Techniniai reikalavimai kelių transporto priemonėms

                                                        LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO

                                                                                 Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2003 M. BALANDŽIO 8 D. ĮSAKYMO NR. 3-241 „DĖL TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ NAUDOJAMOMS KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONĖMS“ PAKEITIMO

2006 m. rugpjūčio 23 d. Nr. 3-332

Vilnius

1. Pakeičiu Techninius reikalavimus naudojamoms kelių transporto priemonėms, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 3-241 „Dėl techninių reikalavimų naudojamoms kelių transporto priemonėms“ (Žin., 2003, Nr. 43-1991, Nr. 106-4759; 2005, Nr. 61-2169):


1.1. išdėstau 19.2 punktą taip:

„19.2. Nedideli trūkumai (toliau vadinama – NT). Šis vertinimo kriterijus reiškia, kad transporto priemonės įrengimo ir techninių savybių nustatytų reikalavimų neatitikimai neturi akivaizdžios neigiamos įtakos eismo saugumui, žmonių sveikatai ir aplinkai. Prie šios grupės taip pat priskiriami neesminiai transporto priemonės identifikavimo nustatytų reikalavimų neatitikimai. Techninės apžiūros rezultatų kortelės (ataskaitoje) koduose 106, 107, 205, 211, 212, pažymėtuose NT, transporto priemonės eksploatacija galima tik pašalinus išvardytus trūkumus. Už šių trūkumų pašalinimą atsako transporto priemonės valdytojas. Pakartotinė apžiūra neprivaloma.“;

1.2. IV skyriuje „Techniniai reikalavimai ir techninės būklės vertinimo kriterijai“:

1.2.1. išdėstau 102 kodą taip:

Kodas

Valstybinio numerio ženklai

102

Techniniai reikalavimai

1. Turi būti būtinas skaičius.

2. Turi būti švarūs, be didesnių pažeidimų, neuždengti papildomomis apsauginėmis medžiagomis ir patikimai pritvirtinti tam skirtoje vietoje.

Kontrolė atliekama apžiūrint.

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

nėra būtino skaičiausXnešvarūs, turi didesnių pažeidimųXuždengti papildomomis medžiagomisXpritvirtinti nepatikimai arba ne tam skirtoje vietojeX         

1.2.2. išdėstau 104 kodą taip:


Kodas

Spidometras

104

Techniniai reikalavimai


Turi būti įrengtas gamintojo numatytoje vietoje ir veikti.

Kontrolė atliekama apžiūrint ir tikrinant.

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

įrengtas gamintojo nenumatytoje vietojeXneveikiaX         

1.2.3. išdėstau 106 kodą taip:

Kodas

Pirmosios pagalbos rinkinys

106

Techniniai reikalavimai

Motorinėse transporto priemonėse, skirtose keleiviams vežti ir turinčiose daugiau kaip 8 sėdimas vietas keleiviams ir 1 sėdimą vietą vairuotojui, turi būti ne mažiau kaip du pirmosios pagalbos rinkiniai, visose kitose motorinėse transporto priemonėse, išskyrus motociklus be šoninės priekabos – vienas rinkinys.

Kontrolė atliekama apžiūrint.
Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

nėra pirmosios pagalbos rinkinio (-ių) M1, N1, L2e, L4e, L6e ir L7e klasių transporto priemonėse

X

nėra pirmosios pagalbos rinkinių M2, M3, N2 ir N3 klasių transporto priemonėse arba nepakankamas jų skaičiusX         

1.2.4. išdėstau 107 kodą taip:

Kodas

Gesintuvai

107

Techniniai reikalavimai

1. Motorinėse transporto priemonėse, skirtose keleiviams vežti ir kuriose yra ne daugiau kaip 8 sėdimos vietos keleiviams ir 1 sėdima vieta vairuotojui, turi būti ne mažiau kaip vienas ir ne mažesnės kaip 2 kg (1) talpos gesintuvas, išskyrus motociklus be šoninės priekabos.

2. Motorinėse transporto priemonėse, skirtose keleiviams vežti ir kuriose yra daugiau kaip 8 sėdimos vietos keleiviams ir 1 sėdima vieta vairuotojui, bet ne daugiau kaip 16 sėdimų vietų keleiviams ir 1 sėdima vieta vairuotojui, turi būti ne mažiau kaip vienas 2 kg (1) talpos gesintuvas.

3. Motorinėse transporto priemonėse, skirtose keleiviams vežti ir kuriose yra daugiau kaip 16 sėdimų vietų keleiviams ir 1 sėdima vieta vairuotojui, turi būti ne mažiau kaip du 4 kg (1) talpos gesintuvai.

4. Motorinėse transporto priemonėse, skirtose vežti krovinius arba atlikti kitas funkcijas ir kurių bendroji masė ne didesnė kaip 3,5 t, turi būti ne mažiau kaip vienas 2 kg talpos gesintuvas sausų miltelių (ar ekvivalentiškas kiekis kito tinkamo gesinančiojo agento).

5. Motorinėse transporto priemonėse, skirtose vežti krovinius arba atlikti kitas funkcijas ir kurių bendroji masė didesnė kaip 3,5 t, turi būti ne mažiau kaip vienas 4 kg talpos gesintuvas sausų miltelių (ar ekvivalentiškas kiekis kito tinkamo gesinančiojo agento).

6. Gesintuvai turi būti nepažeisti.

Kontrolė atliekama apžiūrint.

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

nėra gesintuvo M1 ir N1 klasių transporto priemonėse

X

nėra gesintuvų M2, M3, N2, N3 klasės transporto priemonėse, nepakankamas skaičius, nepakankama talpa arba pažeisti (nesandarūs, deformuoti)X         

1.2.5. išdėstau 110 kodą taip:

Kodas

Tachografas

110

Techniniai reikalavimai


1. Transporto priemonėje, kuriai taikomas 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo ir iš dalies keičiantis Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 3821/85 ir (EB) Nr. 2135/98 bei panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 3820/85, turi būti įrengtas ir laiku patikrintas tachografas, atitinkantis 1985 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų reikalavimus.

2. Transporto priemonėse, pirmą kartą registruotose po 2006 m. gegužės 1 d., turi būti įrengtas skaitmeninis tachografas.

Kontrolė atliekama apžiūrint.

PASTABA. Tachografų taikymo išimtys nurodytos 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo ir iš dalies keičiantis Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 3821/85 ir (EB) Nr. 2135/98 bei panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 3820/85.
Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

nėraXneatitinka nustatytų reikalavimųXnustatyta tvarka neužplombuotas, nepatikrintas transporto priemonės gamintojo ar tachografo dirbtuvėjeXneatlikta metrologinė patikraXtransporto priemonėse, pirmą kartą registruotose po 2006 m. gegužės 1 d., nėra įrengtas skaitmeninis tachografasX         

1.2.6. išdėstau 111 kodą taip:

Kodas

Greičio ribojamasis prietaisas

111

Techniniai reikalavimai

1. Greičio ribojamieji prietaisai privalo būti įrengti ir naudojami:

1.1. M3 klasės motorinėse kelių transporto priemonėse, kurių bendroji masė didesnė kaip 10 t, ir N3 klasės motorinėse kelių transporto priemonėse, pirmą kartą įregistruotose po 1988 m. sausio 1 d.

1.2. M3 klasės motorinėse kelių transporto priemonėse, kurių bendroji masė didesnė kaip 5 t, bet ne didesnė kaip 10 t, ir N2 klasės motorinėse kelių transporto priemonėse, kurių bendroji masė didesnė kaip 7,5 t, bet ne didesnė kaip 12 t, ne vėliau kaip:

1.2.1. nuo 2005 m. sausio 1 d. – pirmą kartą įregistruojamose motorinėse kelių transporto priemonėse;

1.2.2. nuo 2006 m. sausio 1 d. – motorinėse kelių transporto priemonėse, pirmą kartą įregistruotose po 2002 m. sausio 1 d., kai šiomis motorinėmis kelių transporto priemonėmis atliekami tarptautiniai vežimai ir vidaus vežimai;

1.2.3. nuo 2007 m. sausio 1 d. – motorinėse kelių transporto priemonėse, pirmą kartą įregistruotose po 2002 m. sausio 1 d., kai šiomis motorinėmis kelių transporto priemonėmis atliekami vidaus vežimai.

1.3. M2 klasės motorinėse kelių transporto priemonėse ir N2 klasės motorinėse kelių transporto priemonėse, kurių bendroji masė didesnė kaip 3,5 t, bet ne didesnė kaip 7,5 t, ne vėliau kaip:

1.3.1. nuo 2005 m. sausio 1 d. – pirmą kartą įregistruojamose motorinėse kelių transporto priemonėse;

1.3.2. nuo 2006 m. sausio 1 d. – motorinėse kelių transporto priemonėse, pirmą kartą įregistruotose po 2002 m. sausio 1 d., kai šiomis motorinėmis kelių transporto priemonėmis atliekami tarptautiniai vežimai ir vidaus vežimai;

1.3.3. nuo 2008 m. sausio 1 d. – motorinėse kelių transporto priemonėse, pirmą kartą įregistruotose po 2002 m. sausio 1 d., kai šiomis motorinėmis kelių transporto priemonėmis atliekami vidaus vežimai.

2. Vairuotojo kabinoje gerai matomoje vietoje turi būti pritvirtinta plokštelė arba lipdukas, nurodantys autobusui ar automobiliui nustatytą ribojamą greitį.

3. Turi būti pateikta pažyma apie greičio ribojamojo prietaiso nustatymą. Pažymą išduoda įgaliotos įmonės, kurioms suteikta teisė rengti, remontuoti, reguliuoti ir aptarnauti tachografus. Šios pažymos galiojimo laikas – dveji metai.

Kontrolė atliekama apžiūrint.

PASTABA. Greičio ribojamųjų prietaisų įrengimo išimtys nurodytos Greičio ribojamųjų prietaisų įrengimo ir naudojimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. 3-417 (Žin., 2003, Nr. 74-3462).
Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

neįrengtasXnėra nustatytą riboj amą greitį nurodančios plokštelės ar lipdukoX         

1.2.7. išdėstau 112 kodą taip:

Kodas

Didžiausi leistini matmenys

112

Techniniai reikalavimai

1. Maksimalūs ilgiai:

1.1. motorinės transporto priemonės, išskyrus autobusus                                                                         12,00 m;

1.2. priekabos                                                                                                                                                      12,00 m;

1.3. sujungtos transporto priemonės (vilkikas su puspriekabe)                                                                 16,50 m;

1.4. autotraukinio (automobilio su priekaba)                                                                                                 18,75 m;

1.5. sujungto autobuso                                                                                                                                     18,75 m;

1.6. dviejų tiltų autobuso                                                                                                                                  13,50 m;

1.7. autobuso su daugiau nei dviem tiltais                                                                                                     15,00 m;

1.8 autobuso su priekaba                                                                                                                                  18,75 m;

1.9. pakrauto autovežio (automobilio su priekaba)                                                                                       20,75 m.

2. Maksimalūs pločiai:

2.1. visų kelių transporto priemonių                                                                                                                  2,55 m;

2.2. refrižeratoriaus su šilumą izoliuojančiomis sienelėmis                                                                             2,60 m.

3. Maksimalus visų kelių transporto priemonių aukštis         4,00m.                                                                  

Kontrolė atliekama matuojant*.

* – čia ir toliau šis kontrolės būdas taikomas tik esant akivaizdžiam nustatytų reikalavimų neatitikimui.

PASTABA. Kelių transporto priemonių, pagamintų iki 1992 m. sausio 1 d., ilgio ir aukščio parametrai gali skirtis nuo šių reikalavimų. Ilgio, aukščio ir pločio reikalavimai netaikomi, transporto priemonėms, specialiai pagamintoms vežti negabaritinius krovinius (negabaritinius statybinius mechanizmus, statybinę ratinę ir/ar vikšrinę techniką, statybines konstrukcijas ir kt.), taip pat autokranams, autobokšteliams ir autokopėčioms.

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

viršija leistinus matmenisX         

1.2.8. išdėstau 201 kodą taip:

Kodas

Žibintų ir atšvaitų konstrukcija bei techninė būklė

201

Techniniai reikalavimai

1. Žibintai ir jų elementai privalo būti patikimai ir taisyklingai pritvirtinti (užfiksuoti).

2. Transporto priemonių, įregistruotų pirmą kartą Lietuvoje po 2004 m. gegužės 1 d., apšvietimo ir šviesos signalizacijos prietaisai turi atitikti Pagrindinių techninių reikalavimų kelių transporto priemonėms I arba II dalies I skyriaus reikalavimus. Šių transporto priemonių artimųjų ir tolimųjų šviesų žibintai turi būti pažymėti sertifikavimo ženklais.

3. Sklaidytuvai turi būti švarūs, be didesnių įtrūkimų ar kitų pažeidimų. Jie neturi būti labai išblukę.

4. Reflektoriai turi būti nedeformuoti, vidinis paviršius neturi būti pastebimai praradęs atspindinčias savybes arba paveiktas korozijos.

5. Draudžiamas bet koks sklaidytuvų uždengimas, apdirbimas ir techninių savybių keitimas.

6. Draudžiama dažyti lemputes.

7. Posūkių rodikliai ir avarinės signalizacijos žibintai turi mirksėti nustatytu dažniu, visi kiti žibintai – ne.

8. Draudžiama naudoti nenumatytus arba draudžiamus naudoti apšvietimo ir šviesos signalizacijos prietaisus.

9. Jeigu tos pačios paskirties žibintų skaičius yra porinis, tos pačios paskirties vienos poros žibintai turi būti vienodi ir simetriškai išdėstyti.

Kontrolė atliekama apžiūrint ir tikrinant.

PASTABOS:

1. Šio kodo reikalavimai taikomi tikrinant transporto priemones pagal 202, 203, 204, 205, 206, 207, 209, 210, 211, 212 ir 213 kodus.

2. Šio kodo 2 ir 5 punktų reikalavimai netaikomi krašto apsaugos sistemoje naudojamoms transporto priemonėms.

3. Leidžiama įrengti kitų markių ir modelių transporto priemonių apšvietimo ir šviesos signalizacijos prietaisus. Juos įrengus turi būti atlikta techninė ekspertizė.

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

nepatikimai pritvirtinti žibintaiXsklaidytuvai nešvarūs, pažeisti, labai išblukęXpažeisti reflektoriaiXsklaidytuvai papildomai uždengti, pakeistos jų techninės savybėsXnaudojamos dažytos lemputėsXžibintai, išskyrus posūkių rodiklius, mirksiXpanaudoti nenumatyti arba draudžiami apšvietimo ir šviesos signalizacijos prietaisaiXtransporto priemonių, įregistruotų pirmą kartą Lietuvoje po 2004 m. gegužės 1 d., apšvietimo ir šviesos signalizacijos prietaisai neatitinka Pagrindinių techninių reikalavimų kelių transporto priemonėms I arba II dalies I skyriaus reikalavimų. Šių transporto priemonių artimųjų ir tolimųjų šviesų žibintai nepažymėti sertifikavimo ženklaisXnevienodi tos pačios paskirties vienos poros žibintai ar nesimetriškai išdėstytiX         

1.2.9. išdėstau 204 kodą taip:

Kodas

Priekiniai rūko žibintai

204

Techniniai reikalavimai


1. Jei įrengti, privalo įsijungti (išsijungti), įjungus (išjungus) atitinkamą jungiklį, tik esant įjungtiems gabaritiniams žibintams. Privalo išsijungti nepriklausomai nuo kitų žibintų.

2. Skaičius:

2.1. L kategorijos transporto priemonėse – 1 arba 2;

2.2. M ir N kategorijų transporto priemonėse – tik 2 žibintai.

3. Turi būti įrengti ne žemiau kaip 250 mm nuo kelio paviršiaus, bet ne aukščiau kaip artimųjų šviesų žibintai, o M1 klasės automobiliuose – ne aukščiau kaip 800 mm. M ir N kategorijų transporto priemonėse turi būti vienodu atstumu nuo išilginės transporto priemonės ašies ir ne toliau kaip 400 mm nuo kraštinio gabarito. L kategorijos transporto priemonėse, kai įrengiamas vienas žibintas, jis turi būti simetrijos plokštumoje, o kai yra du žibintai, tai jie turi būti simetriški vertikaliosios simetrijos plokštumos atžvilgiu.

3. Turi skleisti baltą arba selektyvinę geltoną šviesą.

4. Skleidžiamo šviesos srauto pokrypis turi būti nuo –1,5 iki –2,5 %.

5. Privalo atitikti nustatytus konstrukcijos ir techninės būklės reikalavimus (žr. 201 kodą).

Kontrolė atliekama apžiūrint, tikrinant ir bandant.

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

netaisyklingai įsijungia (išsijungia), nešviečiaXnetinkamas įrengtų žibintų skaičiusXnetaisyklingai įrengtiXnetinkama skleidžiamos šviesos spalvaXnetinkamai sureguliuoti, šviesos srauto pokrypis mažesnis negu nustatyta (šviečia per aukštai)X         

1.2.10. išdėstau 205 kodą taip:

Kodas

Gabaritiniai žibintai

 
205

 
Techniniai reikalavimai

1. Įjungus (išjungus) atitinkamą jungiklį, vienu metu privalo įsijungti (išsijungti) visi įrengti gabaritiniai žibintai.

2. Esant įjungtiems žibintams, turi užsidegti gabaritinių žibintų kontrolinė lemputė arba prietaisų skydelio apšvietimas.

3. Spalva:

3.1. priekinių – balta, galinių – raudona, šoninių – geltona;

3.2. jei paskutiniai šoniniai žibintai sukomponuoti, sujungti ar sugrupuoti su galiniais gabaritiniais žibintais, stabdymo signalo žibintais, galiniais rūko žibintais, gali būti ir raudonos spalvos.

4. Šoniniai gabaritiniai žibintai:

4.1. Ant transporto priemonių, kurių gabaritinis ilgis didesnis kaip 6 m (išskyrus krovininius automobilius be kėbulų) ir pagamintų po 1993 metų, abiejuose šonuose privalo būti gabaritiniai žibintai, įsijungiantys kartu su priekiniais ir galiniais žibintais.

4.2. Turi būti sumontuoti 250–1500 mm aukštyje nuo kelio paviršiaus, o jei dėl konstrukcijos ypatumų to padaryti negalima, tai ne aukščiau kaip 2100 mm. Bent vienas žibintas turi būti viduriniame transporto priemonės ilgio trečdalyje; atstumas nuo priekio iki pirmo žibinto neturi viršyti 3 m (priekaboms į šį atstumą įskaitomas grąžulo ilgis); atstumas tarp gretimų žibintų turi neviršyti 3 m, o išimties atveju gali būti padidintas iki 4 m; atstumas tarp paskutinio šoninio gabaritinio žibinto ir transporto priemonės galo turi neviršyti 1 m.

5. Privalo atitikti nustatytus konstrukcijos ir techninės būklės reikalavimus (žr. 201 kodą).

Kontrolė atliekama apžiūrint, tikrinant ir matuojant*.

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

netaisyklingai įsijungia (išsijungia), nešviečiaXnedega kontrolinė lemputė

X

nedega kontrolinė lemputė ir prietaisų skydelio apšvietimasXnetinkama skleidžiamos šviesos spalvaXneįrengti, kur numatyta, arba netaisyklingai įrengti šoniniai gabaritiniai žibintaiXnešviečia tik vienas galinis gabaritinis žibintas, jeigu jis yra sujungtas su kitu viename korpuse gabaritiniu žibintu

X

           

1.2.11. išdėstau 207 kodą taip:

Kodas

Posūkių rodikliai

207

Techniniai reikalavimai

1. Privalo įsijungti ir išsijungti nepriklausomai nuo kitų žibintų. Vienos pusės posūkių rodikliai privalo įsijungti įjungus atitinkamą jungiklį. Privalo išsijungti perjungus jungiklį į vidurinę padėtį.

2. Skleidžiama šviesa turi būti:

2.1. geltonos spalvos – transporto priemonių, įregistruotų pirmą kartą Lietuvoje po 2004 m. gegužės 1 d. (išskyrus transporto priemones, pagamintas iki 1960 m.);

2.2. geltonos arba kitos gamintojo nustatytos spalvos – transporto priemonių, įregistruotų pirmą kartą Lietuvoj e iki 2004 m. gegužės 1 d.

3. Privalo mirksėti 90 ± 30 mirksnių per minutę.

4. Sinchroniškai turi mirksėti kontrolinė posūkių rodiklių lemputė.

5. Privalo atitikti nustatytus konstrukcijos ir techninės būklės reikalavimus (žr. 201 kodą).

Kontrolė atliekama apžiūrint, tikrinant ir matuojant*.

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

netaisyklingai įsijungia (išsijungia), nešviečiaXnetinkama skleidžiamos šviesos spalvaXnetinkamas mirksėjimo dažnisXneveikia kontrolinė lemputėX         

1.2.12. išdėstau 211 kodą taip:

Kodas

Atbulinės eigos žibintas (-ai)

211

Techniniai reikalavimai

1. Privalo įsijungti (išsijungti), įjungus (išjungus) atbulinės eigos pavarą kai įtaisas varikliui paleisti (užgesinti) yra padėtyje, atitinkančioje variklio darbo režimą; jei bent viena iš sąlygų neįvykdyta, žibintas(-ai) turi neįsijungti.

2. Skaičius – 1 arba 2.

3. Skleidžiama spalva – balta.

4. Papildomai įrengti atbulinės eigos žibintai turi atitikti Pagrindinių techninių reikalavimų kelių transporto priemonėms I skyriaus 2.4 punkto reikalavimus. Šiam tikslui leidžiama naudoti atbulinės eigos. Papildomiems žibintams gali būti įrengtas atskiras jungiklis, kai įvykdomos 1 punkte paminėtos sąlygos.

5. Privalo atitikti nustatytus konstrukcijos ir techninės būklės reikalavimus (žr. 201 kodą).

Kontrolė atliekama apžiūrint ir tikrinant.
Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

netaisyklingas veikimasXnešviečia vienas iš dviejų žibintų M1 ir N1 klasių transporto priemonėse

X

nešviečia visi žibintai M1, N1 klasės transporto priemonėse arba bent vienas žibintas kitų klasių transporto priemonėseXnetinkamas įrengtų žibintų skaičiusXnetinkama skleidžiamos šviesos spalvaXnetinkamai įrengti papildomai žibintaiX         

1.2.13. išdėstau 212 kodą taip:

Kodas

Valstybinio numerio ženklo apšvietimo žibintas

212

Techniniai reikalavimai

1. Privalo įsijungti (išsijungti), įjungus (išjungus) atitinkamą gabaritinių žibintų jungiklį.

2. Skleidžiama spalva – balta.

3. Privalo atitikti nustatytus konstrukcijos ir techninės būklės reikalavimus (žr. 201 kodą).
Kontrolė atliekama apžiūrint ir tikrinant.

PASTABA. Šis kodas netaikomas troleibusams, kuriuose nėra gamintojo numatyto valstybinio numerio ženklo tvirtinimo vietos.

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

netaisyklingai įsijungia (išsijungia), nešviečia visi/visos žibintai/lemputėsXnetinkama skleidžiamos šviesos spalvaXvienas iš dviejų apšvietimo žibintų arba viena iš žibinto lempučių nešviečia

X

         

1.2.14. išdėstau 305 kodą taip:

Kodas

Vairo stiprintuvas

305

Techniniai reikalavimai

1. Privalo būti patikimai pritvirtintas.

2. Turi veikti, kaip nustatyta gamintojo.

3. Hidraulinės sistemos vamzdeliai ir žarnelės turi būti nepažeisti ir sandarūs.

Kontrolė atliekama apžiūrint ir tikrinant.
Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

nepatikimai pritvirtintas

X

neveikiaXpažeisti vamzdeliai ir/ar žarnelės, nesandari sistemaX         

1.2.15. išdėstau 405 kodą taip:

Stovėjimo (atsarginis) stabdys

Kodas

Stovėjimo stabdžio svirtis

405

Techniniai reikalavimai

1. Svirties laikiklis turi būti patikimai pritvirtintas. Svirtis neturi būti nulaužta, deformuota ar turėti kitų didesnių pažeidimų.

2. Svirtis turi patikimai fiksuotis užtrauktoje (nuspaustoje) padėtyje.

Kontrolė atliekama apžiūrint ir tikrinant.

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

nepatikimai pritvirtintas laikiklis, svirtis nulaužta, deformuota ar kitaip pažeistaXnepatikimai fiksuojasi užtrauktoje (nuspaustoje) padėtyjeX         

1.2.16. išdėstau 411 kodą taip:

Kodas

Inercinis stabdys (priekabose)

411

Techniniai reikalavimai

1. Turi veikti.

2. Apsauginiai apvalkalai turi būti be didesnių pažeidimų.

3. Priekabos, kurių bendroji masė yra didesnė nei 1,5 t, turi turėti automatinio stabdymo įrenginį, sukeliantį priekabos stabdymą jai atsikabinus nuo vilkiko.

Kontrolė atliekama apžiūrint ir bandant.

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

neveikia inercinis stabdysXnėra ar neveikia automatinio stabdymo įrenginysXapsauginiai apvalkalai turi didesnių pažeidimųX         

1.2.17. išdėstau 421 kodą taip:

Kodas

Stabdymo jėgų reguliatorius

421

Techniniai reikalavimai

1. Turi būti patikimai pritvirtintas.

2. Turi būti sandarus.

3. Neturi būti didesnių pažeidimų.

Kontrolė atliekama apžiūrint.

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

nėraXnėra, tačiau galinės ašies stabdymo jėga ne didesnė kaip 80 % priekinės ašies stabdymo jėgos (taikoma tik M1 ir N1 klasių transporto priemonėms)

X

nepatikimai pritvirtintasXnesandarusXyra didesnių pažeidimųX         

1.2.18. išdėstau 503 kodą taip:

Kodas

Padangų naudojimas

503

Techniniai reikalavimai

1. Turi būti naudojamos transporto priemonės gamintojo numatytos padangos. Neturint šių duomenų padangos ir/ar ratlankiai privalo:

1.1. neliesti kėbulo ar pakabos detalių;

1.2. neriboti ratų pasukimo kampų;

1.3. neišsikišti už kėbulo ribų.

2. Transporto priemonės vienos ašies ir sudvejinto tilto padangos turi būti vienodos, t. y.:

2.1. to paties gamintojo;

2.2. vienodo konstrukcinio tipo;

2.3. vienodų matmenų;

2.4. vienodos paskirties;

2.5. tos pačios keliamosios galios indekso;

2.6. vienodo leistino greičio indekso.

3. M1, M2 ir N1 klasių transporto priemonėse, jei galinės ašies ratai nesuporinti, draudžiama kartu naudoti ant priekinės ašies radialines, 0 ant galinės ašies – įstrižų juostų (diagonalinės) padangas.

4. Automobiliuose ir jų priekabose, kurių bendroji masė ne didesnė kaip 3,5 t, nuo lapkričio 10 d. iki balandžio 1 d. turi būti naudojamos padangos, skirtos važiuoti žiemą (žymimos ženklais „M+S“, „*“ arba užrašu „All seasons“).

5. Nuo balandžio 10 d. iki lapkričio 1 d. draudžiama naudoti transporto priemones su dygliuotomis padangomis.

Kontrolė atliekama apžiūrint.

PASTABA. Vienos ašies suporintų ratų padangos gali būti ne to paties gamintojo, tačiau šiuo atveju padangos turi būti sumontuotos simetriškai transporto priemonės išilginės simetrijos plokštumos atžvilgiu.
Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

naudojamos ne transporto priemonės gamintojo nurodytos padangosXpadangos ir/ar ratlankiai liečia kėbulo ir pakabos detalesXpadangos ir/ar ratlankiai riboja ratų pasukimo kampąXpadangos ir/ar ratlankiai išsikiša už kėbulo ribųXnaudojamos nevienodos padangos ant vienos ašies ir/ar sudvejinto tiltoXM1, M2 ir N1 klasių transporto priemonėse kartu panaudotos ant priekinės ašies radialinės, 0 ant galinės ašies – įstrižų juostų (diagonalinės) padangosXautomobiliuose ir jų priekabose, kurių bendroji masė ne didesnė kaip 3,5 t, nuo lapkričio 10 d. iki balandžio 1 d. naudojamos vasarinės padangos

X

         

1.2.19. išdėstau 606 kodą taip:

Kodas

Sukabintuvo/priekabos grąžulo tvirtinimas

606

Techniniai reikalavimai

1. Turi būti patikimas, panaudojant numatytas tvirtinimo detales.

2. Sujungimuose su rėmu/kėbulu neturi būti didesnio laisvumo.

3. Priekabų, išskyrus savistabdes iki 1,5 t, sukabinimo įtaisai turi būti dubliuojami apsauginiais lynais arba grandinėmis.

Kontrolė atliekama apžiūrint ir tikrinant.

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

nepatikimas, panaudotos nenumatytos tvirtinimo detalėsX

X

sujungimuose su rėmu/kėbulu yra didesnis laisvumasXnėra apsauginių lynų/grandinių, kai tai numatyta gamintojoX         
1.2.20. išdėstau 611 kodą taip:

Kodas

Krovininės platformos grindys, šoniniai ir galiniai bortai, konteinerių tvirtinimo mazgai, jų užraktai

611

Techniniai reikalavimai

1. Turi atitikti gamintojo reikalavimus.

2. Turi būti be didesnių pažeidimų.

3. Šoniniai, galiniai bortai ir konteinerio tvirtinimo mazgas turi patikimai fiksuotis.
Kontrolė atliekama apžiūrint.
Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

neatitinka gamintojo reikalavimųXyra didesnių pažeidimųXnepatikimai fiksuojasi šoniniai, galiniai bortai ir konteinerio tvirtinimo mazgasX         

1.2.21. išdėstau 616 kodą taip:

Kodas

Stiklai (šviesos laidumas, matomumas)

616

Techniniai reikalavimai

1. Turi būti panaudoti konkrečiam modeliui numatyti ir tinkami stiklai.

2. Automobilio stiklų, patenkančių į priekinį vairuotojo matomumo lauką 180 laipsnių kampu, šviesos laidumas turi būti ne mažesnis negu:

– 75 % priekinio stiklo;

– 70 % priekinių šoninių bei priekinių durų stiklų.

3. Draudžiamas bet koks 2 punkte nurodytų stiklų papildomas apdorojimas (tamsinimas, šviesinimas, apipurškimas, apklijavimas bet kokia plėvele ir t. t.), išskyrus, kad automobilio priekinio stiklo viršutinė dalis gali būti papildomai užtamsinta (ne plačiau kaip 15 cm).

4. Neturi būti stiklo defektų (pažeidimų), trukdančių vairuotojui matyti kelią.

5. Turi būti sertifikuoti ir pažymėti sertifikavimo ženklais.

Kontrolė atliekama apžiūrint, identifikuojant sertifikavimo ženklus arba matuojant*.

PASTABA. 2 punkte išvardytus automobilio stiklus papildomai tamsinti leidžiama Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

panaudoti nenumatyti ar netinkami konkrečiam modeliui stiklaiXautomobilio priekinis stiklas patenkantis į priekinį vairuotojo matomumo lauką 180 laipsnių kampu papildomai apdorotas arba jo šviesos laidumas mažesnis nei 75 % (žymėjimas AS-3, V-VI)Xautomobilio priekinis šoninis ar priekinių durų stiklai, patenkantys į priekinį vairuotojo matomumo lauką 180 laipsnių kampu papildomai apdoroti arba jų šviesos laidumas mažesnis nei 70 % (žymėjimas AS-3, V-VI)Xautomobilio priekinio stiklo viršutinė dalis užtamsinta plačiau kaip 15 cmXyra stiklo defektų, trukdančių vairuotojui matyti keliąXnesertifikuoti ir nepažymėti sertifikavimo ženklaisX         

1.2.22. išdėstau 618 kodą taip:

Kodas

Apšildymo ir apipūtimo įrengimai

618

Techniniai reikalavimai

1. Apšildymas turi veikti.

2. Apipūtimo įrenginys turi veikti bent vienu didesnio našumo režimu.

Kontrolė atliekama tikrinant.
Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

neveikia apšildymasXapipūtimo įrenginys neveikia nė vienu didesnio našumo režimuX         

1.2.23. išdėstau 620 kodą taip:

Kodas

Sėdynės

620

Techniniai reikalavimai

1. Sėdynės turi būti patikimai pritvirtintos.

2. Sėdimų vietų skaičius M1 ir N1 klasių transporto priemonėse neturi būti didesnis, nei nurodyta registracijos liudijime.

3. N2 ir N3 klasių transporto priemonėse sėdimų vietų skaičius turi būti toks, kaip nurodyta registracijos liudijime.

4. Vairuotojo sėdynės padėties reguliavimo mechanizmas turi veikti bei patikimai fiksuoti sėdynę ir jos atlošą.

Kontrolė atliekama apžiūrint ir tikrinant.

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

sėdynės nepatikimai pritvirtintosXsėdimų vietų skaičius M1 ir N1 klasių transporto priemonėse didesnis, nei nurodyta registracijos liudijimeXN2 ir N3 klasių transporto priemonėse sėdimų vietų skaičius kitoks, negu nurodyta registracijos liudijimeXneveikia vairuotojo sėdynės padėties reguliavimo mechanizmas, nepatikimai fiksuoja sėdynę ir jos atlošąX         

1.2.24. išdėstau 701 kodą taip:

Kodas

Išmetimo sistema

701

Techniniai reikalavimai

1. Turi būti patikimai pritvirtinta.

2. Neturi būti išmetamųjų dujų nuotėkio.

3. Neturi būti konstrukcinių pakeitimų.

4. Neturi viršyti leistino transporto priemonės gamintojo reglamentuoto triukšmo lygio.

5. Neturint gamintojo duomenų, triukšmo lygis neturi viršyti 90 dB(A).

Kontrolė atliekama apžiūrint, tikrinant arba matuojant*.

PASTABA. Esant išmetamųjų dujų nuotėkiui, bandymas pagal 702 ir 703 kodus neatliekamas arba bandymų rezultatai anuliuojami.

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

nepatikimai pritvirtintaXyra dujų nuotėkisXyra konstrukcinių pakeitimųXviršytas triukšmo lygisX         

1.2.25. išdėstau 702 kodą taip:

Kodas

Anglies monoksido (CO) kiekis (benzininis variklis)

702

Techniniai reikalavimai

1. Anglies monoksido kiekis išmetamosiose dujose neturi viršyti nurodyto transporto priemonės gamintojo.

2. Neturint gamintojo duomenų, anglies monoksido kiekis neturi būti didesnis negu:

2.1. 4 % automobiliams, pagamintiems iki 1986 m. gruodžio 31 d.;

2.2. 3 % automobiliams, pagamintiems nuo 1987 m. sausio 1 d.;

2.3. automobiliams, turintiems trijų komponentų išmetamųjų dujų neutralizavimo sistemas:

2.3.1. 0,5 % esant minimaliam apsisukimų dažniui;

2.3.2. 0,3 % esant gamintojo nurodytam, tačiau ne mažesniam kaip 2000 min-1 apsisukimų dažniui.

2.4. automobiliams, įregistruotiems ar pradėtiems eksploatuoti po 2002 m. liepos 1 d.:

2.4.1. 0,3 % esant minimaliam apsisukimų dažniui;

2.4.2. 0,2 % esant gamintojo nurodytam, tačiau ne mažesniam kaip 2000 min-1 apsisukimų dažniui.

3. Varikliui veikiant 2.3.2 ir 2.4.2 punktuose nurodytu režimu, privalomas lambda (X) vertės matavimas turi būti 1 ± 0,03 arba atitikti gamintojo nurodytą.

Kontrolė atliekama bandant pagal LAND 14-2000 reikalavimus.

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

neatitinka transporto priemonės gamintojo ar nurodytų reikalavimųX         

1.2.26. išdėstau 703 kodą taip:

Kodas

Angliavandenilių (CH) kiekis (benzininis variklis)

703

Techniniai reikalavimai

1. Angliavandenilių kiekis neturi būti didesnis negu:

1.1. 1200 ppm automobiliams, pagamintiems iki 1986 sausio 31 d., išskyrus nurodytus 2 punkte;

1.2. 600 ppm automobiliams, pagamintiems nuo 1987 sausio 1 d., išskyrus nurodytus 2 punkte;

1.3. automobiliams, turintiems trijų komponentų išmetamųjų dujų neutralizavimo sistemas:

1.3.1. 100 ppm esant minimaliam apsisukimų dažniui;

1.3.2. 100 ppm esant gamintojo nurodytam, tačiau ne mažesniam kaip 2000 min-1l apsisukimų dažniui.

2. Krovininių automobilių ir autobusų, kurių bendroji masė yra didesnė kaip 3,5 t, angliavandenilių kiekis neturi būti didesnis negu:

2.1. 1200 ppm 4 ir mažiau cilindrų varikliuose;

2.2. 3000 ppm didesniuose kaip 4 cilindrų varikliuose.

Kontrolė atliekama bandant pagal LAND 14-2000 reikalavimus.

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

neatitinka nurodytų reikalavimųX         
1.2.27. išdėstau 704 kodą taip:

Kodas

Dūmingumas (dyzelinis arba benzininis variklis)

704

Techniniai reikalavimai

1. Didžiausias dūmingumas išmetamosiose dujose neturi viršyti nurodyto transporto priemonės gamintojo.

2. Neturint šių duomenų, dūmingumo kiekis turi būti:

2.1. varikliams be turbopripūtimo šviesos absorbcijos koeficientas – neturi būti didesnis negu 2,0 m-1 arba optinis tankis ne didesnis kaip 58%;

2.2. varikliams su turbopripūtimu šviesos absorbcijos koeficientas – neturi būti didesnis negu 2,5 m arba optinis tankis ne didesnis kaip 66%.

3. Neturi būti didesnio benzininio variklio dūmingumo dėl variklio netvarkingumo.

Dyzelinio variklio kontrolė atliekama bandant pagal LAND 15-2000 reikalavimus, benzininio variklio – tikrinant.

PASTABA. Šio kodo reikalavimai netaikomi transporto priemonėms su dyzeliniais varikliais, pagamintoms iki 1980 m. sausio 1 d.Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

dyzelinio variklio dūmingumas neatitinka transporto priemonės gamintojo nustatytų reikalavimų ar nurodytų reikalavimųXpadidėjęs benzininio variklio dūmingumasX         
1.2.28. Išdėstau 8 grupės pavadinimą taip:

„Papildomi reikalavimai autobusams ir troleibusams“

1.2.29. Išdėstau 803 kodą išdėstau taip:

Kodas

Keleivių sėdynės

803

Techniniai reikalavimai


1. Turi būti patikimai pritvirtintos.

2. M2 ir M3 klasių transporto priemonėse sėdimų vietų skaičius turi būti toks, kaip nurodyta registracijos liudijime.

3. Turi būti geros būklės ir išvaizdos.

4. Neturi būti pažeidimų, galinčių kelti pavojų keleiviams.

Kontrolė atliekama apžiūrint.
Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

sėdynės nepatikimai pritvirtintosXM2 ir M3 klasių transporto priemonėse sėdimų vietų skaičius kitoks, negu nurodyta registracijos liudijimeXblogos būklės ar išvaizdosXyra pažeidimų, galinčių kelti pavojų keleiviamsX         

1.2.30. Išdėstau 9 grupės pavadinimą taip:

„Papildomi reikalavimai lengviesiems automobiliams taksi“

1.2.31. išdėstau 906 kodą taip:

Kodas

Valstybinio numerio ženklai

906

Techniniai reikalavimai

Turi būti taksi automobilio valstybinio numerio ženklas.
Kontrolė atliekama apžiūrint.

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

nėra taksi valstybinio numerio ženkloX         
1.2.32. išdėstau 10 grupės pavadinimą taip:

„Papildomi reikalavimai tarptautinių vežimų transporto priemonėms“

1.2.33. išdėstau 1002 kodą taip:
Kodas

Priekinis stiklas

1002

Techniniai reikalavimai

1. Turi būti sertifikuotas ir pažymėtas atitinkamais sertifikavimo ženklais.

2. Neturi būti pažeistas.

Kontrolė atliekama apžiūrint.

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

nesertifikuotasXpažeistasX         

1.2.34. išdėstau 1003 kodą taip:

Kodas

Sukabintuvai

1003

Techniniai reikalavimai

Turi būti sertifikuoti ir pažymėti atitinkamais sertifikavimo ženklais.
Kontrolė atliekama apžiūrint.

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

nesertifikuotiX         

1.2.35. išdėstau 1004 kodą taip:

Kodas

Apšvietimo ir šviesos signalizacijos prietaisai

1004

Techniniai reikalavimai

1. Turi būti sertifikuoti ir pažymėti atitinkamais sertifikavimo ženklais.

2. Neturi būti įskilę, išblukę ar kitaip pažeisti.

Kontrolė atliekama apžiūrint.
Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

nesertifikuotiXįskilę, išblukę ar kitaip pažeistiX         

1.2.36. išdėstau 1006 kodą taip:

Kodas

Padangų naudojimas

1006

Techniniai reikalavimai

Padangos turi atitikti 503 kodo reikalavimus.

Kontrolė atliekama apžiūrint.
Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

naudojamos ne transporto priemonės gamintojo nurodytos padangosXpadangos ir/ar ratlankiai liečia kėbulo ir pakabos detalesXpadangos ir/ar ratlankiai riboja ratų pasukimo kampąXpadangos ir/ar ratlankiai išsikiša už kėbulo ribųXnaudojamos nevienodos padangos ant vienos ašies ir/ar sudvejinto tiltoXM2 ir N1 klasių transporto priemonėse kartu panaudotos ant priekinės ašies radialinės, 0 ant galinės ašies – įstrižų juostų (diagonalinės) padangosXautomobiliuose ir jų priekabose, kurių bendroji masė ne didesnė kaip 3,5 t, nuo lapkričio 10 d. iki balandžio 1 d. naudojamos vasarinės padangos

X

         

1.2.37. išdėstau 1008 kodą taip:

Kodas

Galinė apsauga nuo palindimo po transporto priemone

1008

Techniniai reikalavimai

1. Turi atitikti ir būti įrengta pagal Pagrindinių techninių reikalavimų I dalies XVI skyriaus reikalavimus.

2. Turi būti be didesnių pažeidimų.

Kontrolė atliekama apžiūrint ir matuojant*.

PASTABA. Šio kodo reikalavimai netaikomi bekėbulėms transporto priemonėms (kėbulo kodas BE), tačiau jeigu galinė apsauga nuo palindimo po transporto priemone įrengta, ji privalo atitikti šio kodo 1 ir 2 punkto reikalavimus.

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

nėraXneatitinka nustatytų reikalavimųXturi didesnių pažeidimųX         
1.2.38. išdėstau 1009 kodą taip:

Kodas

Šoninė apsauga nuo palindimo po transporto priemone

1009

Techniniai reikalavimai

1. Turi atitikti ir būti įrengta pagal Pagrindinių techninių reikalavimų I dalies XV skyriaus reikalavimus.

2. Turi būti be didesnių pažeidimų.

Kontrolė atliekama apžiūrint ir matuojant*.

PASTABA. Šio kodo reikalavimai netaikomi bekėbulėms transporto priemonėms (kėbulo kodas BE), tačiau jeigu šoninė apsauga nuo palindimo po transporto priemone įrengta, ji privalo atitikti šio kodo 1 ir 2 punkto reikalavimus.

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

nėraXneatitinka nustatytų reikalavimųXturi didesnių pažeidimųX         
1.2.39. išdėstau 12 grupės pavadinimą taip:

„Papildomi reikalavimai „Euro 4 saugiems“, „Euro 3 saugiems“, „žalesniems ir saugiems“ bei „žaliesiems“ sunkvežimiams ir jų priekaboms“;

1.2.40. išdėstau 1202 kodą taip:

Kodas

Skiriamieji ženklai

1202

Techniniai reikalavimai

1. „Žaliojo“ sunkvežimio priekyje iš dešinės pusės turi būti pritvirtintas apvalus 220 mm skersmens ženklas su raide „U“ arba „E“ jame.

2. „Žalesnio ir saugaus“ sunkvežimio priekyje iš dešinės pusės turi būti pritvirtintas apvalus 220 mm skersmens ženklas su raide „S“ jame.

3. „Euro 3 saugaus“ sunkvežimio priekyje iš dešinės pusės turi būti pritvirtintas apvalus 220 mm skersmens ženklas su skaičiumi „3“ jame.

4. „Euro 4 saugaus“ sunkvežimio priekyje iš dešinės pusės turi būti pritvirtintas apvalus 220 mm skersmens ženklas su skaičiumi „4“ jame.

5. Ženklai turi būti žalios (fonas) ir baltos (kraštai ir raidė ar skaičius) spalvos.

Kontrolė atliekama apžiūrint.

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

nėra, neatitinka reikalavimųX         
1.2.41. išdėstau 1205 kodą taip:

Kodas

Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS)

1205

Techniniai reikalavimai

1. Turi būti įrengta ABS, atitinkanti Pagrindinių techninių reikalavimų I dalies III skyriaus reikalavimus.

2. ABS signalinis(-iai) įtaisas(-ai) turi veikti.

3. Neturi būti gedimų ABS sistemoje.
Kontrolė atliekama apžiūrint ir tikrinant.

PASTABA. Šio kodo reikalavimai taikomi „žalesniems ir saugiems“, „Euro 3 saugiems“ ir „Euro 4 saugiems“ sunkvežimiams bei jų velkamoms priekaboms.

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

nėra, neatitinka nustatytų reikalavimųXsignalinis(-iai) įtaisas(-ai) neveikiaXyra gedimų ABS sistemojeX         

1.2.42. išdėstau 1210 kodą taip:

Kodas

Apšvietimas ir šviesos signalizacija

1210

Techniniai reikalavimai

1. „Euro 4 saugiuose“, „Euro 3 saugiuose“ ir „žalesniuose ir saugiuose“ sunkvežimiuose ir jų velkamose priekabose įrengti apšvietimo ir šviesos signalizacijos prietaisai turi atitikti Pagrindinių techninių reikalavimų I dalies I skyriaus reikalavimus.
2. Neturi būti pažeisti.
Kontrolė atliekama apžiūrint.

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

neatitinka nustatytų reikalavimųXpažeistiX         

1.2.43. išdėstau 1215 kodą taip:

Kodas

Galinio vaizdo veidrodžiai

1215

Techniniai reikalavimai

1. „Euro 4 saugiuose“ ir „Euro 3 saugiuose“ sunkvežimiuose įrengti galinio vaizdo veidrodžiai turi atitikti Pagrindinių techninių reikalavimų I dalies IX skyriaus reikalavimus. 2. Turi būti be didesnių pažeidimų.

Kontrolė atliekama apžiūrint.

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

nėra, neatitinka nustatytų reikalavimųXturi didesnių pažeidimųX         

1.2.44. Papildau nauja 13 grupe ir ją išdėstau taip:

„13 grupė. Papildomi reikalavimai automobilių su dujų įranga maitinimo sistemai“

1.2.45. išdėstau 1301 kodą taip:

Kodas

Įrašai dokumentuose

1301

Techniniai reikalavimai


1. Automobilių registracijos liudijimo grafoje „degalai“ turi būti įrašas „benzinas/dujos“.

2. Transporto priemonės valdytojas turi pateikti dujų įrangos sumontavimo pažymą kurioje turi būti nurodyta įmonės, sumontavusios dujų įrangą rekvizitai, sumontuotų dujų baliono ir reduktoriaus gamintojas bei sertifikavimo numeriai ir sumontavimo data.

Kontrolė atliekama apžiūrint.

PASTABA. 1 punkto reikalavimas taikomas automobiliams, registruotiems Lietuvoje po 2006 m. lapkričio 1 d., kuriuose įrengta dujų įranga.

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

registracijos liudijimo grafoje „degalai“ nėra įrašo „benzinas/dujos“ arba „dujos“Xnepateikta dujų įrangos sumontavimo pažymaX         

1.2.46. išdėstau 1302 kodą taip:

Kodas

Bendras įrengimas ir veikimas

1302

Techniniai reikalavimai


1. Turi būti sumontuoti automobilio ir/arba dujų įrangos gamintojo visi numatyti elementai.

2. Variklis turi dirbti maitinamas dujomis.

3. Dujų balionas turi būti užpildytas ne mažiau kaip 50 % tūrio.

Kontrolė atliekama apžiūrint ir tikrinant.

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

nėra visų numatytų dujinės įrangos elementųXvariklis nedirba maitinamas dujomisXdujų kiekio rodiklis rodo mažesnį negu 50 % dujų kiekįX         

1.2.47. išdėstau 1303 kodą taip:

Kodas

Dujų balionas

1303

Techniniai reikalavimai1. Identifikacinė lentelė turi būti pritvirtinta matomoje vietoje.

2. Identifikacinėje lentelėje nurodytos kitos patikros data turi būti ne vėlesnė negu kita automobilio techninės apžiūros data.

3. Turi būti patikimai pritvirtintas numatytais tvirtinimo elementais.

4. Neturi būti didesnių pažeidimų dėl korozijos ar mechaninio poveikio.

5. Apatinis žemiausias taškas negali būti žemiau kaip 200 mm nuo važiuojamosios dalies paviršiaus.

6. Negali būti sumontuotas variklio skyriuje.

7. Du ir daugiau dujų balionai vienoje transporto priemonėje turi būti sujungti lygiagrečiai.

Kontrolė atliekama apžiūrint ir matuojant*.

PASTABA. Galima pateikti dujų baliono pasą jeigu nėra galimybės apžiūrėti identifikacinės lentelės.

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

nesimato identifikacinės lentelėsXbaliono patikros terminas trumpesnis negu iki kitos techninės apžiūros datosXnepatikimai/netinkamai pritvirtintasXyra didesnių pažeidimų dėl korozijos ar mechaninio poveikioXbaliono apatinis žemiausias taškas yra žemiau kaip 200 mm nuo važiuojamosios dalies paviršiausXsumontuotas variklio skyriujeXbalionai sumontuoti nuosekliaiX         

1.2.48. išdėstau 1304 kodą taip:

Kodas

Dujų įrangos elementų tvirtinimas ir techninė būklė

1304

Techniniai reikalavimai


1. Elementai turi būti patikimai pritvirtinti.

2. Neturi būti didesnių pažeidimų dėl korozijos, senėjimo, mechaninio ar kito poveikio.

3. Komponentai negali išsikišti už transporto priemonės gabaritų daugiau kaip 20 mm.

Kontrolė atliekama apžiūrint ir matuojant*.

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

nepatikimai pritvirtinti įrangos elementaiXyra didesni korozijos, senėjimo, mechaninio ar kito poveikio pažeidimaiXįrangos komponentai išsikiša už transporto priemonės gabaritų daugiau kaip 20 mmX         

1.2.49. išdėstau 1305 kodą taip:

Kodas

Dujų įrangos sandarumas

1305

Techniniai reikalavimaiNeturi būti dujų nuotėkio iš dujinės įrangos elementų arba per jų sujungimus.Kontrolė atliekama tikrinant ir/arba apžiūrint, naudojantis prietaisu dujų nuotėkiui nustatyti.Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

yra dujų nuotėkisX         

1.2.50. išdėstau 1306 kodą taip:

Kodas

Anglies monoksido (CO) kiekis (benzininis variklis)

1306

Techniniai reikalavimai1. Anglies monoksido kiekis išmetamosiose dujose neturi viršyti nurodyto transporto priemonės gamintojo.

2. Neturint gamintojo duomenų, anglies monoksido kiekis neturi būti didesnis negu:

2.1. 4 % automobiliams, pagamintiems iki 1986 m. gruodžio 31 d.;

2.2. 3 % automobiliams, pagamintiems nuo 1987 m. sausio 1 d.;

2.3. automobiliams, turintiems trijų komponentų išmetamųjų dujų neutralizavimo sistemas:

2.3.1. 0,5 % esant minimaliam apsisukimų dažniui;

2.3.2. 0,3 % esant gamintojo nurodytam, tačiau ne mažesniam kaip 2000 min-1, apsisukimų dažniui.

2.4. automobiliams, įregistruotiems ar pradėtiems eksploatuoti po 2002 m. liepos 1 d.:

2.4.1. 0,3 % esant minimaliam apsisukimų dažniui;

2.4.2. 0,2 % esant gamintojo nurodytam, tačiau ne mažesniam kaip 2000 min-1, apsisukimų dažniui;

3. Varikliui veikiant 2.3.2 ir 2.4.2 punktuose nurodytu režimu, privalomas lambda (La) vertės matavimas turi būti 1 ± 0,03 arba atitikti gamintojo nurodytą.

Kontrolė atliekama bandant pagal LAND 14-2000 reikalavimus.

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

neatitinka transporto priemonės gamintojo ar nurodytų reikalavimųX         

1.2.51. išdėstau 1307 kodą taip:

Kodas

Angliavandenilių (CH) kiekis (benzininis variklis)

1307

Techniniai reikalavimai1. Angliavandenilių kiekis neturi būti didesnis negu:

1.1. 1200 ppm automobiliams, pagamintiems iki 1986 m. sausio 31 d., išskyrus nurodytus 2 punkte;

1.2. 600 ppm automobiliams, pagamintiems nuo 1987 m. sausio 1 d., išskyrus nurodytus 2 punkte;

1.3. automobiliams, turintiems trijų komponentų išmetamųjų dujų neutralizavimo sistemas:

1.3.1. 100 ppm esant minimaliam apsisukimų dažniui;

1.3.2. 100 ppm esant gamintojo nurodytam, tačiau ne mažesniam kaip 2000 min-1 apsisukimų dažniui.

2. Krovininių automobilių ir autobusų, kurių bendroji masė yra didesnė kaip 3,5 t, angliavandenilių kiekis neturi būti didesnis negu:

2.1. 1200 ppm 4 ir mažiau cilindrų varikliuose;

2.2. 3000 ppm didesniuose kaip 4 cilindrų varikliuose.

Kontrolė atliekama bandant pagal LAND 14-2000 reikalavimus.

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

neatitinka nurodytų reikalavimųX         

2. Nustatau, kad:

2.1. šis įsakymas įsigalioja nuo 2006 m. spalio 1 d., išskyrus 1.2.24, 1.2.31 ir 1.2.45–1.2.51 punktus;

2.2. šio įsakymo 1.2.24 punkto reikalavimai įsigalioja nuo 2007 m. liepos 1 d.;

2.3. šio įsakymo 1.2.31 punkto reikalavimai įsigalioja nuo 2007 m. sausio 1 d.;

2.4. šio įsakymo 1.2.45–1.2.51 punktų reikalavimai įsigalioja nuo 2006 m. lapkričio 1 d.SUSISIEKIMO MINISTRAS                                                                    ALGIRDAS BUTKEVIČIUS

______________
delfi logo rgb
facebook
gmail
youtube
lrytas