Vandens kokybės higieniniai reikalavimai

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

  DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 48:2001

„ŽMOGAUS VARTOJAMO ŽALIO VANDENS KOKYBĖS HIGIENINIAI REIKALAVIMAI“ PATVIRTINIMO

 2001 m. lapkričio 30 d. Nr. 621

Vilnius

 Vykdydamas Lietuvos pasirengimo narystei Europos Sąjungoje programą (Nacionalinę ACQUIS priėmimo programą) ir siekdamas užtikrinti Lietuvos higienos normų reikalavimų atitikimą Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimams,

1. T v i r t i n u pridedamus:

1.1. Lietuvos higienos normą HN 48:2001 „Žmogaus vartojamo žalio vandens kokybės higieniniai reikalavimai“;

1.2. Lietuvos higienos normos HN 48:2001 „Žmogaus vartojamo žalio vandens higieniniai reikalavimai“ įgyvendinimo priemonių planą.

2. Lietuvos higienos normos HN 48:2001 „Žmogaus vartojamo žalio vandens kokybės higieniniai reikalavimai“ įsigaliojimo datą - 2002 m. sausio 1 d.

3. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui Eduardui Bartkevičiui.

 

SVEIKATOS APSAUGOS Ministras

                                                                            Konstantinas Romualdas Dobrovolskis

______________

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2001 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 621

 ŽMOGAUS VARTOJAMO ŽALIO VANDENS KOKYBĖS

HIGIENINIAI REIKALAVIMAI

 1. TAIKYMO SRITIS

 1.1. Ši higienos norma nustato žalio vandens, kuris vartojamas žmogaus asmeniniame namų ūkyje arba tiekiamas tolesniam apdorojimui, kokybės higieninius reikalavimus.

1.2. Higienos norma taikoma žaliam neapdorotam tarpsluoksniniam ar gruntiniam požeminiam vandeniui, kurį iš individualių gręžtinių, šachtinių šulinių ar versmių gėrimui ir maisto gamybai bei buitinėms reikmėms vartoja ne daugiau kaip 50 asmenų, jeigu per dieną vandens suvartojama vidutiniškai ne daugiau kaip 10 m3 ir jeigu tas vanduo nenaudojamas ūkinėje komercinėje veikloje.

1.3. Higienos norma taip pat taikoma neapdorotam paviršiniam vandeniui, kuris naudojamas geriamam vandeniui ruošti.

1.4. Ši higienos norma netaikoma mineraliniam geriamajam ir iš vandentiekio skirstomojo tinklo, tankų ar cisternų tiekiamam į rinką bei supilstytam į butelius geriamajam vandeniui.

1.5. Higienos norma privaloma juridiniams ir fiziniams asmenims, kurių veikla tiesiogiai ar netiesiogiai susieta su vandens tarša, kuri gali turėti neigiamą poveikį žmonių sveikatai.

Šia higienos norma privalo vadovautis fiziniai asmenys bei organizacijos, tiriančios (žvalgančios), projektuojančios, rekonstruojančios ar kontroliuojančios vandens objektus:

- tirdamos naujus ir eksploatuojamus požeminio vandens telkinius, diegdamos vandenvietėse dirbtinio požeminio vandens papildymo metodus;

- rengdamos naujų vandenviečių ir pavienių sodybų (šachtinius bei gręžtinius šulinius) vandens tiekimo sistemų projektus;

- projektuodamos ir kurdamos naujas rekreacinių, ūkinių bei pramoninių nuotekų technologijas, galinčias daryti neigiamą poveikį gyventojų naudojamam vandeniui;

- stebėdamos paviršinio ir požeminio vandens kokybę bei vykdydamos vandens būklės kitimo programinę priežiūrą.

 2. NUORODOS

 Šioje higienos normoje pateiktos nuorodos į tokius dokumentus:

2.1. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas (Žin., 1992, Nr. 5-75; 1996, Nr. 57-1335; 1997, Nr. 65-1540).

2.2. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas (Žin., 1993, Nr. 63-1188; 1995, Nr. 60-1502; 2000, Nr. 58-1703).

2.3. Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas (Žin., 1996, Nr. 82-1965; 2000, Nr. 39-1092).

2.4. Lietuvos Respublikos vandens įstatymas (Žin., 1997, Nr. 104-2615; 2000, Nr. 61-1816).

2.5. Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymas (Žin., 2001, Nr. 64-2327).

2.6. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2000, Nr. 84-2533).

2.7. Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymas (Žin., 1995, Nr. 63-1582; 2001, Nr. 35-1164).

2.8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimas Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ (Žin., 1992, Nr. 22-652; 1993, Nr. 71-1334; 1996, Nr. 2-43; 1997, Nr. 38-940; 1998, Nr. 30-798; 1999, Nr. 104-2995).

2.9. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. 417 „Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 4-99 tvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 112-3263).

2.10. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. sausio 5 d. įsakymas Nr. 10 „Dėl sanitarinių apsaugos zonų nustatymo ir priežiūros tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 5-152).

2.11. Lietuvos higienos norma HN 24:1998 „Geriamasis vanduo. Kokybės reikalavimai ir programinė priežiūra“ (Žin., 1998, Nr. 105-2926).

2.12. Lietuvos higienos norma HN 44:2000 „Gėlo ir mineralinio požeminio vandens vandenviečių ir vandentiekio vamzdynų sanitarinės apsaugos zonų įrengimo ir priežiūros higienos normos ir taisyklės“ (Žin., 2000, Nr. 20-515).

2.13. Lietuvos higienos norma HN 73-1997 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“, (Žin., 1998, Nr. 1-31).

2.14. Lietuvos higienos norma HN 72-1997 „Maisto produktų, pašarų, dirvožemio ir vandens bandinių atrinkimo metodai radionuklidų savitajam ir tūriniam aktyvumui nustatyti“.

2.15. LST ISO 78-2:2001. Chemija. Standartų sandara. 2-oji dalis. Cheminės analizės metodai (tapatus ISO 78-2:1999).

2.16. LST 1426:1996. Vandens savybės. Terminai ir apibrėžimai.

2.17. LST EN 25667-1:2001. Vandens kokybė. Mėginių ėmimas. 1-oji dalis. Nurodymai, kaip sudaryti mėginių ėmimo programas (ISO 5667-1:1980).

2.18. LST EN 25667-2:2001. Vandens kokybė. Mėginių ėmimas. 2-oji dalis. Nurodymai, kaip imti mėginius (ISO 5667-2:1991).

2.19. LST EN ISO 5667-3:2001. Vandens kokybė. Mėginių ėmimas. 3-ioji dalis. Nurodymai, kaip konservuoti ir gabenti mėginius (ISO 5667-3:1994).

2.20. LST ISO 7899-2:1998. Vandens kokybė. Fekalinių streptokokų nustatymas ir skaičiavimas. 2-oji dalis. Membraninio filtravimo metodas.

2.21. LST ISO 9308-1:1998. Vandens kokybė. Koliforminių bakterijų, atsparių šilumai koliforminių bakterijų ir žarninių lazdelių (Escherichia coli) nustatymas ir skaičiavimas. 1-oji dalis. Membraninio filtravimo metodas.

2.22. LST ISO 9308-2:1998. Vandens kokybė. Koliforminių bakterijų, atsparių šilumai koliforminių bakterijų ir žarninių lazdelių (Escherichia coli) nustatymas ir skaičiavimas. 2-oji dalis. Mėgintuvėlių (labiausiai tikėtino skaičiaus) metodas.

2.23. LST 1432:1996. Bendrieji salmonelių (Salmonella) išskyrimo metodai.

2.24. LST EN 27027:1999. Vandens kokybė. Drumstumo nustatymas.

2.25. LST EN 25813:1999. Vandens kokybė. Ištirpusio deguonies nustatymas. Jodometrinis metodas.

2.26. LST EN 25814:1999. Vandens kokybė. Ištirpusio deguonies nustatymas. Elektrocheminis metodas.

2.27. LST ISO 31-9:1996. Dydžiai ir vienetai. 9-oji dalis. Atomo ir branduolio fizika.

2.28. LST ISO 31-10:1996. Dydžiai ir vienetai. 10-oji dalis. Branduolinės reakcijos ir jonizuojančiosios spinduliuotės.

2.29. LST ISO 9696:1998. Vandens kokybė. Bendrojo tūrinio alfa aktyvumo matavimai mažai mineralizuotame vandenyje. Storo sluoksnio metodas.

2.30. LST ISO 9697:1998. Vandens kokybė. Bendrojo tūrinio beta aktyvumo matavimai mažai mineralizuotame vandenyje.

2.31. LST ISO 9698:1998. Vandens kokybė. Tričio tūrinio aktyvumo nustatymas. Skysto scintiliatoriaus metodas.

 3. TERMINAI, APIBRĖŽIMAI IR SANTRUMPOS

 Šioje higienos normoje pavartoti terminai, apibrėžimai ir santrumpos:

3.1. požeminis vanduo

Žemės plutos tuštumas užpildęs vanduo, kurį galima paimti [2.4].

3.2. paviršinis vanduo

Žemės paviršiumi tekantis arba žemės paviršiuje stovintis vanduo [2.4].

3.3. požeminio vandens telkinys

Sutartinėse žemės gelmių ribose esančios tuštumos, užpildytos vandeniu, kurio kiekis ir kokybė yra ištirti [2.4].

3.4. paviršinio vandens telkinys

Reljefo įdauba, nuolat arba laikinai užpildyta tekančiu arba stovinčiu vandeniu. Tai - upės, ežerai, tvenkiniai (išskyrus kūdras), kanalai, rekultivuoti į vandens telkinius, karjerai [2.4].

3.5. žalias vanduo

Natūralioje aplinkoje susiformavęs paviršinis arba požeminis vanduo, kurį tiesiogiai savo poreikiams asmeniniame namų ūkyje naudoja gyventojai ar atitinkamai paruoštas tiekiamas vartotojui [B.22].

3.6. gruntinis vanduo

Pirmasis nuo žemės paviršiaus nespūdinis vandeningasis sluoksnis [B.22].

3.7. tarpsluoksninis vanduo

Gravitacinis, dažniausiai spūdinis, požeminis vanduo, slūgsantis tarp dviejų (viršutinės ir apatinės) vandensparų [B.22].

3.8. šachtinis šulinys

Vertikalus kasinys su betoniniais žiedais ar kitomis medžiagomis sutvirtintomis sienelėmis. Vanduo į šulinį priteka per dugną, kuris įgilintas iki gruntinio vandeningojo sluoksnio [B.22].

3.9. gręžtinis šulinys

Vertikalus gręžinys, turintis konkrečią tikslinę paskirtį - išgauti iš vandeningojo sluoksnio gėlą vandenį [B.22].

3.10. versmė

Iš žemės ištekantis požeminis vanduo [2.14].

3.11. vandens kokybė

Vandens savybių ir sudėties charakteristika, rodanti jo tinkamumą konkrečioms vandens naudojimo rūšims [2.4].

3.12. vandenvietė

Teritorija, kurioje vandens tiekimo reikalams išgaunamas vanduo [2.10].

3.13. vandenvietės sanitarinė apsaugos zona

Saugoma apie vandenvietę teritorija, kuriai nustatytos žemės naudotojų veiklą ribojančios sąlygos [2.4].

3.14. tarša

Žmogaus tiesiogiai ar netiesiogiai vykdomas medžiagų ar energijos išleidimas į vandens aplinką, dėl kurio kyla pavojus žmogaus sveikatai arba vandens ištekliams, daroma žala gyvosios gamtos ištekliams ir vandens ekosistemoms, pakenkiama vandens tiekimui ar kitokiam teisėtam jo naudojimui [B.7].

3.15. mikrobiologinė tarša

Vandens tarša mikroorganizmais, jų apykaitos produktais, kurie dėl žmogaus veiklos patenka į vandens aplinką ir gali sukelti pavojų žmonių sveikatai [2.10].

3.16. cheminė tarša

Vandens teršimas cheminėmis medžiagomis, kurios gali sukelti tam tikrus organizmų gyvybinės veiklos sutrikimus arba taip pakeičia vandens savybes, kad jos tampa nepriimtinos vartotojui.

3.17. radioaktyvioji tarša

Vandenyje esantis natūralios ar dirbtinės kilmės radioaktyviųjų medžiagų kiekis, kuris gali turėti neigiamų pasekmių žmogaus sveikatai ir pakenkti vandens saugai [2.13].

3.18. radionuklidas

Nestabilus atomas, apibūdinamas tam tikru masės skaičiumi ir atomo numeriu [2.14].

3.19. aktyvumas

Per mažą laiko tarpą tam tikrame radionuklido kiekyje iš tam tikros energinės būsenos vykstančių savaiminių branduolinių šuolių vidutinio skaičiaus ir to laiko tarpo santykis [2.28].

3.20. tūrinis aktyvumas

Bandinio aktyvumo ir jo tūrio santykis.

Matavimo vienetas skysčiuose bekerelis litrui (Bq/l) [2.27, B.27].

3.21. efektinė dozė

Dozė, pakoreguota atsižvelgiant į žmogaus organų ar audinių jautrį jonizuojančiajai spinduliuotei, t.y. padauginta iš svorinio audinių jautrio daugiklio, apibūdinančio žmogaus organų ar audinių jautrį jonizuojančiajai spinduliuotei [2.13]. Efektinė dozė vertinama matavimo vienetais sivertais (Sv).

3.22. efektinės dozės riba

Efektinės dozės dydis, kuris neturi būti viršijamas per metus [2.13].

3.23. laboratorinis mėginys [ėminys]

Ėminys, paruoštas siųsti į laboratoriją ir skirtas kontrolei ir tyrimams [2.15].

3.24. analitė

Mėginyje nustatomasis komponentas [2.15].

3.25. DLK - didžiausia leidžiama koncentracija cheminės medžiagos, kuri nekenkia žmogaus sveikatai, veikdama jį neribotą laiką arba net visą gyvenimą, ir neturi įtakos ateinančių kartų paveldimumui.

3.26. EEB - Europos ekonominė bendrija (dabar ES - Europos Sąjunga) = EEC - European Economic Community (EU - European Union).

3.27. CAS Nr. - cheminių medžiagų tarnybos (angl. Chemical Abstracts Service) suteiktas medžiagai registracijos numeris. Tarptautinės organizacijos ir kai kurios valstybės šį numerį naudoja kaip tarptautinį cheminės medžiagos kodą.

3.28. PSO - Pasaulio Sveikatos Organizacija.

 4. BENDROSIOS NUOSTATOS

 4.1. Žalio vandens kokybė priklauso nuo natūraliai susidariusio vandens fizinių savybių, cheminės bei mikrobiologinės jo sudėties ir atropogeninės taršos.

4.2. Vertinant ir kontroliuojant žalio vandens kokybę, būtina atkreipti dėmesį į aplinkos būklę, į galimybę patekti teršalams į gruntą ir gruntinį vandenį. Svarbiausi vandens teršalai pateikti A priede.

4.3. Pagrindiniai įrenginiai, kuriais kaimo vietovės, pavienės sodybos, individualūs ir kaimo gyvenviečių namai bei sodų nameliai aprūpinami geriamuoju vandeniu, yra šachtiniai ir gręžtiniai šuliniai, kurių vanduo dėl neapdairios ir netvarkingos žmogaus ūkinės veiklos gali būti užterštas mikroorganizmais, cheminėmis organinėmis ir neorganinėmis bei radioaktyviosiomis medžiagomis.

4.4. Racionaliai naudoti požeminio ir paviršinio vandens išteklius, gerinti jų būklę, sudaryti sąlygas gyventojų ir ūkių poreikiams tenkinti ir apsaugoti vandens išteklius nuo teršimo įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai bei teisės aktai [2.1, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.10, 2.12, B.28].

4.5. Ūkinės veiklos objektų, galinčių daryti poveikį vandens telkiniams, projektavimo, statybos, rekonstravimo bei plėtimo, priėmimo naudoti ir naudojimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos, saugomų teritorijų, planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo, statybos įstatymai bei kiti teisės aktai [2.1, 2.2, 2.3, 2.6, 2.9].

 5. ŽALIO VANDENS KOKYBĖS HIGIENINIAI REIKALAVIMAI

5.1. Mikrobiologiniai reikalavimai

5.1.1. Žaliame vandenyje, kuris vartojamas gėrimui ir maisto gamybai bei buitinėms reikmėms, neturi būti ligas sukeliančių mikroorganizmų ir parazitų. Šis reikalavimas laikomas įvykdytu, jeigu 100 ml žalio vandens ėminyje nerandama žarninių lazdelių (E.coli) arba atsparių šilumai koliforminių bakterijų.

5.1.2. Tiekiamo žalio vandens, iki jo filtravimo ir dezinfekavimo ruošimo įrenginyje, leidžiama mikrobiologinė tarša nurodyta 1 lentelėje.

 1 lentelė. Tiekiamo tolesniam apdorojimui paviršinio vandens kontroliuojami mikroorganizmai ir jų leidžiamas skaičius.

 Mikroorganizmo pavadinimas                                          Ėminio tūris, ml                   Leidžiamas skaičius,

                                                                                                                                            ne daugiau kaip

 

1. Koliforminės bakterijos (37 0 C)                                    100                                                   50

2. Atsparios šilumai koliforminės bakterijos                       100                                                   20

3. Enterokokai (fekaliniai streptokokai)                           100                                                   20

4. Salmonelės                                                                      5000                                                 0

 

5.2. Žalio vandens cheminių medžiagų koncentracijų leidžiamos vertės

5.2.1. Pavojingų sveikatai cheminių medžiagų analitės ir jų koncentracijų (DLK) leidžiamos vertės nurodytos 2 lentelėje.

5.2.2. Žalio vandens cheminių medžiagų analitės, kurios nekeldamos grėsmės sveikatai gali pakeisti vandens juslinius rodiklius (spalvą, kvapą, skonį), nurodytos 3 lentelėje.

2 lentelė. Pavojingų cheminių medžiagų analitės ir jų koncentracijų leidžiamos vertės.

 Analitės pavadinimas                                                                      CAS Nr.   Leidžiama analitės

                                                                                                                                                                vertė (mg/l),

                                                                                                                                                                ne daugiau kaip

 

1. Acetofenonas                                                                                                 98-96-2                                      0,1

2. Acetoksimas                                                                                                   127-06-0                                    8,0

3. Acetoncianhidrinas                                                                                       75-86-5                                      0,001

4. Adipo nitrilas                                                                                                  111-69-3                                    0,1

5. Akrilamidas                                                                                                     79-06-1                                      0,005

6. Akrilo rūgštis                                                                                                  79-10-7                                      0,5

7. Akrilnitrilas                                                                                                     107-13-1                                    2,0

8. Alavas ir jo junginiai (neorganiniai)*                                                          7440-31-5                                  0,02

9. Aldikarbas                                                                                                       116-06-3                                    0,01

10. Aldrinas                                                                                                         309-00-2                                    0,00003

11. Alilchloridas                                                                                                 107-05-1                                    0,3

12. Alilcianidas                                                                                                   109-75-1                                    0,1

Alkoholiai:

13. butilo (1- butanolis)                                                                                     71-36-3                                      0,1

14. antr-butilo (2-butanolis)                                                                              78-92-2                                      0,2

15. tret-butilo (2-metil-2-propanolis)                                                               75-65-0                                      1,0

16. heksilo (1-heksanolis)                                                                                 111-27-3                                    0,01

17. heptilo (1-heptanolis)                                                                                  111-70-6                                    0,005

18. izobutilo (2-metil-1-propanolis)                                                                  78-83-1                                      0,15

19. metilo (metanolis)                                                                                         67-56-1                                      3,0

20. nonilo (1-nonanolis)                                                                                    143-08-8                                    0,01

21. 1-Aminoantrachinonas                                                                               82-45-1                                      10,0

22. p-Aminobenzoinė rūgštis                                                                           150-13-0                                    0,1

23. 4-Aminodifenilaminas                                                                                 101-54-2                                    0,005

24. N-beta-Aminoetilpiperazinas                                                                     140-31-8                                    0,6

25. Amonio dimetilditiokarbamatas                                                                 3226-36-6                                  0,5

26. Amonio perchloratas                                                                                   7790-98-9                                  5,0

27. Amonio persulfatas                                                                                     7727-54-0                                  0,5

28. Ampicilinas                                                                                                   69-53-4                                      0,02

29. Anglies tetrachloridas (tetrachlor-

metanas, perchlormetanas, freonas-10)                                                          56-23-5                                      0,006

30. Anilinas                                                                                                         62-53-3                                      0,1

31. Anizidinas                                                                                                     29191-52-4                                0,02

32. Anizolas (metoksibenzenas)                                                                      100-66-3                                    0,05

33. Antrachinonas                                                                                             84-65-1                                      10,0

34. Arsenas ir jo junginiai*                                                                                7440-38-2                                  0,05

35. Atrazinas                                                                                                       1912-24-9                                  0,002

36. Baris ir jo junginiai*                                                                                      7440-39-3                                  1,0

37. Benzenas                                                                                                       71-43-2                                      0,001

38. Benzilchloridas                                                                                             100-44-7                                    0,001

39. Benzilpenicilinas                                                                                          61-33-6                                      0,02

40. Benzo(a)pirenas                                                                                           50-32-8                                      0,00001

41. N-Benzoil-N-(3,4-dichlorfenil-2-amino-propiono rūgšties                     22212-55-1                                1,0

etilo esteris (sufiksas)

42. 2-Benzoksazolinonas                                                                                   59-49-4                                      0,1

43. Benztriazolas                                                                                                 95-14-7                                      0,1

44. Benztrifluoridas                                                                                            98-08-8                                      0,1

45. Berilis ir jo junginiai*                                                                                    7440-41-7                                  0,001

46. Bismutas ir jo junginiai*                                                                              7440-69-9                                  0,1

47. Boras ir jo junginiai*                                                                                    7440-42-8                                  1,0

48. Bromas ir jo junginiai*                                                                                 7726-95-6                                  0,01

49. 1,4-Butandiolis                                                                                             110-63-4                                    5,0

50. Butilchloridas                                                                                               109-69-3                                    0,004

51. 1,4-Butindiolis                                                                                              110-65-6                                    1,0

52. p-Chinondioksimas                                                                                      105-11-3                                    0,1

53. Chloralis                                                                                                        75-87-6                                      0,2

54. 1-Chlorantrachinonas                                                                                  82-44-0                                      3,0

55. 2-Chlorantrachinonas                                                                                  131-09-9                                    4,0

56. Chlorbenzenas                                                                                              108-90-7                                    0,02

57. Chlorcholinchloridas                                                                                   999-81-5                                    0,2

58. Chlordanas                                                                                                    57-47-9                                      0,0002

59. 2-Chloretilfosfonio rūgštis                                                                         16672-87-0                                4,0

60. 3-Chlor-2-metilpropenas                                                                             563-47-3                                    0,01

61. Chlorprenas                                                                                                  126-99-8                                    0,01

62. Chlortoluenas                                                                                               25168-05-2                                0,2

63. Chlortoluronas                                                                                             15545-48-9                                0,03

64. Chrizanteminė rūgštis                                                                                  10453-89-1                                5,0

65. Chromas ir jo junginiai*                                                                               7440-47-3                                  0,05

66. Chromo acetilacetonatas                                                                            21679-31-2                                2,0

67. Cianidai                                                                                                          -                                                 0,05

68. Cikloheksanas                                                                                              110-82-7                                    0,1

69. Cikloheksanolis                                                                                            108-83-0                                    0,5

70. Cikloheksanonas                                                                                          108-94-1                                    0,2

71. Cikloheksanonoksimas                                                                               100-64-1                                    1,0

72. Cikloheksenas                                                                                              110-83-8                                    0,02

73. Cikloheksilamino karbonatas                                                                     20227-92-3                                0,01

74. 3-Cikloheksil-5,6-trimetilenuracilas

(heksiluras)                                                                                                         2164-08-1                                  0,2

75. Cinkas ir jo junginiai*                                                                                   7440-66-6                                  3,0

76. DDT (dichlordifeniltrichloretanas)                                                            50-29-3                                      0,001

77. Dialilaminas                                                                                                   124-02-7                                    0,01

78. 4,4-Diaminodifenilo eteris                                                                           101-80-4                                    0,03

79. Dibromchlormetanas                                                                                   124-48-1                                    0,03

80. 1,2-Dibrom-3-chlorpropanas (DBP)                                                           96-12-8                                      0,001

81. 1,2-Dibrompropanas                                                                                    78-75-1                                      0,1

82. 2,3-Dichlorbutadienas-1,3                                                                           1653-19-6                                  0,03

83. 3,4-Dichlorbutenas-1                                                                                   760-23-6                                    0,2

84. Dichlordifenilas                                                                                            72-54-8                                      0,001

85. 4,4-Dichlordifenilsulfonas                                                                          80-07-9                                      0,4

86. Dichlordifluormetanas (freonas-12)                                                          75-71-8                                      10,0

87. 1,2-Dichloretanas                                                                                         107-06-2                                    0,003

88. 1,1-Dichloretilenas                                                                                       75-35-4                                      0,003

89. N-(3,4-Dichlorfenil)-N’-metoksimetil-

karbamidas (linuronas, afalonas)                                                                     330-55-2                                    1,0

90. 2,4-Dichlorfenil-4-nitrofenilo eteris

(nitrochloras, nitrofenas, tokas)                                                                      1836-75-5                                  4,0

91. Dichlorfenoksiacto rūgštis                                                                         94-75-7                                      0,1

92. 2,4-Dichlorfenoksi-alfa-sviesto rūgštis

(2,4-DM)                                                                                                              94-82-6                                      0,01

93. Dichlormaleino rūgšties anhidridas                                                          1122-17-4                                  0,1

94. 2,3-Dichlor-1,4-naftochinonas                                                                   117-80-6                                    0,25

95. 2,5-Dichlornitrobenzenas                                                                            89-61-2                                      0,1

96. 2,5-Dichlor-3-nitrobenzoinė rūgštis                                                          88-86-8                                      2,0

97. 1,2-Dichlorpropanas                                                                                    78-87-5                                      0,02

98. 1,3-Dichlorpropenas                                                                                    542-75-6                                    0,02

99. 2,3-Dichlorpropenas                                                                                    78-88-6                                      0,4

100. Dicikloheksilamino nitritas                                                                       3129-91-7                                  0,01

101. Dieldrinas                                                                                                    60-57-1                                      0,00003

102. Dietilaminas                                                                                                109-89-7                                    2,0

103. Dietilenglikolis                                                                                            111-46-6                                    1,0

104. Dietilgyvsidabris                                                                                        627-44-1                                    0,0001

105. Difenamidas                                                                                                957-51-7                                    1,2

106 Difenolis                                                                                                       108-95-2                                    0,001

107. Difluorchlormetanas (freonas-22)                                                            75-45-6                                      10,0

108. Diizopropanolaminas                                                                                 110-97-4                                    0,5

109. Diizopropilbenzenas                                                                                  25321-09-9                                0,05

110. N-(beta-O,O-Diizopropilditiofosfor-

iletil) benzensulfonamidas (prefaras)                                                              741-58-2                                    1,0

111. Dimetilacetamidas                                                                                      127-19-5                                    0,4

112. Dimetilaminas                                                                                             124-40-3                                    0,1

113. N,N-Dimetil-alfa, alfa-difenilaceta-

midas (difenilamidas, rideonas)                                                                       957-51-7                                    1,0

114. Dimetilfenilkarbinolis                                                                                 617-94-7                                    0,05

115. Dimetilftalatas                                                                                             131-11-3                                    0,3

116. 2,4-Dinitro-6-antr-butil-fenilmetakrila-tas (morocidas)                         485-31-4                                    0,03

117. Dinitrodietilenglikolis                                                                                693-21-0                                    1,0

118. 2,4- Dinitrofenolis                                                                                      51-28-5                                      0.03

119. 2,4-Dinitrotoluenas                                                                                    121-14-2                                    0,5

120. 1,2-Dioksiantrachinonas (alizarinas)                                                       1324-21-6                                  3,0

121. Dioksinas (2,3,7,8-tetrachlordibenz-

[b,e]-1,4-dioksinas)                                                                                            1746-01-6                                  0,000035

122. Epichlorhidrinas                                                                                         106-89-8                                    0,0001

123. Etilacetatas                                                                                                  141-78-6                                    0,2

124. Etilbenzilanilinas                                                                                        92-59-1                                      4,0

125 Etilenchlorhidrinas                                                                                      107-07-3                                    0,1

126. Etilendiamino 7-(2-imidazolinil)per-fluor-4,7-dimetil-                            471-46-5                                    1,0

3,6-dioksaheptilsulfamidas (oksamidas)

127. Etilenglikolis                                                                                               107-21-1                                    1,0

128. Etilidendiacetatas                                                                                       542-10-9                                    0,6

129. Fenoksiacto rūgštis                                                                                   122-59-8                                    1,0

130. Fenoliai                                                                                                        -                                                 0,005

131. Fluoras ir jo junginiaii*                                                                              86-73-7                                      1,5

132. Formaldehidas                                                                                            500-00-0                                    0,05

133. Fosfatai (pagal P2O5)                                                                                 -                                                 0,7

134. Furanas                                                                                                        110-00-9                                    0,2

135. Furilo alkoholis                                                                                           98-00-0                                      0,6

136. Gyvsidabris ir jo junginiai*                                                                       7439-97-6                                  0,001

137. Glutaro rūgšties aldehidas                                                                        111-30-8                                    0,07

138. 1,2,3,4,5,6-Heksachlorcikloheksano

gama-izomeras (lindanas)                                                                                 58-89-9                                      0,004

139. Heksachlorbenzenas                                                                                 118-74-1                                    0,001

140. Heksametilendiaminas                                                                               124-09-4                                    0,01

141 Heksametilentetraminas (urotropinas)                                                     100-97-0                                    0,5

142. Heptachloras                                                                                              76-44-8                                      0,00003

143. Heptachlorepoksidas                                                                                1024-57-3                                  0,00003

144. Hidrazinas                                                                                                   302-01-2                                    0,01

145. Indotoluidinas                                                                                            101-15-5                                    1,0

146. Izobutironitrilas                                                                                          78-82-0                                      0,4

147. Izopropanolaminas                                                                                    78-96-6                                      0,3

148. Izopropilaminas                                                                                          75-31-0                                      2,0

149. Kadmis ir jo junginiai*                                                                               7440-43-9                                  0,005

150. Kalio persulfatas                                                                                        77-21-1                                      0,5

151. Kanifolija                                                                                                     8050-09-7                                  3,0

152. Karbofuranas                                                                                              1563-66-2                                  0,005

153. Kobaltas ir jo junginiai*                                                                             7440-48-4                                  0,1

154. Krotonitrilas                                                                                                4786-20-3                                  0,1

155. Krotono aldehidas                                                                                     4170-30-3                                  0,3

156. Ksilenas                                                                                                       1330-20-7                                  0,05

157. Lindanas                                                                                                      58-89-9                                      0,002

158. Litis ir jo junginiai*                                                                                     7439-93-2                                  0,03

159. Maleino rūgšties dietilo esteris                                                               141-05-9                                    1,0

160. Malono rūgšties nitrilas                                                                            109-77-3                                    0,02

161. Metakrilamidas                                                                                           79-39-0                                      0,1

162. Metakrilo rūgštis                                                                                        79-41-4                                      1,0

163. Metanas                                                                                                      74-82-8                                      2,0

164. Metilacetatas                                                                                              79-20-9                                      0,1

165. 2-Metil-4-chlorfenoksiacto rūgštis                                                          94-74-6                                      0,003

166. 2-Metil-4,6-dinitrofenolis                                                                          534-52-1                                    0,05

167. Metilizobutilkarbinolis                                                                              108-11-2                                    0,15

168. Metilizobutilketonas                                                                                  108-10-1                                    0,2

169. Metilmetakrilatas                                                                                        80-62-6                                      0,01

170. N-Metilsulfamo rūgštis                                                                             4112-03-02                                0,4

171. Metoksichloras                                                                                          72-43-5                                      0,02

172. Metolachloras                                                                                            51218-45-2                                0,01

173. Molibdenas ir jo junginiai*                                                                       7439-98-7                                  0,25

174. Molinatas                                                                                                    2212-67-1                                  0,006

175. Monoalilaminas                                                                                          107-11-9                                    0,005

176. Monochloracetonas                                                                                  78-95-5                                      0,5

177. Monochloracto rūgštis                                                                             79-11-8                                      0,06

178. Monoetanolaminas                                                                                    141-43-5                                    0,5

179. beta-Naftolis                                                                                               135-19-3                                    0,4

180. Natrio adipatas                                                                                           7486-38-6                                  1,0

181. Natrio p-chlorbenzensulfonatas                                                              5138-90-9                                  2,0

182. Natrio chloritas                                                                                           7758-19-2                                  0,2

183. Natrio monochloracetatas                                                                        3926-62-3                                  0,05

184. Natrio silikatas /pagal SiO3/                                                                      1344-09-8                                  30,0

185. Nikelis ir jo junginiai*                                                                                 7440-02-0                                  0,02

186. Niobis ir jo junginiai*                                                                                 7440-03-1                                  0,01

187. Nitratai /pagal NO3-/

(1 ir 2 pastabos)                                                                                                14797-55-8                                50

188. Nitritai /pagal NO2-/                                                                                   14797-65-0                                0,5

189. 4-Nitroanilinas                                                                                            100-01-6                                    0,05

190. Nitrobenzenas                                                                                            98-95-3                                      0,2

191. 4-Nitrobenzoinė rūgštis                                                                            62-23-7                                      0,1

192. Nitrocikloheksanas                                                                                    1122-60-7                                  0,1

193. Nitroetanas                                                                                                 79-24-3                                      1,0

194. m-Nitrofenolis                                                                                             554-84-7                                    0,06

195. o-Nitrofenolis                                                                                             88-75-5                                      0,06

196. p-Nitrofenolis                                                                                             100-02-7                                    0,02

197. Nitroguanidinas                                                                                         556-88-7                                    0,1

198. 1-Nitropropanas                                                                                         108-03-2                                    1,0

199. Oksacilinas                                                                                                  66-79-5                                      0,02

200. Oksifenilmetilkarbamidas (meturinas)                                                     6263-38-3                                  1,0

201. Pieno rūgšties etilo esteris                                                                       97-64-3                                      0,4

202. Pentachlorbifenilas                                                                                    25429-29-2                                0,001

203. Pentachlorfenolis                                                                                       87-86-5                                      0,01

204. Pentaetilenglikolis                                                                                      4792-15-8                                  1,0

205 Perfluorenanto rūgštis                                                                               375-85-9                                    1,0

206. Perfluorvalerijono rūgštis                                                                         2706-90-3                                  0,7

207. Permetrinas                                                                                                 52645-53-1                                0,02

208. alfa-Pikolinas                                                                                              109-06-8                                    0,05

209. Piperidinas                                                                                                  110-89-4                                    0,06

210. Piridatas                                                                                                       55512-33-9                                0,1

211. Poliakrilamidas                                                                                            9003-05-8                                  2,0

212. Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai                                               -                                                 0,0002

213. Propanilas                                                                                                   709-98-8                                    0,02

214. Rubidžio chloridas                                                                                     7791-11-9                                  0,1

215. Selenas ir jo junginiai*                                                                               7782-49-2                                  0,01

216. Sidabras ir jo junginiai*                                                                             7440-22-4                                  0,01

217. Silicis ir jo junginiai*                                                                                  7440-21-3                                  10,0

218. Simazinas                                                                                                     122-34-9                                    0,002

219. Stibis ir jo junginiai*                                                                                   7440-36-0                                  0,005

220. Stroncis ir jo junginiai*                                                                              7440-24-6                                  7,0

221. Sukcinitrilas                                                                                                110-61-2                                    0,2

222. Švinas ir jo junginiai*

(2 pastaba)                                                                                                         7439-92-1                                  0,025

223. Talis ir jo junginiai*                                                                                    7440-28-0                                  0,0001

224. Telūras ir jo junginiai                                                                                 13494-80-9                                0,01

225. Tetrachlorbenzenas                                                                                   12408-10-5                                0,01

226. 1,2,3,4-Tetrachlorbutanas                                                                         3405-32-1                                  0,02

227. Tetrachloretenas                                                                                        127-18-4                                    0,01

228. Tetrachlortereftalio rūgšties dimetilo esteris                                         1861-32-1                                  1,0

229. Tetraetilenglikolis                                                                                      112-60-7                                    1,0

230. Tetrametiltiuramdisulfidas                                                                        137-26-8                                    1,0

231. Tiokarbamidas                                                                                            62-56-6                                      0,03

232. Titanas ir jo junginiai*                                                                               7440-32-6                                  0,1

233. p-Toluolsulforūgštis                                                                                 104-15-4                                    1,0

234. Trichlorbenzoinė rūgštis                                                                           1319-85-3                                  1,0

235. 2,3,4-Trichlorbutenas-1                                                                             2431-50-7                                  0,02

236. Trichloretenas                                                                                            79-01-6                                      0,01

237. Trichlormetanas (chloroformas,

chladonas 20)                                                                                                     67-66-3                                      0,06

238. Trietilaminas                                                                                               121-44-8                                    2,0

239. Trietilendiaminas                                                                                        280-57-9                                    6,0

240. Trifenilfosfitas                                                                                            107-02-0                                    0,01

241. m-Trifluormetilanilinas                                                                              98-16-8                                      0,02

242. Triizooktilaminas                                                                                        25549-16-0                                0,025

243. Triizopropanolaminas                                                                                122-20-3                                    0,5

244. Uranas ir jo junginiai*                                                                                7440-61-6                                  0,002

245. Vanadis ir jo junginiai*                                                                              7440-62-2                                  0,1

246. Varis ir jo junginiai*

(2 pastaba)                                                                                                         7440-50-8                                  2,0

247. Vinilacetatas                                                                                               108-05-4                                    0,2

248. Vinilchloridas                                                                                              75-01-4                                      0,0005

249. Volframas ir jo junginiai*                                                                           7440-33-7                                  0,05

 

1 PASTABA. Turi būti užtikrinta sąlyga: [nitratas]/50+[nitritas]/31 (laužtiniuose skliaustuose įrašomos nustatytos analičių vertės, mg/l).

2 PASTABA. Vandens, skirto kūdikių maistui, leidžiamos analičių vertės sumažinamos: nitratų - iki 10 mg/l, nitritų - iki 0,02 mg/l, švino - iki 0,01 mg/l, vario - iki 0,1 mg/l.

3 PASTABA. Ženklas „*“ reiškia, kad CAS numeris priklauso tik pagrindinei medžiagai.

4 PASTABA. Ženklas „-“ reiškia, kad CAS numeris atskirų junginių grupėms nesuteikiamas.

 

3 lentelė. Žalio vandens cheminės analitės ir jų leidžiamos vertės.

 

Analitės pavadinimas                                                              CAS Nr.                       Analitės raiškos         Leidžiama analitės

                                                                                                                                           vienetas    vertė, ne daugiau

                                                                                                                                                                    kaip

 

1. Aliuminis ir jo junginiai *                                                     7429-90-5                     mg/l                              0,5

2. Amoniakas (1 pastaba)                                                      7664-41-7                     mg/l                              2,0

3. Chloridai                                                                                 -                                     mg/l                              350,0

4. Manganas ir jo junginiai * (2 pastaba)                             7439-96-5                     mg/l                              0,2

5. Geležis ir jos junginiai * (3 pastaba)                                  7439-89-6                     mg/l                              1,0

6. Sulfatai, SO42-                                                                         -                                     mg/l                              450,0

7. Natris ir jo junginiai *                                                            7440-23-5                     mg/l                              200,0

8. Vandenilio jonų koncentracija, pH                                                                           pH vienetai                 6,0 - 9,0

9. Permanganato skaičius                                                                                              mg/l O26                       6,5

10. Savitasis elektros laidis                                                                                           S cm-1 20° C              2500,0

                                                                                                                                           temperatūroje

11. Drumstumas                                                                                                              DV pagal                     3,0

                                                                                                                                           formaziną mg/l            1,74

12. Spalva (4 pastaba)                                                                                                  mg/lPt                          priimtina vartotojams

                                                                                                                                           (=436 nm)     ir neturinti nebū-

                                                                                                                                                                dingų pokyčių

13. Kvapo slenkstis                                                                                                                                              priimtinas vartoto-

                                                                                                                                                        jams ir neturintis

                                                                                                                                                                                nebūdingų pokyčių

14. Skonio slenkstis                                                                                                                                             priimtinas vartoto-

                                                                                                                                                      jams ir neturintis

                                                                                                                                                                                nebūdingų pokyčių

 

1 PASTABA. Amoniakas (nejonizuotos NH3 ir jonizuotos NH4+formos) tiesioginės įtakos žmogaus sveikatai neturi, tačiau dėl kvapo ir prieskonio siūloma jo kiekį mažinti iki 0,5 mg/l [B.10].

2 PASTABA. Kai mangano vandenyje daugiau kaip 0,1 mg/l, pablogėja vandens skonis bei spalva. Atsižvelgiant į vietines gamtines sąlygas, galima mangano koncentracija - iki 0,5 mg/l, kuri tiesioginės įtakos žmogaus sveikatai neturi [B.3].

3 PASTABA. Pagal PSO rekomendacijas iki 2 mg/l geležies koncentracija geriamame vandenyje nekelia grėsmės žmogaus sveikatai, vandens jusliniai rodikliai blogėja, kai jame yra geležies daugiau kaip 0,2 mg/l.

4 PASTABA. Vandens spalva tiesioginės įtakos žmogaus sveikatai neturi, rekomenduojama - 30,0-40,0 mg/lPt.

5 PASTABA. Ženklas „*“ reiškia, kad CAS numeris priklauso tik pagrindinei medžiagai.

6 PASTABA. Ženklas “-“ reiškia, kad CAS numeris atskirų junginių grupėms nesuteikiamas.

5.3. Žalio vandens užterštumas radioaktyviosiomis medžiagomis

5.3.1. Didžiausias leidžiamas žalio vandens užterštumo lygis radionuklidais nurodytas 4 lentelėje.

 4 lentelė. Radionuklidų leidžiamas lygis vartojamame žaliame vandenyje.

 Analitės pavadinimas                                                  Analitės išraiškos vienetas    Leidžiama analitės vertė,

                                                                                                                                                  ne daugiau kaip

 

1. Tritis (3 H)                                                                  Bq/l                                                        100,0

2. Bendras tūrinis  aktyvumas                                 Bq/l                                                        0,1

3. Bendras tūrinis  aktyvumas                                 Bq/l                                                        1,0

4. Bendra metinė efektinė dozė                                   mSv                                                       0,1

  6. ŽMOGAUS VARTOJAMO ŽALIO VANDENS TYRIMO METODAI

 6.1. Žmogaus vartojamo žalio vandens kokybės tyrimų organizavimas, bandinių ėmimas, atlikimo priemonės bei metodai turi atitikti Lietuvos Respublikos norminių dokumentų reikalavimus [2.11, 2.14, 2.17, 2.18, 2.19].

6.2. Mikrobiologinės žmogaus vartojamo žalio vandens kokybės analičių vertės nustatomos pagal galiojančius Lietuvos Respublikos standartus [2.20, 2.21, 2.22, 2.23, B.15].

6.3. Žmogaus vartojamo žalio vandens fizinės savybės, cheminių analičių bei radioaktyvių izotopų vertės nustatomos remiantis nuorodose pateiktais metodais [2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, B.14, B.18].

Nustatant chemines medžiagas, be nurodytų metodikų, gali būti naudojami ir kiti atitinkamai įteisinti (atestuoti) analizės metodai, kurie privalo užtikrinti gautų matavimų rezultatų patikimumą ir gauti tyrimų rezultatai būtų ekvivalentiški 2 ir 3 lentelėse pateiktoms analičių vertėms.

6.4. Matavimo prietaisai, naudojami žmogaus vartojamo žalio vandens kokybės analičių vertėms nustatyti, turi būti metrologiškai atestuoti ir įteisinti atitinkamų Lietuvos Respublikos institucijų nustatyta tvarka.

______________

 A PRIEDAS (informacinis)

 PAVOJINGŲ MEDŽIAGŲ KATEGORIJOS IR GRUPĖS, KURIOS

DARO NEIGIAMĄ POVEIKĮ VANDENS KOKYBEI

 A.1. Šiame priede pateikiami du pavojingų medžiagų ir jų grupių, kurių išleidimas į požeminius vandenis laipsniškai turi būti nutrauktas arba ribojamas, sąrašai pagal [B.8, B.11] dokumentus.

A.2. Pavojingų medžiagų ir jų grupių, kurių išleidimas į požeminius vandenis turi būti nutrauktas, sąrašas:

A.2.1. Organiniai halogenų junginiai ir medžiagos, kurios tokius junginius gali sudaryti vandens aplinkoje.

A.2.2. Organiniai fosforo junginiai.

A.2.3. Organiniai alavo junginiai.

A.2.4. Medžiagos, kurios vandens aplinkoje arba dėl vandens aplinkos poveikio turi kancerogeninių, mutageninių ar teratogeninių (toksinių reprodukcijai) savybių.

A.2.5. Gyvsidabris ir jo junginiai.

A.2.6. Kadmis ir jo junginiai.

A.2.7. Naftos produktai ir angliavandeniliai.

A.2.8. Cianidai.

A.3. Pavojingų medžiagų, kurių išleidimas į požeminius vandenis turi būti mažinamas, sąrašas:

A.3.1. Metalai ir metaloidai bei jų junginiai: cinkas, varis, nikelis, chromas, švinas, selenas, arsenas, stibis, molibdenas, titanas, alavas, baris, berilis, boras, uranas, vanadis, kobaltas, talis, telūras, sidabras.

A.3.2. Biocidai ir jų dariniai.

A.3.3. Medžiagos, neigiamai veikiančios požeminio vandens skonį ir (ar) kvapą, bei junginiai, sudarantys tokias medžiagas vandenyje, dėl kurių jis tampa netinkamas vartoti.

A.3.4. Toksiški ir patvarūs organiniai silikono junginiai, taip pat medžiagos, kurios gali sudaryti tokius junginius vandenyje, neįskaitant biologiškai nekenksmingų junginių arba junginių, kurie vandenyje greitai virsta nekenksmingomis medžiagomis.

A.3.5. Neorganiniai fosforo junginiai ir elementinis fosforas.

A.3.6. Fluoridai.

A.3.7. Amoniakas ir nitritai.

______________

 B PRIEDAS (informacinis)

 LITERATŪRA

 B.1. Geriamojo vandens kokybės vadovas. Antrasis leidimas. 2 tomas. Sveikatos kriterijai ir kita svarbi informacija. Pasaulio sveikatos organizacija. Ženeva, 1996 = Guidelines for drinking - water quality. Secondary edition. Volume 2. Health criteria and other supporting information. World Health Organization. Geneva, 1996.

B.2. Geriamojo vandens kokybės vadovas. Antrasis leidimas. 3 tomas. Tiekiamo naudojimui vandens tyrimai ir kontrolė. Pasaulio sveikatos organizacija. Ženeva, 1997 = Guidelines for drinking - water quality. Secondary edition. Volume 3. Surveillance and control of community supplies. World Health Organization. Geneva, 1997.

B.3. Geriamojo vandens kokybės vadovas. Antrasis leidimas. 1 tomo priedas. Rekomendacijos. Pasaulio sveikatos organizacija. Ženeva, 1998 = Guidelines for drinking - water quality. Secondary edition. Addendum to Volume 1. Recommendations. World Health Organization. Geneva, 1998.

B.4. Šiuolaikiniai geriamojo vandens standartai. Nacionaliniai pirminiai ir antriniai geriamojo vandens reglamentai. JAV Aplinkos apsaugos agentūra, Gruntinio ir geriamojo vandens tarnyba, antrasis pakeitimas, 2000 m. balandžio 25 d. = Current Drinking Water Standarts. National Primary and Secondary drinking water regulations. United States Environmental Protection Agency Office of Ground Water and Drinking Water, revised April 25, 2000.

B.5. Tarybos 1975 m. birželio 16 d. direktyva 75/440/EEC dėl paviršinio vandens, skirto geriamam vandeniui imti, kokybės valstybėse narėse = Council Directive 75/440/EEC of 16 June 1975 concerning the quality required of surface water intended for the abstraction of drinking water in the Member States.

B.6. Tarybos 1976 m. gegužės 4 d. direktyva 76/464/EEB dėl tam tikrų į Bendrijos vandenis išleidžiamų pavojingų medžiagų sukeltos taršos (su pakeitimais) = Council Directive 76/464/EEC of 4 May 1976 on pollution caused by certain dangerous substances discharged into the aquatic environment of the Comunity.

B.7. Tarybos 1979 m. spalio 9 d. direktyva 79/869/EEB dėl paviršinio vandens, skirto geriamam vandeniui imti valstybėse narėse, matavimo metodų, mėginių ėmimo ir tyrimų dažnumo = Council Directive 79/869/EEC of 9 October 1979 concerning the methods of measurement and frequencies of sampling and analysis of surface water intended for the abstraction of drinking water in the Member States.

B.8. Tarybos 1979 m. gruodžio 17 d. direktyva 80/68/EEB dėl požeminio vandens apsaugos nuo tam tikrų pavojingų medžiagų keliamos taršos = Council Directive 80/68/EEC of 17 December 1979 on the protection of groundwater against pollution caused by certain dangerous substances.

B.9. Tarybos 1991 m. gruodžio 12 d. direktyva 91/676/EEB dėl vandenų apsaugos nuo žemės ūkyje naudojamų nitratų taršos = Council Directive 91/676/EEC of 12 December 1991 concerning the protection of water against pollution caused by nitrates from agricultural sources.

B.10. Tarybos 1998 m. lapkričio 3 d. direktyva 98/83/EEB dėl žmonėms vartoti skirto vandens kokybės = Council Directive 98/83/EC of 3 November 1998 on the quality of water intended for human consumption.

B.11. Europos Parlamento ir Tarybos 2000 m. spalio 23 d. direktyva 2000/60/EEB, nustatanti Europos Bendrijos šalių veiksmų planą vandens politikos srityje = Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2000 establishing a framework for Community action in the field of water policy.

B.12. Paviršinio vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų ir zonų nustatymo taisyklės (Žin., 2000, Nr. 60-1794).

B.13. Lietuvos Respublikos normatyvinis dokumentas LAND 10-96 „Nuotekų užterštumo normos“ (Žin., 1997, Nr. 73-1888).

B.14. Lietuvos Respublikos norminis dokumentas LAND 36-2000. „Aplinkos elementų užterštumo radionuklidais matavimas - mėginių gama spektrinė analizė spektrometru, turinčiu puslaidininkinį detektorių“ (Žin., 2000, Nr. 101-3208).

B.15. LST ISO 6222:1998. Vandens kokybė. Gyvybingų mikroorganizmų skaičiaus nustatymas. Kolonijų standžioje mitybinėje terpėje skaičiavimas.

B.16. Lietuvos higienos norma HN 92:1999 „Paplūdimiai ir jų maudyklos“ (Žin., 1999, Nr. 59-1907).

B.17. Lietuvos higienos norma HN 97:2000 „Pesticidai ir jų koncentracijų leidžiamos vertės aplinkoje“ (Žin., 2000, Nr. 95-2998).

B.18. Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimo metodai. I dalis. Cheminiai analizės metodai, Vilnius, 1994.

B.19. V. Mičiudienė. Gruntinio vandens cheminė sudėtis ir kokybė. Geologijos akiračiai, 1994; 4: 79-83.

B.20. Š. Kučingis, I. Drulytė. Mūsų geriamasis vanduo higienos gydytojų akimis. Geologijos akiračiai, 1997; 2: 67-73.

B.21. A. Klimas. Urbanizacijos poveikis gruntiniam vandeniui. Geologijos akiračiai, 1997; 2: 54-60.

B.22. V. Juodkazis, Š. Kučingis. Geriamojo vandens kokybė ir jos norminimas, Vilnius, 1999.

B.23. Chemijos terminų aiškinamasis žodynas, Vilnius, 1997.

B.24. Aplinkos apsaugos terminų žodynas, Vilnius, 2000.

B.25. HN 48-1994. Kenksmingos medžiagos. Didžiausia leidžiama koncentracija ir laikinai leidžiamas lygis žmogaus vartojamame vandenyje.

B.26. HN 3-1992. Higienos norma. Bendrieji sudarymo, išdėstymo ir įforminimo reikalavimai.

B. 27. V. Valiukėnas, E. Makariūnienė, G. Morkūnas. Jonizuojančios spinduliuotės ir radiacinės saugos terminų žodynas, Vilnius, 1999.

B.28. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. rugsėjo 21 d. įsakymas Nr. 472 „Dėl požeminio vandens apsaugos nuo taršos pavojingomis medžiagomis taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 83-2906).

B.29. William E. Wilson ir John E. Moore (redaktoriai). Hidrologijos žinynas. Amerikos geologijos institutas, Aleksandrija, Virdžinijos valstija, 1998. = William E. Wilson and John E. Moore
delfi logo rgb
facebook
gmail
youtube
lrytas