Pelno mokestis

Pelno mokestis mokamas nuo uždirbto pelno. Pelno mokesčio tarifas Lietuvoje yra 15 proc., o lengvatinis – 5 proc.
Nuostatos taikomos apskaičiuojant 2010 ir 2011 metų pelno mokestį. Juridinių asmenų (išskyrus pelno nesiekiančių), kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 500 tūkstančių litų, pelnas apmokestinamas taikant 5 procentų mokesčio tarifą.
Nuostatos taikomos apskaičiuojant 2012 metų ir vėlesnių metų mokestinių laikotarpių pelno mokestį. Juridinių asmenų (išskyrus pelno nesiekiančių), kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 1 milijono litų, pelnas apmokestinamas taikant 5 procentų mokesčio tarifą.
Pelno nesiekiančių įmonių, kurių mokestinio laikotarpio pajamos iš ūkinės komercinės veiklos neviršija 1 milijono litų, pelno dalis, atitinkanti 25 tūkstančių litų sumą, apmokestinama taikant 0 procentų mokesčio tarifą, o likusi apmokestinamojo pelno dalis – taikant 15 procentų mokesčio tarifą. Pelno nesiekiančių vienetų ūkinės komercinės veiklos pajamoms nepriskiriamos pajamos, kurios tiesiogiai skiriamos tenkinant viešuosius interesus vykdomai veiklai finansuoti.
Jeigu mokestiniais metais gaunamas ne pelnas, o nuostolis,  nuostolių suma perkeliama į kitus mokestinius metus, išskyrus nuostolius, patirtus dėl vertybinių popierių ir (arba) išvestinių finansinių priemonių perleidimo. T.y. jeigu sekančiais metais gausite pelną, jį bus galima dengti ankstesnių metų nuostoliu.

delfi logo rgb
facebook
gmail
youtube
lrytas