti suvartoto vandens
kiekį  ABONENTO   padaliniuose  arba,  remiantis  jo  duomenimis,
atsiskaityti su SUBABONENTU.
     9.10.   Nuotekų    apskaitos   mazgas    (NAM)    įrengiamas
pagrindiniame išvade, į kurį suteka visos statinių nuotekos.
     9.11.  ABONENTAS   NAM   įrengia   savo  lėšomis.  Apskaitos
prietaisus plombuoja TIEKĖJAS.
     9.12. NAM  eksploatuoja,  remontuoja  ir  keičia  ABONENTAS.
Netvarkingai eksploatuojant  NAM, vanduo ABONENTUI netiekiamas ir
nuotekos nepriimamos.
     9.13. TIEKĖJUI   pareikalavus, ABONENTAS  turi  rekonstruoti
jam priklausantį VAM ir NAM, jeigu jie susidėvėję arba neatitinka
objekto suvartojamo vandens ir šalinamų nuotekų kiekio.
     ABONENTUI neįvykdžius  reikalavimo per  30 parų nuo įspėjimo
datos,  išrašant  sąskaitą  už  suvartotą  vandenį  ir  išleistas
nuotekas, taikomas šių taisyklių 9.17 p.
     9.14. Sugedus vandens skaitikliui arba pasibaigus skaitiklio
patikros laikui,  suvartoto vandens  kiekis  skaičiuojamas  pagal
savivaldybių  patvirtintas   apmokestinamas  vandens  suvartojimo
normas  arba  kita  sutartyje  numatyta  tvarka,  kai  skaitiklio
savininkas  yra   abonentas,  o   kai  TIEKĖJAS  -  pagal  dviejų
paskutinių mėnesių vidurkį.
     9.15.  Jeigu   skaitiklio  duomenų  užrašyti  negalima  (VAM
užverstas, užšalęs,  apsemtas  vandeniu,  sudaužytas  skaitiklis,
nuplėšta   skaitiklio plomba,  negalima  patekti į VAM patalpą ir
pan.) arba  atidaryta priešgaisrinė  sklendė, nuplėšta plomba ant
apvedamosios linijos ar ventilio prie vandens skaitiklio, tai per
mėnesį suvartoto ir pašalinto vandens kiekis nustatomas priimant,
kad vanduo  tekėjo 3  metrų per sekundę greičiu 24 val. per parą.
Taip skaičiuojamas  suvartoto vandens  kiekis, kol rasti trūkumai
pašalinami.     Trūkumus      likvidavus,     vandens      kiekis
neperskaičiuojamas.
     Sudaužytą,  savavališkai   nuimtą   arba   pavogtą   vandens
skaitiklį savo lėšomis atstato ABONENTAS.
     9.16. Jeigu  pastate vandens  skaitiklio  nėra,  suvartojamo
vandens   kiekis   skaičiuojamas   pagal   patvirtintas   vandens
suvartojimo normas.  Dėl to  ABONENTAS privalo kartą per ketvirtį
pateikti TIEKĖJUI  namo butų ir jų gyventojų skaičių, nurodydamas
esamus butuose patogumus.
     9.17.  Kai  TIEKĖJAS  nustato  savavališką  prijungimą  prie
vandentiekio ir  nuotekų tinklo,  suvartoto vandens  ir pašalintų
nuotekų   kiekis    skaičiuojamas   atsižvelgiant   į   prijungto
vandentiekio įvado  skersmenį, skaičiuojant,  kad vanduo tekėjo 3
metrų per sekundę greičiu 24 val. per parą.
     Savavališkai prijungus objektą prie nuotekų tinklo, kai nėra
vandentiekio, o  ABONENTAS  naudoja  vandenį  iš  kitų  šaltinių,
šalinamų  nuotekų     kiekis   skaičiuojamas     atsižvelgiant  į
išleistuvo skersmenį,  skaičiuojant, kad  vanduo tekėjo 1,5 metro
per  sekundę  greičiu  24  val.  per  parą,  esant  0,8  vamzdžio
skersmens užpildymui.
     Jeigu neįmanoma   nustatyti tikslios savavališko  prijungimo
datos, vandens ir nuotekų kiekis taip skaičiuojamas visą mėnesį.
     9.18.  Suvartoto   vandens  ir   pašalintų  nuotekų   kiekis
nustatomas pagal  šių taisyklių   9.15  ir 9.17 punktus tik esant
atitinkamam  aktui  su  TIEKĖJO  ir  ABONENTO  arba  savivaldybės
atstovo parašais.
     9.19. Vandens  skaitiklio kontrolės  periodiškumą ir duomenų
užrašymo dieną  nustato TIEKĖJAS ir informuoja ABONENTĄ. ABONENTO
atstovas gali  dalyvauti tikrinant vandens skaitiklio duomenis ir
pasirašyti  TIEKĖJO  kontrolieriaus  žurnale.  ABONENTO  atstovui
nedalyvaujant  šiame   patikrinime,  pretenzijų   dėl  neteisingo
duomenų užrašymo TIEKĖJAS nepriima.
     9.20.  Nuotekų   kiekis   nustatomas   remiantis   apskaitos
priemonių (prietaisų)  parodymais, o  jų nesant  - pagal patiekto
vandens   kiekį,    minusuojant   iš    jo   vandenį,   suvartotą
technologiniam garui gaminti ar statybinių medžiagų, konstrukcijų
gamybos technologinėms  reikmėms (kai  gamybos procese panaudotas
vanduo nepatenka į nuotekas).
     9.21. ABONENTUI  naudojant vandenį iš kitų šaltinių, nuotekų
kiekis, jeigu  nėra    prietaisų  jo  apskaitai  arba  prietaisai
sugedę, nustatomas  pagal suvartoto   vandens apskaitos prietaisų
duomenis, o  jeigu tokių prietaisų nėra arba TIEKĖJAS  nepasitiki
jų duomenų tikrumu, - pagal TIEKĖJO ir ABONENTO susitarimą.
     9.22. Sugedus   nuotekų  apskaitos    prietaisams  arba  kai
ABONENTAS  trukdo   kontrolieriui  įeiti  į  apskaitos  prietaisų
patalpą, nuotekų  kiekis  nustatomas  pagal  šių  taisyklių  9.20
punktą.
     9.23.  Nuotekų    apskaitos  prietaisų    duomenys  užrašomi
vadovaujantis šių taisyklių 9.19 punktu.
     9.24. Kur  nėra lietaus nuotekų tinklo, paviršinio  vandens,
galinčio patekti į buitinių  nuotekų tinklą, kiekis skaičiuojamas
pagal formulę:

              W = 10 x M x fi x F x K (kub. m per metus)

čia: M - vidutinis daugiametis metinis kritulių kiekis, mm;
                -  paviršinio   nuotekio  koeficientas ( priimama
vidutinė reikšmė  0,4 );
       F  - baseino plotas, ha;
       K  - koeficiento pataisa, jei sniegas išvežamas, K = 0,87.

     9.25. Apmokestinamas  vandens suvartojimo normas gyventojams
tvirtina savivaldybė.
     9.26.  Suvartoto     vandens   kiekis  plaunant      tinklus
skaičiuojamas pagal formulę:

                 Q = 2,65 x D x T x šaknis iš H  (kub. m)

čia: D  - sklendės,  per    kurią  tiekiamas    vanduo  plovimui,
skersmuo, kv. m;
       T - plovimo laikas, s;
      H - vandens slėgis, m.

     9.27. Vandenį  iš priešgaisrinio hidranto galima naudoti tik
gaisrui   gesinti, o treniruotėms ir sistemų  patikrinimui- gavus
TIEKĖJO leidimą.
     9.28. Jeigu  ABONENTAS  patalpose  šalia  vandens  apskaitos
mazgo laiko  materialines vertybes, patalpos turi būti sandarios.
Įvykus avarijai  vandens apskaitos  mazge ar  įvade  bei  nuotekų
išvade, už  saugomų  materialinių  vertybių  nuostolius  TIEKĖJAS
neatsako.
     9.29. Vandens apskaitos mazgo patalpoje laikyti materialines
vertybes draudžiama.
     9.30. Jeigu  ABONENTUI priklausančiame  įvade įvyko avarija,
jos metu  prarasto vandens  kiekis  skaičiuojamas  priimant,  kad
vanduo tekėjo  3 m/s  greičiu  visu  įvado  skersmeniu  per  visą
avarijos  trukmę.   Jei  avarijos  trukmės  nustatyti  neįmanoma,
tariama,  kad   vanduo  tekėjo   per  laikotarpį,   praėjusį  nuo
skaitiklio parodymo paskutinio patikrinimo dienos.

       10. VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO NUTRAUKIMAS

     10.1. TIEKĖJAS   turi teisę  laikinai  netiekti  vandens, iš
anksto neįspėjęs ABONENTO, šiais atvejais:
     10.1.1. nutrūkus  elektros energijos tiekimui į vandentiekio
siurblines;
     10.1.2. gesinant gaisrą;
     10.1.3. įvykus stichinei nelaimei;
     10.1.4. įvykus   avarijai  vandentiekio ar nuotekų tinkle ar
įrenginiuose;
     10.1.5. pablogėjus geriamo vandens kokybei.
     10.2. TIEKĖJAS   gali laikinai netiekti  ABONENTUI  vandens,
vykstant   TIEKĖJO tinklų  ar  įrenginių  statybos  arba  remonto
darbams, tačiau  apie tai  privalo pranešti ne vėliau kaip  prieš
parą, jeigu   darbai   truks  iki 12  valandų, ir  ne vėliau kaip
prieš dvi paras, jeigu darbai  truks ilgiau nei 12 valandų.
     10.3. TIEKĖJAS  turi  teisę nutraukti arba sumažinti vandens
tiekimą, prieš tris paras įspėjęs ABONENTĄ, šiais atvejais:
     10.3.1.  iki   nustatyto  termino     nelikvidavus  avarijos
(vandens   nutekėjimo)    abonento   vandentiekio    tinkle    ir
įrenginiuose;
     10.3.2. jeigu  ABONENTAS  viršija sutartinį  geriamo vandens
suvartojimą ar nesilaiko nustatyto vandens vartojimo režimo;
     10.3.3. jeigu  ABONENTAS nemoka  TIEKĖJUI už vandenį daugiau
kaip 60 dienų.
     10.4. Įspėjęs  ABONENTĄ  raštu, TIEKĖJAS gali nustoti tiekti
vandenį, jeigu  nustatoma, kad  ABONENTO  vandentiekio ar nuotekų
tinklas   ir   įrenginiai   neatitinka      sanitarinių-techninių
reikalavimų  ir   gali  pablogėti  vandens    kokybė  gyvenvietės
vandentiekio tinkle.
     10.5. Neįspėjęs ABONENTO, tačiau nedelsiant jį painformavęs,
TIEKĖJAS turi teisę nutraukti nuotekų šalinimą šiais atvejais:
     10.5.1. įvykus stichinei nelaimei;
     10.5.2. nustačius,  kad į nuotekų  tinklą nuteka daug naftos
produktų, gamybos   atliekų  ir kitų   medžiagų  bei jų  mišinių,
galinčių   sukelti sprogimą  arba sutrikdyti   nuotekų  tinklo ir
vandenvalos įrenginių darbą;
     10.5.3. įvykus  gedimui ar  priverstinai sustojus įrengimams
TIEKĖJO nuotekų šalinimo sistemoje (ABONENTAMS, turintiems įtakos
gedimo šalinimui).
     10.6. Išleidus  į gyvenvietės  nuotekų   tinklą  neleistinai
užterštą vandenį,  TIEKĖJAS turi  teisę atjungti  ABONENTĄ, prieš
tai jį įspėjęs.
     10.7. Už  ABONENTŲ ir  kitų subjektų    nuostolius  ir  žalą
gamtai dėl nuotekų šalinimo nutraukimo šių taisyklių 10.5 ir 10.6
punktuose išvardytais atvejais TIEKĖJAS neatsako.
     10.8. Išlaidas,  susijusias su vandens išjungimu ir įjungimu
10.3.1, 10.3.2,  10.3.3, 10.4, 10.5.2, 10.6. punktuose nurodytais
atvejais, apmoka ABONENTAS.

11. NAUDOJIMOSI GYVENVIEČIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO SISTEMOMIS YPATUMAI

     11.1. Į  gyvenviečių nuotekų  šalinimo  sistemas  gali  būti
išleidžiamos tik  tokios   nuotekos,  kurios  netrikdo    nuotekų
tinklo   bei įrenginių  darbo, nekelia  pavojaus  aptarnaujančiam
personalui ir  atitinka   techninėse sąlygose,Vandens  tiekimo ir
šalinimo     sutartyje  ir   gamtos  išteklių  naudojimo  leidime
nustatytus rodiklius  bei vandenvalos  įrenginiuose    gali  būti
išvalytos  iki   gamtos    išteklių  naudojimo  leidime  nurodytų
rodiklių.
     11.2.  ABONENTAS  privalo  kontroliuoti  nuotekų  kokybę,  o
nustatęs, kad  jos yra  užterštos daugiau negu leidžiama, privalo
nedelsdamas apie tai informuoti TIEKĖJĄ.
     11.3. ABONENTAI,  turintys pirminius vandenvalos įrenginius,
turi vesti  sulaikomų  atliekų    apskaitą  ir,  reikalui  esant,
parodyti TIEKĖJUI  dokumentus apie tai, kiek atliekų sugaudyta ir
kur jos išvežtos.
     11.4. ABONENTAS   privalo įrengti  nuotekų  mėginių  paėmimo
vietą, kad TIEKĖJO laboratorija galėtų jas kontroliuoti.
     11.5. ABONENTAS privalo sudaryti sąlygas pastatyti prietaisą
automatiniam nuotekų mėginių paėmimui ir garantuoti jo apsaugą.
     11.6. ABONENTAS   turi  numatyti  avarines  situacijas ir jų
likvidavimo tvarką,  užkertant kelią  ūminiam  nuotekų išleidimui
į gyvenvietės  nuotekų tinklą ir vandenvalos įrenginius.
    Jeigu  ABONENTAS  į  TIEKĖJO nuotekų šalinimo sistemą išleido
neleistinai  daug  nuotekų  ir  viršija  sutartinį jų kiekį, arba
medžiagas,  kurių  iš  viso  negalima  išleisti į TIEKĖJO nuotekų
tinklą, ABONENTAS privalo skubiai imtis priemonių sustabdyti tokį
išleidimą    bei    atlyginti    nuostolius   TIEKĖJUI,   kitiems
nukentėjusiems ir žalą gamtai.
     11.7.  Jeigu   dėl  ABONENTO   kaltės  sutrikdomas   TIEKĖJO
vandenvalos įrenginių darbas ir į vandens  telkinius  išleidžiama
daugiau teršalų  nei galima,  nuostolius,  padarytus TIEKĖJUI, ir
žalą gamtai atlygina ABONENTAS nustatyta tvarka.
     11.8. Surenkant paviršiaus (lietaus) nuotekas nuo teritorijų
į lietaus  nuotekų tinklą,  ABONENTAS privalo vadovautis Aplinkos
apsaugos   ministerijos   normatyviniu   dokumentu   "LAN   3-95"
(paviršinių (lietaus) nuotekų kanalizavimo ir išleidimo normatyvų
nustatymo, mokesčio  už taršą  taikymo ir laboratorinės kontrolės
vykdymo taisyklės), 1995 m.
     11.9. Kai nuotekų užterštumas viršija sutartyje numatytą, už
pakartotines analizes,  atliekamas ABONENTO  pageidavimu,  apmoka
ABONENTAS.

              12. ATSISKAITYMO SU ABONENTAIS TVARKA

     12.1. ABONENTAS  už suvartotą vandenį ir pašalintas nuotekas
apmoka  TIEKĖJUI  pagal  pateiktą  sąskaitą  vietos  savivaldybių
nustatytais tarifais.
     12.2. Sąskaitos  ABONENTAMS pateikiamos sutartyse nurodytais
terminais.  ABONENTAS   jas  turi  apmokėti  per  10  dienų,  jei
Vyriausybė  nenustatė  kitų  terminų;  neapmokėjus  laiku,  imami
delspinigiai. Delspinigių dydis nurodomas sutartyje.
     12.3. Jeigu  ABONENTAS abejoja  sąskaitų teisingumu, jis vis
tiek privalo  jas apmokėti ir per 15  dienų nuo sąskaitos  gavimo
pareikšti  TIEKĖJUI   raštišką   pretenziją.   Jeigu   pretenzija
teisinga, TIEKĖJAS   privalo kompensuoti  ABONENTUI  išlaidas per
pirmą mėnesį po pareiškimo gavimo datos.
     12.4. Jeigu  ABONENTAS neapmoka  sąskaitos per  60 dienų nuo
jos įteikimo  datos, TIEKĖJAS  gali išjungti vandenį ir nutraukti
nuotekų priėmimą,  o nesumokėta  pinigų suma  gali būti išieškoma
teismine tvarka.  Apmokėjus sąskaitą,  TIEKĖJAS  vandenį įjungia.
Išjungimo ir įjungimo išlaidas kompensuoja ABONENTAS.
     12.5. Už  vandenį, paimtą  gesinant  gaisrą,  moka  degančio
turto  savininkas,  o  už  vandenį,  suvartotą  mokymo  metu  bei
tikrinant hidrantus - priešgaisrinė organizacija.
     12.6.  ABONENTO  ir  SUBABONENTO  ginčų  dėl  jų  tarpusavio
atsiskaitymo už  suvartotą  vandenį ir nuotekų  šalinimą TIEKĖJAS
nesprendžia.
     12.7. Pasikeitus   ABONENTUI, buvęs  ABONENTAS  privalo apie
tai  pranešti  TIEKĖJUI  ir  sumokėti  už  suvartotą  vandenį  ir
nuotekas, o  būsimasis ABONENTAS per 10 dienų privalo sudaryti su
TIEKĖJU sutartį dėl vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo.
     Jeigu per  10 dienų  naujas valdos   savininkas (nuomotojas)
nesikreipia į TIEKĖJĄ dėl sutarties sudarymo, TIEKĖJAS  nutraukia
vandens tiekimą ir nuotekų priėmimą.
     12.8. Jeigu   ABONENTUI ir SUBABONENTUI  taikomas tarifas už
vandenį ir nuotekų šalinimą yra skirtingas, tai TIEKĖJAS patiekia
sąskaitą ABONENTUI  pramonės įmonėms  ir organizacijoms nustatytu
tarifu.
     12.9.  Jeigu  SUBABONENTAS  nemoka  ABONENTUI  už  sunaudotą
vandenį ir  nuotekas, ABONENTAS  turi teisę išjungti SUBABONENTUI
vandenį.
     12.10. ABONENTAS už sunaudotą vandenį ir nuotekas su TIEKĖJU
atsiskaito tik pagal įvadinio skaitiklio parodymus.

    13. VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLO BEI ĮRENGINIŲ APSAUGA

     13.1. ABONENTAI   privalo  užtikrinti, kad  jų  teritorijoje
esantis   vandentiekio ir nuotekų  tinklas bei įrenginiai  nebūtų
pažeidžiami, užtvindomi, neužšaltų, neapledėtų šio tinklo šulinių
dangčiai, paviršinis vanduo neužlietų minėtų šulinių.
     13.2. Siekiant  apsaugoti vandentiekio ir nuotekų tinklą bei
įrenginius nuo   pažeidimo, nustatoma  jų apsaugos  zona po 5 m į
abi puses nuo vamzdynų ašies bei įrenginių sienų.
     13.3. Prieš  pradedant žemės  kasimo darbus  vandentiekio ir
nuotekų sistemų  apsaugos zonoje, darbus atliekanti  organizacija
privalo:
     13.3.1. ne  vėliau kaip  prieš 3 dienas  iki darbų  pradžios
iškviesti   TIEKĖJO  atstovą ir  nustatyta  tvarka gauti  leidimą
šiems darbams;
     13.3.2. pavesti  darbus  asmenims, kuriems leidžiama atlikti
atitinkamus darbus;
     13.3.3. užtikrinti,  kad   nebus  pažeistas  vandentiekio ir
nuotekų tinklas bei įrenginiai;
     13.3.4. juridiniai  ir  fiziniai  asmenys,    kurie  atlieka
žemės kasimo   darbus,   aptikę  projekte  nepažymėtus ir TIEKĖJO
atstovo nenurodytus  vamzdynus, privalo   tuoj   pat    nutraukti
darbus, imtis   apsaugos   priemonių  ir pakartotinai   kviesti į
darbų vietą  TIEKĖJO  atstovą.  Darbus  galima  tęsti  tik  gavus
raštišką šio atstovo sutikimą;
     13.3.5.  apšiltinti     darbų   zonoje  esantį    apnuogintą
vandentiekio ar nuotekų tinklą bei įrenginius, kad neužšaltų.
     13.4. Vandentiekio  ir nuotekų tinklo bei įrenginių apsaugos
zonoje draudžiama:
     13.4.1. statyti  nuolatinius ir laikinus pastatus, statinius
bei įrenginius;
     13.4.2. kasti  žemę neiškvietus  TIEKĖJO  atstovo ir negavus
raštiško leidimo;
     13.4.3. mechanizuotai daužyti įšalusį gruntą;
     13.4.4.   laikyti    medžiagas,    konstrukcijas,    įrengti
sąvartynus, tiesti kelią;
     13.4.5. gilinti  upės dugną  ir atlikti    žemės  darbus  po
vandeniu vandentiekio  ir nuotekų  tinklo bei nuotekų  išleistuvų
apsaugos zonoje;
     13.4.6. sodinti medžius;
     13.4.7. užasfaltuoti šulinių dangčius;
     13.4.8. atlikti  kitus darbus,  kuriuos  vykdant  gali  būti
pažeistas tinklas, nesuderinus tai su TIEKĖJU.
     13.5. Organizacijos,  dirbančios   vandentiekio  ir  nuotekų
tinklo bei  įrenginių apsaugos zonoje ir pažeidusios juos, o taip
pat   13.4 punkto  reikalavimus, privalo   pašalinti   pažeidimus
stebint TIEKĖJO atstovui. Už nutekėjusį vandenį pažeidėjas apmoka
TIEKĖJUI   šių taisyklių   9.15  ir 9.17    punktais    nustatyta
tvarka.
     13.6.  Planuojant     užstatyti   teritoriją,  kurioje   yra
vandentiekio  ir   nuotekų  tinklas   bei  įrenginiai,  užsakovas
(statytojas)  turi   sudaryti  ir   nustatyta  tvarka   suderinti
vandentiekio ir nuotekų tinklo bei įrenginių  perkėlimo projektą.
Tinklas   perkeliamas užsakovo  (statytojo) sąskaita.  Veikiančio
tinklo išjungimas apiforminamas aktu.
     13.7.  Statant,  rekonstruojant    ar  remontuojant  gatves,
vandentiekio ir  nuotekų tinklo  apžiūros šulinių  liukus pakelia
arba  nuleidžia   organizacija,  kuri  stato,  rekonstruoja  arba
remontuoja gatves.  Prieš   pradedant ir baigus  darbus, surašomi
atitinkami aktai.
                          _____________
                                       

                                             Projektas


               Vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo
                         s u t a r t i s


.............                           199.. m. ........... d.


......................................................, vadinama
                    įmonės pavadinimas
"TIEKĖJU", atstovaujama  direktoriaus (generalinio  direktoriaus)
...........................................................,
veikiančio pagal tarnybinę padėtį, ir
................................................................
.................................................................
.................................................................
..................................................., vadinama
"ABONENTU", atstovaujama
................................................................
.........................................., sudarėme šią sutartį:


1. VANDENS TIEKIMO TVARKA:
1.1.  TIEKĖJAS,   vadovaudamasis  nustatytu  vandens  suvartojimo
kiekiu, įsipareigoja 199.. m. tiekti ABONENTUI:
1.1.1. geriamo vandens        .................. kub. m per metus
                              .............. kub. m vid. per parą
                               ............ kub. m maks. per val.
1.1.2. ........ vandens       ............... kub. m per metus
                         ................... kub. m vid. per parą
                             .............. kub. m maks. per val.
     1.2.  ABONENTAS   įsipareigoja  taupiai   vartoti   vandenį,
neviršyti  nustatyto  metinio,  vidutinio  paros  ir  maksimalaus
valandinio vandens  kiekio, tinkamai  prižiūrėti vandens matavimo
mazgą ir  jo patalpą,  saugoti  vandens  skaitiklio  ir  sklendės
plombas.
     1.3. ABONENTAS,  pastebėjęs gedimus  ar  nuplėštas  plombas,
privalo nedelsdamas pranešti apie tai TIEKĖJUI.
     1.4. Jei  nėra įvadinio  vandens skaitiklio,  jis sugedęs ar
pasibaigęs   patikros    laikas,   suvartoto    vandens    kiekis
skaičiuojamas pagal savivaldybės patvirtintas vandens suvartojimo
normas, kai skaitiklio savininkas yra abonentas, o kai TIEKĖJAS -
pagal  dviejų   paskutinių  mėnesių   vidurkį.  Įrengus   įvadinį
skaitiklį,  praėjusio   laikotarpio  suvartoto   vandens   kiekis
neperskaičiuojamas.
     1.5. Jeigu  dėl ABONENTO  kaltės skaitiklio duomenų užrašyti
negalima,  TIEKĖJAS  apmokestinamas  vadovaujantis  Vandentvarkos
ūkio naudojimo taisyklių 9 skyriumi.


2. NUOTEKŲ ŠALINIMO TVARKA:
2.1. TIEKĖJAS  įsipareigoja  199.....  metais  į  nuotekų  tinklą
priimti ........................ kub. m nuotekų.
     2.2.  Apmokestinamas   nuotekų  kiekis   nustatomas  nuotekų
matavimo  prietaisu,   o   jeigu   jo   nėra,   -   vadovaujantis
Vandentvarkos ūkio naudojimo taisyklių 9.20 p.
     2.3. Teršalų  koncentracijos nuotekose  neturi viršyti:  BDS
........................   mg    O2/l,   suspenduotos   medžiagos
......................mg/l,           naftos            produktai
.......................  mg/l,   riebalai  ......................
mg/l, detergentai  ....................... mg/l,  bendras  azotas
....................  mg/l,  bendras  fosforas...............mg/l
.................................................................
.......................
     2.4.  ABONENTUI   išleidus  į   nuotekų  tinklą  kenksmingas
medžiagas, kurios  sutrikdo tinklo  ar nuotekų valyklos darbą, už
padarytus nuostolius apmoka ABONENTAS.
     2.5. TIEKĖJO  ar jo  samdoma laboratorija  nustato  ABONENTO
nuotekų kokybę kartą per ...................................
     2.6. ABONENTO  pageidavimu  atliktas  pakartotinas  analizes
apmoka ABONENTAS.
     2.7. ABONENTAS  privalo tinkamai prižiūrėti vietines nuotekų
valyklas.

3. ATSISKAITYMO TVARKA:
     3.1. Sąskaitos  už suvartotą  vandenį ir pašalintas nuotekas
ABONENTUI pateikiamos .................. kartą(-us) per mėnesį.
     3.2. Sąskaitas  ABONENTAI turi apmokėti per ................
dienų.  Už  laiku  neapmokėtas  sąskaitas  imami  ............  %
delspinigiai.
     3.3. Už  suvartotą vandenį  ir pašalintas nuotekas ABONENTAS
moka galiojančiais tarifais. Apie tarifų pasikeitimą informuojama
vietinėje spaudoje.
     Jei ABONENTAS  neapmoka  sąskaitos  per  60  dienų  nuo  jos
įteikimo dienos,  TIEKĖJAS gali  išjungti  vandenį  ir  nutraukti
nuotekų priėmimą,  o nesumokėta  pinigų suma  gali būti išieškoma
teismine tvarka.  Apmokėjus sąskaitą, TIEKĖJAS vandenį įjungia ir
priima nuotekas,  tačiau išjungimo  ir įjungimo  išlaidas  apmoka
ABONENTAS.

4. KITI ĮSIPAREIGOJIMAI:
     4.1. ABONENTAS neturi kliudyti subabonentams vartoti vandenį
ir šalinti nuotekas.
     4.2. TIEKĖJAS  gali nutraukti  ABONENTUI vandens  tiekimą ir
nuotekų  šalinimą   Vandentvarkos   ūkio   naudojimo   taisyklėse
numatytais atvejais.
     4.3. Jeigu  vandentiekio įvadas,  nuotekų išvadas ar vandens
skaitiklis  yra  ne  TIEKĖJO  nuosavybė,  tai  jiems  sugedus  už
patirtus nuostolius  apmoka ABONENTAS.  Įvado ar išvado išjungimo
ar prijungimo išlaidas apmoka ABONENTAS.
     4.4. Vandens  ir  nuotekų  apskaitos  prietaisai  kartą  per
....... metus  (nepriklausomai nuo  jų  darbo  laiko)  turi  būti
tikrinami  Lietuvos   standartizacijos   departamento   nustatyta
tvarka. Už apskaitos prietaisų patikrą atsako jų savininkas.
     4.5. Tiekiamo vandens kokybės rodikliai:
Bendra    geležis     ...................    mg/l,     drumstumas
..................                                          mg/l,
........................................................
.................................................................
.................................................................
..............................................................

5. KITOS SĄLYGOS:
.................................................................
.................................................................
..............................................................
.............................................................
     6. TIEKĖJAS  ir ABONENTAS  įsipareigoja vykdyti šią sutartį,
vadovautis   galiojančiomis    Vandentvarkos    ūkio    naudojimo
taisyklėmis, atitinkamais  įstatymais  ir  kitais  normatyviniais
aktais.
     7. Ginčai,  kilę vykdant  šią sutartį,  nagrinėjami įstatymų
nustatyta tvarka.
     8. Sutartis  galioja nuo  pasirašymo  dienos  iki  199..  m.
................................. d.  ir laikoma pratęsta kitiems
metams, jeigu  per mėnesį  iki sutarties galiojimo pabaigos nebus
kurios nors  šalies pareiškimo  dėl sutarties  nutraukimo  ar  jo
peržiūrėjimo.


9. ŠALIŲ ADRESAI IR ATSISKAITOMOSIOS SĄSKAITOS:
TIEKĖJAS:
.................................................................
.................................................................
...........................................................
ABONENTAS:
.................................................................
.................................................................
............................................................
VARTOTOJAI:
.................................................................
.................................................................
.............................................................
     10. Surašomi  du sutarties  egzemplioriai, kurių  vienas yra
pas TIEKĖJĄ, o kitas pas ABONENTĄ.

TIEKĖJAS:                               ABONENTAS:

A.V. .................             A.V.......................
(parašas)(vardas, pavardė)        (parašas) (vardas, pavardė)

delfi logo rgb
facebook
gmail
youtube
lrytas