Delspinigių dydžio patvirtinimas

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 DĖL delspinigių dydžio patvirtinimo

 2013 m. sausio 25 d. Nr. A1-25

Vilnius

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos delspinigių nustatymo už išmokų, susijusių su darbo santykiais, pavėluotą mokėjimą įstatymo (Žin., 1996, Nr. 20-521; 1997, Nr. 66-1591; 2000, Nr. 64-1921) 2 straipsnio 1 dalimi bei Delspinigių dydžio indeksavimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2001 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. 9 (Žin., 2001, Nr. 5-150), ir atsižvelgdama į tai, kad vartotojų kainų indeksas per 2012 m. (2012 m. gruodžio mėn., palyginti su 2011 m. gruodžio mėn.) sudarė 102,8:

1. T v i r t i n u delspinigių dydį – 0,07 procento.

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2013 m. vasario 1 d.

 

Socialinės apsaugos ir

darbo ministrė                                                                Algimanta Pabedinskienė

 

delfi logo rgb
facebook
gmail
youtube
lrytas